Behať sa oplatí každý deň. Tu je 9 skve­lých dôvo­dov, ktoré to potvr­dzujú

Ľubica Račeková / 24. júla 2016 / Tools a produktivita

V Sta­ro­ve­kom Grécku ľudia hovo­rili: „Ak chceš byť silný, behaj! Ak chceš byť krásny, behaj! Ak chceš byť múdry, behaj.” A po rokoch sa uká­zalo, že mali pravdu.

Ak sa stane beh vaším spo­loč­ní­kom, určite začnete pozo­ro­vať pozi­tívne zmeny nie­len na vašom tele, ale aj na psy­chike. Beh si nevy­ža­duje žiadne nára­die, stačí mať dobré tenisky a ste pri­pra­vení. A tu je 9 skve­lých dôvo­dov, ktoré vás môžu navna­diť na kaž­do­denný beh:

• Beh posil­ňuje srdce a napo­máha zvy­šo­va­niu tvorby čer­ve­ných krvi­niek. Nepo­sil­ňuje len svaly na nohách, zadku a bru­chu, ale zlep­šuje tiež kon­dí­ciu srd­co­vého svalu.

• Tré­no­vané srdce bežca pum­puje väč­šie množ­stvo krvi do tela, ako srdce člo­veka, ktorý je pasívny. Všetky tka­nivá a orgány v tele tak dostá­vajú viac krvi, ktorá je obo­ha­tená kys­lí­kom a živi­nami .

• Úľava od stresu a povin­ností.

• Súvi­siace s pred­chá­dza­jú­cim bodom je uvoľ­ňo­va­nie endor­fí­nov- “hor­mó­nov šťas­tia”, ktoré vyvo­lá­vajú pocit eufó­rie nene­chá­vajú pries­tor dep­re­siám.

city-running

foto: sportsrehabto.com

• Zlep­šuje duševnú akti­vitu. Mozog počas behu často pri­chá­dza s kre­a­tív­nymi nápadmi a rie­še­niami zdan­livo ťaž­kých prob­lé­mov. Je to všetko vďaka kys­líku, ktorý pomáha cen­trál­nej ner­vo­vej sústave, vrá­tane mozgu, aby aktív­nej­šie pra­co­val.

• Pra­vi­delný beh posil­ňuje imu­nitu zvý­še­ním hla­diny čer­ve­ných krvi­niek a hemog­lo­bínu v krvi. Súčasne zni­žuje hla­dinu cho­les­te­rolu v krvi, pocit hladu a zlep­šuje prácu čriev. A samoz­rejme, vedie k zlep­še­niu teles­nej hmot­nosti.

• Beh nie je nepria­teľ, aj po nároč­nom dni v práci pomáha. Vyčistí myseľ, doplní kys­lík a dopo­môže k lep­šiemu spánku. Via­ceré štú­die tiež doka­zujú, že beh pomáha k čias­toč­nej rege­ne­rá­cii peče­ňo­vých buniek.

• Pra­vi­delný beh má pozi­tívny vplyv na pohy­bový apa­rát. Zabra­ňuje tak dege­ne­ra­tív­nym ocho­re­niam kĺbov, ktoré trá­pia ľudí najmä v star­šom veku.

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: askmen.com

Pridať komentár (0)