Beh po snehu či plávanie v ľadovej vode. Martin učí Slovákov, ako si vybudovať pevné zdravie

Marianna Mikešová / 12. januára 2019 / Rozhovory

zdroj: Archív Martina Tháma
  • Vieš si pred­sta­viť vy­be­hnúť v zime von len v spod­nom prádle alebo si za­plá­vať vo vode s tep­lo­tou 2 stupne Cel­zia?
  • Slo­vák Mar­tin Thám to robí na den­nej báze a ako cer­ti­fi­ko­vaný in­štruk­tor Me­tódy Wima Hofa učí ľudí, ako pre­ko­nať svoje li­mity a vy­bu­do­vať si pevné zdra­vie

Ahoj, Mar­tin. Ako sa člo­vek stane cer­ti­fi­ko­va­ným in­štruk­to­rom Me­tódy Wima Hofa a čo to vlastne zna­mená?

Stane sa ním, keď si rov­nako ako ja spraví in­štruk­tor­ský kurz a cer­ti­fi­kát ve­dený Ho­lan­ďa­nom Wi­mom Ho­fom. Skladá sa z troch hlav­ných častí a ab­sol­vo­vať ho trvá tak­mer rok. Ja som najprv mu­sel prejsť 10-týž­dňo­vým on­line vi­deo­kur­zom, po­tom som strá­vil tri dni u Wima Hofa v Ho­land­sku rôz­nymi pred­náš­kami a na­po­kon som v no­vem­bri ab­sol­vo­val prak­tickú časť. Ko­nala sa v Poľ­sku, kde som mu­sel uká­zať, že do­ká­žem me­tódu učiť správ­nym spô­so­bom a s po­treb­ným en­tu­ziaz­mom. Po­da­rilo sa a stal som sa tak pr­vým in­štruk­to­rom tejto me­tó­dy na Slo­ven­sku.

Čím ťa oslo­vilo práve otu­žo­va­nie?

Sna­žil som sa nájsť niečo, čo ma bude vnú­torne na­pĺňať a bude v sú­lade s mo­jimi hod­no­tami. Najprv som tré­no­val ľudí ako cvi­čiť s vlast­nou vá­hou tela. Otu­žo­va­nie som chcel skú­siť už dlho, preto som sa jed­ného dňa skrátka roz­ho­dol, že do toho ja­zera vle­ziem. Bolo to 6. de­cem­bra 2015 na bra­ti­slav­skom ja­zere Ku­chajda a trvalo to len pár se­kúnd, no ten po­cit sa mi za­pá­čil. Po­kra­čo­val som každý týž­deň, až som sa po­stupne do­stal na frek­ven­ciu 4 až 5 krát týž­denne.

O niečo ne­skôr sa udiala zá­sadná vec – bol som sved­kom toho, ako sa muž to­pil v Du­naji. Plá­val som k nemu a bol som od neho len dva metre, keď sa po­no­ril a už sa viac ne­vy­no­ril. Vtedy som si uve­do­mil, že nech­cem strá­cať čas hlú­pos­ťami a ro­biť prácu len pre pe­niaze, ale chcem svoj po­ten­ciál vy­uží­vať na­plno. Pod­po­rilo ma to v tom čo ro­bím a ko­nečne som svoj sen zre­a­li­zo­val.

zdroj: Ar­chív Mar­tina Tháma

Me­tóda, ktorú učíš, ne­sie ná­zov podľa už spo­me­nu­tého Wima Hofa, ktorý je pre­zý­vaný aj Ľa­dový muž, pre­tože do­káže zvlád­nuť ex­trémny chlad. Ako si sa k nemu do­stal?

