Ázijské bistro ENAK v srdci Trnavy prináša čerstvý vietor do slovenskej gastronómie

Marianna Mikešová / 27. augusta 2017 / Biznis

Kam za na­ozaj au­ten­tic­kou a chut­nou „áziou“? No predsa do Tr­navy, kde sídli štý­lové ENAK bis­tro & res­tau­rant.

Kam za na­ozaj au­ten­tic­kou a chut­nou „áziou“? No predsa do Tr­navy, kde sídli štý­lové ENAK bis­tro & res­tau­rant.

Slo­ven­ská gas­tro­no­mická scéna je na vr­chole, a aj práve preto je ťažké prísť s nie­čím, čo tu ešte ne­bolo. Sa­motná „ázia“ je na kaž­dom kroku, no pri­niesť nové tra­dičné jedlá a ori­gi­nálne chute chce veľa in­špi­rá­cie aj od­vahy. Ma­ji­te­ľom tr­nav­ského bis­tra sa to však po­da­rilo a len nie­koľko me­sia­cov po ot­vo­rení zbie­rajú jednu po­chvalu za dru­hou. ENAK sa stal ob­ľú­be­ným mies­tom pre ľahký fi­remný obed aj exo­tickú ve­čeru v páre a už pri ceste okolo neho ťa ova­nie ne­za­me­ni­teľná vôňa exo­tic­kých dia­ľok.

15978101_1263155423752295_1328789955283522874_n

 

Foto: ENAK bis­tro & res­tau­rant

16177535_1263155640418940_7533017970182796632_o

 

 

Foto: ENAK bis­tro & res­tau­rant

Za všet­kým stoja ma­ji­te­lia An­drea Hrub­cová a Ma­túš Jan­derla, ktorí to­muto pod­niku ak­tu­álne za­svä­tili celý svoj ži­vot a nie­len, že ho vedú, ale denne ich tu mô­žeš stret­núť :). „Všetko sa to za­čalo na do­vo­lenke na Bali, kde nás uchvá­tila chuť in­do­néz­skej ku­chyne. Ďa­lej na­sle­do­valo Thaj­sko a Viet­nam, pri­čom z kaž­dej tejto kra­jiny sme si pri­niesli pár zau­jí­ma­vých a au­ten­tic­kých re­cep­tov, ktoré môžu naši zá­kaz­níci ochut­nať v na­šom bis­tre. Sna­žíme sa ro­biť to naj­lep­šie, ako vieme, a k tomu nám po­máha náš skvelý tím,“ uviedli ma­ji­te­lia bis­tra.

Mladý štý­lový pod­nik sa ne­chal in­špi­ro­vať chu­ťami ju­ho­vý­chod­nej Ázie, najmä In­do­né­zie, Bali či Thaj­ska. Tieto ku­chyne stoja na jed­no­du­chosti – často sa skla­dajú len z ryže, čerstvej ze­le­niny a ara­ši­dov, ob­čas aj z mäsa či rýb, a cha­rak­ter im do­dá­vajú špe­ciálne ko­re­niny, chilli, zá­zvor či ko­ko­sové mlieko. Skú­sení ku­chári sa však ne­boja za­po­jiť vlastnú fan­tá­ziu a pri­ná­šať nové zau­jí­mavé kom­bi­ná­cie su­ro­vín, ktoré prek­va­pia aj ver­ných mi­lov­ní­kov ázij­ských chutí. Na pr­vom mieste je vždy čerstvosť a kva­lita su­ro­vín, lebo len vtedy môže byť jedlo sku­toč­ným pô­žit­kom.

16178990_1263156403752197_2150133646410705742_o (1)

 

Foto: ENAK bis­tro & res­tau­rant

16178942_1263156047085566_6998182560363408613_o

Foto: ENAK bis­tro & res­tau­rant

V bis­tre si ak­tu­álne mô­žeš dať na­prí­klad pravé Nasi Go­reng s vol­ským okom, Thai Curry či tra­dičné in­do­néz­ske ku­ra­cie špízy Sa­tay Ayam. Keďže ide o bis­tro, po­nuka je skrom­nej­šia, no o to viac si dá­vajú zá­le­žať na kva­lite. V týchto ázij­ských kra­ji­nách je tiež veľká tra­dí­cia ne­smierne chut­ného street fo­odu, preto si mô­žeš byť istý, že mnohé z tra­dič­ných po­u­lič­ných po­kr­mov práve v ENAK-u ochut­náš. Ma­ji­te­lia chcú ne­us­tále na­pre­do­vať, preto sa po­nuka v bu­dúc­nosti ur­čite roz­šíri a pri­budne aj in­dická, ma­laj­ská či viet­nam­ská ku­chyňa.

collageawdq

Foto: ENAK bis­tro & res­tau­rant

Keďže množ­stvo ju­ho­vý­cho­do­á­zij­ských re­cep­tov je pri­ro­dzene ve­ge­ta­rián­skych a ve­gán­skych, po­nuka bis­tra ur­čite po­teší ľudí so špe­ciál­nymi stra­vo­va­cími ná­vykmi. Na svoje si prídu aj mi­lov­níci zdra­vých slad­kostí, pre­tože v ENAK-u majú úžasné raw torty od „cuk­rárky“ Ivet raw&ve­gan food. Ne­chý­bajú ani or­ga­nické čaje či vý­be­rová thaj­ská káva Pangk­hon, ktorú si ma­ji­te­lia ne­chá­vajú pra­žiť v pieš­ťan­skej pra­žiarni Con­cept Cof­fee Ro­as­ters.

13534408_1134847036553901_695945232_n

Foto: ENAK bis­tro & res­tau­rant

Zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: ENAK bis­tro & res­tau­rant

Pridať komentár (0)