Bez­drô­to­vá budúc­nosť: čo máme dnes a čo prí­de v nasle­du­jú­cej deká­de

Martina Ditrichová / 14. októbra 2016 / Tech a inovácie

Pred­stav si, že sa tvoj smart­fón budeš nabí­jať káb­lov.

Minu­lý mesiac sa App­le-u zas poda­ri­lo posu­núť hra­ni­ce a určiť tech­no­lo­gic­ké sme­ro­va­nie. Tým, že odstrá­nil jack na iPho­ne 7, App­le opäť osvie­žil myš­lien­ku bez­drô­to­vých slú­cha­diel, a to ich nové Air­Pods len potvr­dzu­jú.

Môže sa ti to zdať cel­kom nepod­stat­né, ale pred­stav si, že raz nebu­dú káb­le vôbec. Žiad­ne rozp­lie­ta­nie, vede­nie, pre­dl­žo­vač­ky, ople­tač­ky, kto­ré všet­ci tak dob­re pozná­me. Jed­no­du­cho pove­da­né, káb­le sú tá naj­hor­šia vec na tech­ni­ke. Spô­so­bu­jú čis­tý cha­os, môžeš o ne zakop­núť a naviac obme­dzu­jú vzdia­le­nosť. Sú limi­tu­jú­cim fak­to­rom pre veľ­ké množ­stvo tech­no­ló­gií.

Svet bez káb­lov tiež ponú­ka ideu na nové mož­nos­ti, kto­ré môže tech­no­ló­gia dosiah­nuť. Nej­de len o slú­chad­lá, už teraz exis­tu­je veľa bez­drô­to­vých zaria­de­ní a ešte viac ich v dohľad­nej dobe prí­de.

Tu je malá ochut­náv­ka bez­drô­to­vých vecí:

1.Tvoj počí­tač bez jedi­né­ho káb­la

1-your-computer

zdroj: businessinsider.com

Bez­drô­to­vé prí­slu­šen­stvo môže zní­žiť počet káb­lov dokon­ca na nulu. Momen­tál­ne je bez­drô­to­vé už tak­mer všet­ko — myš, klá­ves­ni­ca, tla­čia­reň, repro­duk­to­ry, slú­chad­lá a disp­lay adap­té­ry. Dokon­ca už aj exter­ný disk môžeš nahra­diť “clou­dom” a ukla­dať si veci onli­ne, cez App­le iCloud, Goog­le Dri­ve či Mic­ro­soft OneD­ri­ve.

2. Obý­vač­ko­vá her­ná ste­na

2-your-living-room-entertainment-center

zdroj: businessinsider.com

Vieš si pred­sta­viť toto s káb­la­mi? Čis­tý cha­os. Tele­ví­ziu máš pri­po­je­nú k Xbo­xu, pre­dl­žo­vač­ke a k sound sys­té­mu. To sú 4 eletk­ric­ké káb­le, 2 HDMI, optic­ký kábel medzi TV a sound sys­té­mom a ďal­šie k reprá­kom. Tu sú tipy ako sa zba­viť väč­ši­ny z nich — smart TV s blu­e­to­oth pri­po­je­ním, stre­a­muj obsah do tel­ky cez Netf­lix, Ama­zon Video, Hulu ale­bo cez Xbox či PS4. A ak nemáš smart TV ale­bo kon­zo­lu, môžeš pou­žiť malé vysie­la­cie zaria­de­nie ako Chro­me­cast ale­bo Roku Stick. Zapo­jíš ich pria­mo do HDMI vstu­pu na tele­ví­zii a sta­čí im USB kábel na ener­giu.

3. Mobil­ný život

3-your-mobile-life

zdroj: businessinsider.com

Mobil­né tele­fó­ny sú bez­drô­to­vé, ako už sám názov nasved­ču­je, pokiaľ ho nej­deš nabí­jať ale­bo cez neho počú­vať hud­bu. Už aj nabí­ja­nie si vieš dokon­ca vyrie­šiť bez káb­lu. Nabi si tele­fón cez nabí­ja­cí dok, či rohož­ku. Nabí­ja­cia rohož­ka však stá­le sama o sebe potre­bu­je viezť do zástrč­ky a mobil musí ostať na jed­nom mies­te počas nabí­ja­nia, tak­že to nie je pre­vrat­ný upg­ra­de opro­ti štan­dard­nej nabí­jač­ke. Stá­le môžeš pou­žiť exter­nú nabí­jač­ku, kto­rú si nabi­ješ vopred ale­bo sa nabí­jať po ces­te autom.