Keď som za­čal prak­ti­zo­vať otu­žo­va­nie, zo všet­kých strán ku mne pri­chá­dzala in­for­má­cia o tomto mu­žovi, tak som si to na­štu­do­val a zo­stal som v úžase z re­kor­dov, ktoré spra­vil. Ešte viac ma však zau­jalo, že v spo­lu­práci s ve­dou do­ká­zal, že mô­žeme ve­dome ovplyv­ňo­vať au­to­nómne pro­cesy v tele, ako trá­ve­nie, tep, hor­mo­nálnu sú­stavu či imu­nitný sys­tém. V jed­nom teste Wim do­ká­zal, že vďaka dý­cha­ciemu cvi­če­niu a na­sta­ve­niu mysle do­káže byť imúnny voči bak­té­rii E-coli, pri­čom obi­šiel len s jem­nou bo­les­ťou hlavy. V teste ná­sledne uspelo aj 12 ďal­ších ľudí, kto­rých cvi­če­nie na­učil.

Ok­rem toho, že som som zrazu do­ká­zal vy­dr­žať vo vode nie mi­nútu, ale 10 mi­nút, ma fas­ci­no­valo, ako do­ká­žem ovplyv­niť to, čo sa deje v mo­jom tele. Roz­ho­dol som sa od­ísť do Ho­land­ska a za­ro­biť si pe­niaze na ab­sol­vo­va­nie cer­ti­fi­kátu. Od­vtedy je to je­diné, čomu pro­fe­si­onálne ve­nu­jem. Ro­bili sme už kurzy na vý­chod­nom Slo­ven­sku, v Brne, v Prahe, te­raz sa chys­táme na Bu­da­pešť. Na­pĺňa ma, že mô­žem ľu­ďom po­sky­to­vať efek­tívny ná­stroj, ktorý ne­stojí prak­ticky nič.

zdroj: Ar­chív Mar­tina Tháma

Čo všetko sa ľu­dia na tvo­jom works­hope na­učia?

Na­učia sa sa­moz­rejme ovlá­dať túto me­tódu a im­ple­men­to­vať do ži­vota všetky jej tri časti, ktoré po­zos­tá­vajú z dý­cha­cieho cvi­če­nia, na­sta­ve­nia mysle a po­stup­ného otu­žo­va­nia chla­dom. Táto me­tó­da teda nie je iba o otu­žo­vaní. Každú časť si pre­be­rieme do hĺbky a ve­decky si vy­svet­líme, ako je to možné. Na to, aby člo­vek pri­šiel, ne­musí mať žiadne pre­došlé skú­se­nosti s chla­dom. Práve na­opak, sna­žím sa uká­zať ľu­ďom bez skú­se­ností, že na­sta­ve­ním mysle, špe­ciál­nym dý­cha­cím cvi­če­ním a uve­do­mo­va­ním si, čo sa v tele deje, do­ká­žeme to, o čom sme si mys­leli, že je ne­možné. Odo­myká nám to aj ďal­šie ob­lasti ži­vota, v kto­rých si bu­deme viac ve­riť a za­čneme ko­nať vo veľ­kom.

Ako je možné, že ne­tré­no­vaný člo­vek do­káže zvlád­nuť po­byt v tak stu­de­nej vode?

Pri prak­ti­zo­vaní tejto me­tó­dy v tele na­stá­vajú rôzne pro­cesy. Pri dý­cha­com cvi­čení na­prí­klad vy­dý­chame veľa oxidu uhli­či­tého, ktorý je kyslý, čo zvýši pH z prie­mer­ného 7,4 na 7,8. Toto zvý­šené pH po­súva prah bo­lesti niž­šie, preto je po­byt člo­veka vo vode oveľa pri­ja­teľ­nejší a prí­jem­nejší. Svoje spraví aj pô­so­be­nie hor­mó­nov. Je to ne­sku­točný zá­ži­tok, a to ne­ho­vo­rím o množ­stve zdra­vot­ných be­ne­fi­tov. 

Tým sa do­stá­vame k tomu naj­dô­le­ži­tej­šiemu. Pre­zraď nám, ako vy­sta­vo­va­nie sa chladu ovplyvní naše zdra­vie? :)

V chlade sa nám všetky cievy a vlá­soč­nice, kto­rých máme v tele viac ako 120-ti­síc ki­lo­met­rov, stiahnu, aby sa tep­lota udr­žala v jadre tela. Keď vy­j­deme z vody, znova sa roz­tiahnu a tieto kon­trak­cie cievy spruž­ňujú a sprie­chod­ňujú, čo vo vý­sledku zni­žuje krvný tlak, zlep­šuje re­ge­ne­rá­ciu a zvy­šuje efek­ti­vitu ro­zná­ša­nia ži­vín v tele. Veľký prí­nos má otu­žo­va­nie pre tých, kto­rým je stále zima. Po­súva sa to­tiž tep­lotný kom­fort a vy­tvára hnedý tuk. Je to tka­nivo, ktoré spa­ľuje biely tuk a tak do­káže efek­tívne vy­tvá­rať teplo.

