Barbara Szalai o svojom jedinečnom projekte KOUN: Zmrzlina zbližuje ľudí a jej príprava zase našu rodinu

Michal Sorkovský / 29. júla 2016 / Rozhovory

Pri­pra­vili sme si pre teba roz­ho­vor so sym­pa­tic­kou Bra­ti­slav­čan­kou Bar­ba­rou Sza­lai, kto­rej zmrz­lina KOUN po­bláz­nila celé naše hlavné mesto. Pri­tom to však ne­os­talo, keďže dnes už je jej útulná zmrz­li­ná­reň ozna­čo­vaná za jednu z vô­bec 13 naj­lep­ších v Európe. Sa­motná Bar­bara sa pri­tom svojmu re­meslu učila na zmrz­li­nár­skej škole v Ta­lian­sku, kde sa aj in­špi­ro­vala ma­lými lo­kál­nymi pod­nikmi, aby si ich vlastnú, slo­ven­skú od­rodu ne­skôr ot­vo­rila v Bra­ti­slave.

Pri­pra­vili sme si pre teba roz­ho­vor so sym­pa­tic­kou Bra­ti­slav­čan­kou Bar­ba­rou Sza­lai, kto­rej zmrz­lina KOUN po­bláz­nila celé naše hlavné mesto. Pri­tom to však ne­os­talo, keďže dnes už je jej útulná zmrz­li­ná­reň ozna­čo­vaná za jednu z vô­bec 13 naj­lep­ších v Európe. Sa­motná Bar­bara sa pri­tom svojmu re­meslu učila na zmrz­li­nár­skej škole v Ta­lian­sku, kde sa aj in­špi­ro­vala ma­lými lo­kál­nymi pod­nikmi, aby si ich vlastnú, slo­ven­skú od­rodu ne­skôr ot­vo­rila v Bra­ti­slave.

Ahoj Bar­bara, skús sa nám najprv v skratke pred­sta­viť. Kto si, od­kiaľ po­chá­dzaš a akému re­meslu sa ve­nu­ješ? :-)

Som ve­selá zmrz­li­nárka z Bra­ti­slavy. Asi pat­rím me­dzi tých šťast­liv­cov, ktorí ro­bia to, čo ich baví. Zmrz­lina zbli­žuje ľudí a príp­rava zmrz­liny zase zbli­žuje našu ro­dinu. :-)

 

Prečo zmrz­lina? Vo svete, kde sa mladí ľu­dia vi­dia skôr v mo­der­nom od­vetví tech­no­ló­gií, si si zvo­lila po­merne ne­tra­dičnú cestu..

Som ne­tra­dične-tra­dičná osoba. Sama ne­viem prečo, ro­bím veci spon­tánne, aj toto sa za­čalo ako ne­vinný úlet – skúška a je z toho ži­vo­by­tie, je z toho láska.

koun1

 

Ako si sa vlastne do­stala k ná­padu vy­rá­bať zmrz­linu. Čo ťa in­špi­ro­valo? Vďaka čomu si ve­dela, že práve toto je cesta pre teba?

Ne­ve­dela. Ne­ve­dela do po­sled­nej chvíle, do­konca ani vtedy, keď už som se­dela v triede v Ta­lian­sku a kal­ku­lo­vala správny po­mer su­ro­vín. Je to ako s lás­kou – ani ne­viete ako, a už ste v tom až po uši. :-)

 

A ako to vlastne celé za­čalo?

Úplne ne­vinne! S ma­mi­nou som po­ze­rala tra­dične prog­ram o va­rení, bol o zmrz­line a bolo to fas­ci­nu­júce.

 

V Ta­lian­sku si ab­sol­vo­vala štú­dium na zmrz­li­nár­skej škole. Ako štú­dium na ta­kejto škole vy­ze­ralo? Väč­šina Slo­vá­kov si pod tým zrejme pred­staví len samé ma­škr­te­nie.. :-)

Aj to bolo. :-)  Ale učia tam hlavne, ako spra­viť správnu zmrz­linu, ako si vy­po­čí­tať správny po­mer su­ro­vín a po­tom veľa veľa praxe.

11231268_500154300133288_742891595046064591_n

 

Prečo si sa po škole vrá­tila na Slo­ven­sko? Ta­liani sú predsa väčší mi­lov­níci zmrz­liny, ur­čite tam je aj väčší pries­tor na pod­ni­ka­nie v tejto ob­lasti..

Lebo po­chá­dzam zo Slo­ven­ska a chcela som to tu riadne osla­diť. :-)

Mám tu ro­dinu a pria­te­ľov a viem, že by mi po čase chý­bali. Stále mi na Slo­ven­sku chý­bajú malé, lo­kálne pod­niky, na ktoré som zvyk­nutá v za­hra­ničí. Všetko sú to re­ťazce, gi­ganti. Mo­jím snom je, aby v Bra­ti­slave, ako aj v iných mes­tách, boli lep­šie pod­mienky pre malé pod­niky, pre ro­diny či ka­ma­rá­tov, ktorí sa sna­žia skráš­liť nám dni svo­jou ká­vou, ko­lá­či­kom, alebo zmrz­li­nou.

Čo všetko je po­trebné na príp­ravu ge­lata od KOUN? Čo je tou vý­ni­moč­nou esen­ciou, ktorá ho robí vý­ni­moč­ným?

