Ben Kosin­ski: 20 vecí, ktoré som sa naučil za prvý rok inves­to­va­nia do star­tu­pov

Ben Kosinski/Peter Lastovecký / 7. januára 2016 / Startupy

Začiat­kom roka 2015 sme spus­tili Kosin­ski Ven­tu­res, s úmys­lom inves­to­vať do star­tu­pov v štá­diu nápadu alebo začiat­kom ich rea­li­zá­cie. Minulý rok sme inves­to­vali do jede­nás­tich spo­loč­ností v New Yorku, Los Ange­les, Ari­zone, Bos­tone a v San Fran­ciscu.”, píše Ben Kosin­ski vo svo­jom blo­go­vom prís­pevku.

Dve zo spo­loč­ností, do kto­rých Kosin­ski Ven­tu­res inves­to­vali, ria­dili ženy, dve boli zara­dené do sve­to­zná­meho seed akce­le­rá­tora Y Com­bi­na­tor a tri sa posu­nuli k ďal­šiemu kolu inves­tí­cií. Ben a spol. môžu s kľu­dom pove­dať, že ich inves­tí­cie boli dobre zvo­lené, ako však tvrdí, stále sa učí obrov­ské kvan­tum od star­tu­pov a rád by svoje postrehy zdie­ľal s kaž­dým. Uve­rej­nil preto nasle­dov­ných 21 skú­se­ností, ktoré sa naučil.

maxresdefault (1)

1. Inves­tujte do prie­boj­ných zakla­da­te­ľov. Prie­boj­nosť sa môže pre­ja­vo­vať rôzne, od chuti sa neus­tále zlep­šo­vať, dokto­rátu z che­mic­kého inži­nier­stva alebo proste nená­visť ku pre­hre. Ostatné príde samo.

2. Mať pre­hľad je dôle­žité. Mnoho veľ­kých inves­to­rov chce vidieť do firmy a mať pre­hľad nad tým, aké dohody uzat­vára star­tup. Vtedy sú ochotní inves­to­vať do star­tupu v jeho začiat­koch.

3. Dohody plo­dia ďal­šie dohody. Svo­jich zve­ren­cov pred­sta­vu­jem inves­to­rom, men­to­rom a iným zakla­da­te­ľom bez toho, aby som za to niečo chcel. Aj keď z toho potom vyplý­vajú ďal­šie dohody a ďal­šie stret­nu­tia.

4. Počia­točné štá­dium je ume­nie, nie veda. Každý, čo povie opak, je naj­skôr kla­már.

5. Konajte rýchlo. Prvé dve dohody sme uzav­reli len so 48 hodi­no­vým odstu­pom od stret­nutí so zakla­da­teľmi. Výho­dou rodin­ných fon­dov, či angel inves­to­rov je rýchla práca a fle­xi­bi­lita. Niečo, čo veľké orga­ni­zá­cie nedo­kážu.

Paul_Graham_talking_about_Prototype_Day_at_Y_Combinator_Summer_2009

Y Com­bi­na­tor, zdroj: ycombinator.com

6. Uve­do­mujte si svoju hod­notu. S nie­kto­rými zakla­da­teľmi hovo­rím denne, s inými na mesač­nej báze. Nie­kto­rým spo­loč­nos­tiam doká­žem pomôcť hneď, iným až neskôr. Kľú­čom je pocho­piť kedy a kde môžem pri­niesť naj­väčší osoh a neplyt­vať čas a ener­giu zakla­da­te­ľov.

7. Repu­tá­cia je všetko. Ak si zlý inves­tor, ktorý spo­ma­ľuje zakla­da­teľa a roz­hod­nu­tia ti trvajú več­nosť, v pod­state iba zava­dziaš. Ľudia si tieto infor­má­cie podajú veľmi rýchlo, čiže o tvo­jich zlých vlast­nos­tiach bude vedieť väč­šina.

8. Zakla­da­teľ si cení úprim­nosť. Na klad­nej či zápor­nej odpo­vedi nezá­leží. Na čom záleží je, vážiť si čas zakla­da­te­ľov, byť úprimný a nedá­vať si načas pri roz­hod­nutí o inves­tí­cií.

9. Mesačné reporty od zve­re­ných firiem pomá­hajú komu­ni­ká­cii a trans­pa­ren­tnosti.

10. Buď si vedomý toho, čo vieš, no najmä toho, čo nevieš

michael-heyward-jeremy-liew

Zakla­da­te­lia star­tu­pov, zdroj: businessinsider.com

11. Cvič si vyjed­ná­va­nie o delení star­tupu. Naučiť sa vyjed­nať si dobrú pozí­ciu v spo­loč­nosti však zaberá več­nosť.

12. Byť inves­to­rom, ktorý pri­náša pri­danú hod­notu je často pou­ží­vané a nejed­noz­načné slovné spo­je­nie, ale pre nie­kto­rých z nášho port­fó­lia to zna­mená, byť tu pre nich, s akým­koľ­vek dota­zom.

13. Pochop prin­cíp kon­ver­ti­bil­ných zme­niek, zne­hod­no­co­va­nia peňazí a iných nevy­hnut­ných inves­tič­ných prin­cí­pov.

14. Len preto, že máš peniaze, nemu­síš mať vhodné kon­takty na inves­to­va­nie.

15. Nikdy nemáš dosah na všetky dohody uzat­vá­rané v spo­loč­nosti, do kto­rej inves­tu­ješ. Čím skôr to pocho­píš, tým lep­šie.

12815_10151113957686219_565731096_n

16. Uzat­vá­raj také inves­tí­cie, kde sú následné práva na zisk nespo­chyb­ni­teľné.

17. Ak si angel inves­tor, využi, že nemáš limi­to­vané par­tner­stvo v spo­loč­nosti pre svoj pros­pech. Vychy­taj prí­le­ži­tosť a využi, že máš väč­šie slovo v star­tupe, keď sa naskytne prí­le­ži­tosť.

18. Iden­ti­fi­kuj hrozby, ktoré vyplý­vajú z poten­ciál­nej inves­tí­cie. Tieto sa väč­ši­nou ukážu pri prvom stret­nutí.

19. Ty pra­cu­ješ pre každú jednu spo­loč­nosť so svojho port­fó­lia, nie naopak.

20. Ešte raz, inves­tuj do výni­moč­ných ľudí a potom sa prac z cesty.

10425889_10152643788891219_605598852945270299_n

zdroj: kosinskiventures.com, medium.com

Pridať komentár (0)