Ak sa chladu ne­vy­sta­vu­jeme, toto tka­nivo po­maly zmizne a do­spelí je­dinci, ktorí sa ne­otu­žujú, ho už ne­majú vô­bec. Pri­tom ide o veľmi efek­tívny spô­sob, ako sa zo­hriať, a my sa oň obe­ráme. Na­miesto toho ži­jeme v tep­lot­nom kom­forte, vy­ku­ru­jeme domy aj autá a ob­lie­kame sa tak, aby nám vonku ne­bola zima. Tento kom­fortný prí­stup je síce v po­riadku, ale má svoje ne­vý­hody, a to pa­ra­doxne najmä pre ľudí, ktorí zimu ne­majú radi.

Otu­žo­va­nie dnes od­po­rú­čajú aj mnohí le­kári. Dá sa jeho prak­ti­zo­va­ním pred­chá­dzať ocho­re­niam?

Chlad aj dý­cha­cie cvi­če­nie do­časne zvy­šujú hla­dinu kor­ti­zolu, ktorý re­du­kuje zá­pal v tele, preto je otu­žo­va­nie pros­pešné pre ľudí tr­pia­cich chro­nic­kými zá­palmi, sk­le­ró­zou mul­tip­lex či ar­tri­tí­dou. Táto me­tó­da tiež zni­žuje stres. Za je­den z naj­väč­ších be­ne­fi­tov však po­va­žu­jem ten, že pri po­byte v chlad­nej vode vy­j­deš zo svo­jej kom­fort­nej zóny, čo do­ká­žeš vy­užiť aj v iných ob­las­tiach svojho ži­vota. Na­učíš sa ko­nať zvnútra von – ho­vo­riť svoj ná­zor a ro­biť to, čo cí­tiš že je správne, bez ohľadu na to, čo si mys­lia iní. Toto je v dneš­nom svete veľmi po­trebné, pre­tože ego a strach nás ovplyv­ňujú a my nie sme sami se­bou.

zdroj: Ar­chív Mar­tina Tháma
zdroj: Ar­chív Mar­tina Tháma

Mnohí si otu­žo­va­nie v praxi stále ne­ve­dia pred­sta­viť. Po­píš nám pro­sím, ako to celé pre­bieha? 

Na za­čiatku najprv ro­bíme 15- 20-mi­nú­tové dý­cha­cie cvi­če­nie, čím sa pri­pra­víme na vodu a máme viac kys­líka a ener­gie. Dý­cha­cie cvi­če­nie sti­mu­luje aj hy­po­ta­la­mus, ktorý je na­po­jený na hor­mo­nálnu sú­stavu a vy­pla­vuje do tela ad­re­na­lín a do­pa­míny ešte skôr, ako vstú­pime do vody. Musí sa však dbať na bez­peč­nosť, preto sa cvi­če­nie robí zá­sadne v sede alebo ľahu. Ur­čite ho ne­smieš ro­biť vo vode, pre­tože by si mo­hol na chvíľu stra­tiť ve­do­mie a uto­piť sa.