Tak to by som sa rad­šej ne­roz­pí­sala, lebo by to bola cel­kom zau­jí­mavá be­let­ria. :-)

Kaž­do­pádne, ok­rem toho, čo tam, ako aj v kaž­dom inom ge­late, má byť, je to ur­čite láska s akou ho ro­bíme a s akou ho „kou­ňáci“ (ako ich naši su­per zá­kaz­níci na­zvali) ser­ví­rujú. Som zás­tan­com toho, že člo­vek má ro­biť to, čo ho baví a my sme sa na­šli. Sme ako jedna veľká ro­dinka.

koun2

Snaží sa zmrz­lina KOUN čo naj­viac pri­blí­žiť ta­lian­skemu mo­delu, alebo skôr pri­niesť niečo úplne nové?

Sna­žíme sa ro­biť kva­litnú zmrz­linu so štip­kou fan­tá­zie a hra­vosti. Vý­sle­dok je KOUN.

 

Tvoja zmrz­li­ná­reň je už te­raz vy­chy­te­ným mies­tom, čím ur­čite ras­tie aj Tvoj biz­nis. Cí­tiš sa viac ako zmrz­li­nár, alebo máš v sebe aj ta­kého toho sil­ného pod­ni­ka­teľ­ského du­cha?

Jed­no­značne ako zmrz­li­nár. Pod­ni­ka­teľ­ský duch mi stále chýba a exce­lov­ské ta­buľky sú mo­jím ne­pria­te­ľom od­kedy sme sa zo­zná­mili. Aj te­raz sa mi stáva, že ani ne­viem, ako som spra­vila zmrz­linu, jed­no­du­cho som išla podľa chuti :-) Po­tom je veľmi ťažké vy­rá­tať su­ro­viny :-) eš­teže je v tom za­an­ga­žo­vaná celá ro­dina a máme roz­de­lené úlohy.

11954616_540224539459597_4169481901235538799_n

KOUN je malý, lo­kálny pod­nik, ktorý nemá také mož­nosti zisku, ako mnohé ob­rov­ské značky. Oplatí sa to pri väč­šej kon­ku­ren­cii aj fi­nančne?

Ke­dže sme mala ro­dinná firma, ur­čite je nutné za­ro­biť si aj na zimu. Ne­vy­náša to toľko, ako napr. iným pod­ni­kom či re­ťaz­com. Kaž­do­pádne ro­bíme čo nás baví a to je naj­dô­le­ži­tej­šie.

 

Ho­vo­ríš, že je v KOUN za­an­ga­žo­vaná celá tvoja ro­dina. Vy­ži­jete všetci z toho, čo zmrz­li­ná­reň za­robí? Alebo ťa nie­kto do­tuje, aby si mohla ro­biť to, čo máš rada?

Sme, celá ro­dina, ja som do­ne­dávna mala ešte jednu prácu ok­rem zmrz­li­nárne s ka­ma­rát­kou (firma na upra­to­va­nie a opat­ro­va­nie deti-nanny agency), ale už to bolo na mňa veľa. Te­raz mám iba Koun. Ro­di­čia sú obaja za­mest­naní, po­má­hajú mi cez vi­kendy alebo po ro­bote. Brat štu­duje a popri tom bri­gá­duje, som im ne­sku­točne za­via­zaná, ako aj kaž­dému, kto mi po­čas se­zóny po­môže.

Ako to vy­zerá so zis­kami zmrz­li­nárne. Môžu ta­kéto zisky ne­pres­tajne rásť, alebo skôr stag­nujú?

Tak toto je veľmi dobrá otázka, na ktorú rada od­po­viem, keď bu­dem mať za se­bou 5 ro­kov pô­so­be­nia. Za­tiaľ stále za­rá­bame na stroje ke­dže ne­stí­hajú vy­rá­bať. ?

Aké máš so znač­kou KOUN plány do bu­dúcna? Aké sú ciele, ktoré chceš so svo­jou zmrz­li­nou do­siah­nuť?

Sní­vam stále a o všet­kom, rada som v ob­la­koch a tie sa stále me­nia, ako po­ča­sie. Som po­ver­čivá, preto o nich ne­ho­vo­rím na­hlas. :-)

 

Pre­dá­vate zmrz­linu bez éčok a v po­nuke máte aj bez­lep­kovú zmrz­linu. Sú preto ná­klady na vý­robu Tvojho ge­lata vyš­šie?

Ur­čite áno. Su­ro­viny ok­rem mlieka, smo­tany a lo­kal­ného ovo­cia máme z Ta­lian­ska a zo za­hra­ni­čia.

11039145_502975783184473_423873296868137784_n

Z koľko prí­chutí má u Teba v zmrz­li­nár­stve člo­vek na vý­ber? Ktoré sú na­job­ľú­be­nej­šie?

Máme okolo 100 chutí, denne 8. Me­dzi topky patrí Pán Mak, Ri­cotta & figy, pis­tá­cia, Šíp­ková ru­ženka, Gian­gu­iotta (nu­gát), Mint-cho­co­late chips, Ľe­van­du­lová, Ana­nás-roz­ma­rín…ach už som sa roz­pí­sala :-)

 

A ktorú naj­viac mi­lu­ješ Ty? :-)

Pis­tá­cia a mango.

10390029_354526024696117_8262116051539415281_n

zdroj fo­to­gra­fií: FB/KOUN

Pridať komentár (0)