Avion predstavuje svoju novú gastro pasáž. Pozri sa, ako to tam vyzerá

Amer Owaida / 28. novembra 2018 / Architektúra

 • Avion sa chýsta v najb­liž­šej dobe ot­vo­riť svoju novú gas­tro pa­sáž
 • Tá sa rozp­res­tiera na plo­che 5 000 štvor­co­vých met­rov
 • Pri no­vom di­zajne sta­vili na pri­rodné ma­te­riály a škan­di­náv­sky di­zajn
 • Nav­ští­viť ho mô­žeš už 6. de­cem­bra tohto roku
zdroj: AVION
 • Avion sa chýsta v najb­liž­šej dobe ot­vo­riť svoju novú gas­tro pa­sáž
 • Tá sa rozp­res­tiera na plo­che 5 000 štvor­co­vých met­rov
 • Pri no­vom di­zajne sta­vili na pri­rodné ma­te­riály a škan­di­náv­sky di­zajn
 • Nav­ští­viť ho mô­žeš už 6. de­cem­bra tohto roku

Pro­jekt no­vej gas­tro pa­sáže je sú­čas­ťou dl­ho­do­bej stra­té­gie, ktorá chce pre­trans­for­mo­vať ná­kupné cen­trum Avion tak, aby vy­ho­vo­val po­žia­dav­kám sú­čas­nej doby. Nová gas­tro pa­sáž sídli na mieste, ktorú ke­dysi oku­po­vala Hy­per­nova.

Sám ria­di­teľ na­kúp­ného cen­tra Avion, Vla­di­mír Be­reš, pri­znáva, že doba sa mení ,„Od ot­vo­re­nia Avi­onu v roku 2002 sa veľa zme­nilo. Po­žia­davky a oča­ká­va­nia zá­kaz­ní­kov sa ne­us­tále vy­ví­jajú a re­tai­lové pro­stre­die sa vply­vom tech­no­ló­gií, ur­ba­ni­zá­cie, eko­no­miky a ďal­ších fak­to­rov rýchlo mení. Aj v bra­ti­slav­skom Avi­one sa chceme pris­pô­so­biť no­vým tren­dom a zo­stať dl­ho­dobo at­rak­tív­nym mies­tom pre nášho zá­kaz­níka, spoz­ná­vať jeho po­treby a túžby,“ vy­svet­ľuje V. Be­reš.

Tomu aj pris­pô­so­bili cel­kový di­zajn no­vej gas­tro pa­sáže, ktorú mal na sta­rosti ar­chi­tek­to­nická kan­ce­lá­ria Su­chá­nek. Ar­chi­tekti, ktorí na ná­vrhu pra­co­vali opi­sujú pro­jekt ako re­duk­ciu hy­per­mar­ketu a jej úče­lom je spra­viť z Avi­onu miesto na stre­tá­va­nie sa.

Pri di­zajne sa in­špi­ro­vali škan­di­náv­skym štý­lom a sami pri­zná­vajú, že to ne­bola ľahká úloha. Pries­tor, s kto­rým pra­co­vali, mal 24 met­rov na šírku, 72 met­rov na výšku a 11 met­rov na výšku.

Naj­ná­roč­ne­šie bolo pra­co­vať s pries­to­rom, ktorý bol mal roz­lohu dvoch te­ni­so­vých kur­tov, po­dob­ným tým, na kto­rých sa hrá Da­vis Cup. Tak­tiež do pro­jektu za­pra­co­vali aj optický klam, aby pa­sáž pô­so­bila skrá­te­ným doj­mom oproti jej sku­toč­nej dĺžke. To do­siahli po­mo­cou tri­búny, ktorá je v strede pa­sáže a po­stupne sa roz­ši­ruje.

Do gas­tro pa­sáže sa im po­da­rilo umiest­niť až 650 miest na se­de­nie, ktoré sú roz­de­lené do ôs­mych rôz­nych zón. V pries­tore do­mi­nujú prí­rodné ma­te­riály, najmä drevo a vďaka tomu pries­tor vy­ža­ruje teplo a pô­sobí prí­jemne.

Tak­tiež sa ne­za­budlo ani na akus­tiku a po­u­žili sa akus­ticky po­hľ­tíve ma­te­riály. Tým pá­dom sa vy­hli nad­mer­nému hluku.

Vý­ber pre­vá­dzok, ktoré budú v no­vej gas­tro pa­sáži pô­so­biť, tak­tiež ne­ne­chali na ná­hodu.„Sna­žili sme sa vy­brať po­nuku gas­tro pre­vá­dzok tak, aby sme oslo­vili čo naj­viac náv­štev­ní­kov. Aj preto sme sa za­me­rali nie­len na ove­rené značky, ale aj na nové a čo­raz ob­ľú­be­nej­šie street food kon­cepty ako na­prí­klad Re­gal Bur­ger, Thali či Pho. Pod­mien­kou bolo, aby každá pre­vádzka do no­vých pries­to­rov pri­niesla aj no­vinky v menu,“ vy­svet­ľuje ma­na­žér pro­jektu R. Ga­lam­boš.

Do­kopy tam bude pô­so­biť 20 no­vých pre­vá­dzok. Zo­znam si mô­žeš pre­čí­tať niž­šie. Celá re­kon­štruk­cia pries­toru stála 12,5 mi­lóna EUR„Ve­ríme, že z no­vej pa­sáže sa stane miesto stre­tá­va­nia sa, ktoré spája rôzne ko­mu­nity, miesto, kde sa ľu­dia in­špi­rujú, zís­ka­vajú skú­se­nosti s no­vými tech­no­ló­giami, na­ku­pujú, je­dia a pri­ro­dzene trá­via svoj čas,“ do­dáva V. Be­reš.

Pre­vádzky v no­vej gas­tro pa­sáži:

 1. Nord See
 2. Re­gal Bur­ger
 3. Sub­way
 4. Fit­Food
 5. No­mad
 6. I love pasta
 7. Pizza Hut
 8. Hum­mus & Cous­cous
 9. Pho
 10. Bur­ger King
 11. Ko­liba
 12. Pi­rohi Hi
 13. Santa Fe
 14. LA Fin­ger
 15. Ki­osk cuk­rá­ren­ským sor­ti­men­tom
 16. Ki­osk s pe­ká­ren­ským sor­ti­men­tom 
 17. SUSHI Time
 18. Avia cafe
 19. Art café
 20. Art cafe bar

 

Zdroj: TS AVION

Pridať komentár (0)