Na­sle­duje chvíľa na to, aby sa nám po dý­cha­com cvi­čení vrá­tila po­zor­nosť. Ná­sledne sa vy­zle­čieme a bez vá­ha­nia ideme do vody, po­no­ríme sa až po krk, rov­no­merne bez akých­koľ­vek po­mô­cok. Dý­chame ve­dome a hl­boko a sna­žíme sa uvoľ­niť. Tep­lotný šok po mi­núte až mi­núte a pol prejde a za­čne nám byť prí­jemne, pô­so­bia hor­móny a cí­time teplo v jadre tela. Po dvoch mi­nú­tach vy­j­deme von, kto chce môže byť dl­h­šie, ja zvyk­nem aj plá­vať. Ná­sledne ro­bíme špe­ciálnu roz­cvičku, ktorá nás ro­zoh­reje, dáme si čaj, ob­čas aj šprinty, a so skve­lým po­ci­tom ideme do ďal­šieho dňa. :)

zdroj: Ar­chív Mar­tina Tháma

Slo­vá­kom sa s ľa­do­vou vo­dou naj­viac spá­jajú Ľa­dové med­vede? V čom je Me­tóda Wima Hofa od­lišná?

Na­roz­diel od kla­sic­kých me­tód nám nejde o to, byť vo vode čo naj­dl­h­šie, čo je často otu­žo­vačs­kým cie­ľom. Dve mi­núty v ľa­do­vej vode sta­čia na to, aby sa pre­ja­vili všetky be­ne­fity. Na­ším cie­ľom je zá­ro­veň utí­šiť my­seľ, uvoľ­niť sa a do­stať sa do prí­tom­nosti. Pre­tože ak sa do­ká­žeme uvoľ­niť v tak stu­de­nej vode, ktorá vy­tvára na­pä­tie, tak nás to na­učí uvoľ­niť sa v akej­koľ­vek ži­vot­nej si­tu­ácii. Sna­žíme sa tiež ve­dome hl­b­šie dý­chať, na­priek tomu, že chlad nám akoby vy­ráža dych.

Aká stu­dená je ak­tu­álne voda? Máš ne­jaký osobný re­kord?

Te­raz má voda niečo cez 2 stupne, v ja­nu­ári mala tak­mer nulu. Nejde o re­kordy, ale be­ne­fity, a nech­cem ľudí od­ra­diť tým, že vo vode treba byť dlho. Naj­viac som však zvlá­dol mi­nulý rok, keď sme boli be­hať na Ko­libe – v snehu, bosí a len v kra­ťa­soch. Vonku sme boli tri- štyri ho­diny a me­dzi­tým sme išli ešte do vody.

zdroj: Ar­chív Mar­tina Tháma

Te­raz je zima a prí­stup k stu­de­nej vode je jed­no­du­chý. Ako sa dá otu­žo­vať v lete?

Veľmi jed­no­du­cho, na­prí­klad ľa­do­vou spr­chou. Je to úplne po­sta­ču­júci spô­sob, ktorý sa dá ro­biť na den­nej báze. Na na­šich kur­zoch však bu­deme mať ba­zén na­pl­nený ľa­dom. Ja to rie­šim tak, že mám v ga­ráži veľký mra­zák na­pus­tený vo­dou, ktorá sa sc­hladí na 1 až 0 stup­ňov, a doň sa mô­žem každý deň po­no­riť.

Je otu­žo­va­nie pre kaž­dého alebo sú ne­jaké ob­me­dze­nia?

Podľa môjho ná­zoru a skú­se­ností je pre kaž­dého, ale treba si k nemu nájsť vzťah a po­ru­šiť všetky mýty, ktoré máme v hlave. Na­prí­klad ten, že z chladu sa dá pre­c­hlad­núť. Be­ne­fity otu­žo­va­nia sú ve­decky po­tvr­dené a je do­ká­zané, že pre­c­hlad­nu­tie spô­so­buje ví­rus alebo bak­té­ria. Tá môže byť v na­šom tele ak­tívna na­prí­klad na 70% a naša imu­nita môže byť silná na 80%. Tré­nin­gom, stre­som a otu­žo­va­ním si ju mô­žeme po­sil­niť alebo osla­biť o tých 10%, a vtedy sa pre­javí ocho­re­nie. Chlad nás len na chvíľu osla­bil, a keď v otu­žo­vaní po­kra­ču­jeme, sme takí silní, že žiadne ocho­re­nie nemá šancu!

Ďal­šie info a ak­tu­ality o works­ho­poch náj­deš na stránke Mar­tin­way.sk.

zdroj: Ar­chív Mar­tina Tháma

Pridať komentár (0)