4. Pod­maz v podo­be bez­drô­to­vej hud­by

4-your-music

zdroj: businessinsider.com

Bez­drô­to­vé blu­e­to­oth slú­chad­lá sú geniál­na vecič­ka. Pri ich páro­va­ní si však nie­ke­dy poriad­ne potré­nu­ješ ner­vy. App­le sa roz­ho­dol vyrie­i­šiť ten­to prob­lém novým W1 čipom, kto­rý robí pri­po­je­nie neuve­ri­teľ­ne jed­no­du­ché. Naprí­klad, aby si pri­po­jil Air­Pods k svoj­mu iPho­ne-u, ti sta­čí otvo­riť ich a spá­ru­jú sa auto­ma­tic­ky. Nie je nut­né siah­nuť po žiad­nych nasta­ve­niach. Jedi­ný mini prob­lém a kla­sic­ký mar­ke­tin­go­vý ťah je, že W1 je kom­pa­ti­bil­ný iba s App­le pro­duk­ta­mi. A jas­né, že ani bez­drô­to­vé slú­chad­lá zatiaľ nie sú na slneč­ný pohon a musíš ich pek­ne pri­po­jiť do zástrč­ky.

Tak a teraz sa pozri­me do neďa­le­kej budúc­nos­ti, čo nás v oblas­ti káb­lov čaká?

so-there-are-several-ways-you-can-ditch-a-bunch-of-cables-today-but-what-about-the-next-10-years

Super rých­ly inter­net bez čaka­nia na pris­pô­so­be­nie sa celej infra­štruk­tú­ry

Tak­to vyze­rá giga­bi­to­vý inter­net, kto­rý bude bež­ný snáď čosko­ro, mož­no vďa­ka Star­ry.

the-next-10-years-bringing-super-fast-internet-over-the-air-without-waiting-for-the-infrastructure-to-upgrade

Spo­loč­nosť Star­ry má nápad, ako dodá­vať giga­bi­to­vý inter­net (1000 Mbps ale­bo 125 mega­bi­tov za sekun­du) s mini­mál­nou zme­nou cel­ko­vej infra­štruk­tú­ry, a to sa môže reál­ne udiať v najb­liž­ších 10 rokoch, mož­no dokon­ca len 5.

Fun­gu­je to tak, že vysie­la sig­ná­ly cez inter­ne­to­vé vysie­la­če roz­miest­ne­né po mes­te, nie­čo ako mobil­né veže. Sig­nál je pri­jí­ma­ný pro­stred­níc­tvom anté­ny, kto­rú máš umiest­ne­nú na dome. Tá potom pre­ná­ša sig­nál k Star­ry wifi rou­te­ru.

Momen­tál­ne je to v štá­diu beta v Bos­to­ne. Spo­loč­nosť avi­zo­va­la, že sa chys­tá ten­to sys­tém roz­ší­riť do via­ce­rých miest už kon­com toh­to roka a v roku 2017.

Aj Goog­le sa chys­tá pred­sta­viť svoj vlast­ný giga­bi­to­vý inter­net. Uvá­dza, že bude ešte rých­lej­ší a lac­nej­ší. Na viac pod­rob­nos­tí si ale bude­me musieť ešte počkať.

LiFi — evo­lú­cia WiFi

LiFi kon­cept je jed­no­du­chý. LED žia­rov­ky zapla­via miest­nosť inter­ne­tom. Fun­gu­je to tak, že LED žia­rov­ky bli­ka­jú extrém­ne rých­lo a pre­ná­ša­jú pro­stred­níc­tvom nevi­di­teľ­né­ho svet­la komu­ni­kač­né sig­ná­ly (VLC). „Všet­ko, čo tre­ba spra­viť, je namon­to­vať malý mik­ro­čip do kaž­dé­ho poten­ciál­ne­ho osvet­ľo­va­cie­ho zaria­de­nia,” komen­to­val Harald Haas, vyná­lez­ca tech­no­ló­gie LiFi a pro­fe­sor na Uni­ver­zi­te v Edin­bur­gu.

LiFi pri tes­to­va­ní dosiah­la rých­losť až 224 giga­bi­tov za sekun­du, čo je 28,6 giga­baj­tu. S taký­mi rých­los­ťa­mi by sme teore­tic­ky vede­li stiah­nuť film za 20 sekúnd.

Mož­no tie­to astro­no­mic­ké rých­los­ti nebu­dú bež­nou rea­li­tou najb­liž­ších 10 rokov, samot­ná LiFi tech­no­ló­gia by moh­la. Spo­loč­nosť avi­zo­va­la ešte v roku 2015, že do 4 rokoch s ňou chce vyjsť na trh.

Vša­de bez­drô­to­vé nabí­ja­nie

Je prav­de­po­dob­né, že bez­drô­to­vé nabí­ja­nie bude do 10 rokov úpl­ne vša­de. Už teraz nábyt­ko­vé spo­loč­nos­ti začí­na­jú integ­ro­vať bez­drô­to­vé nabí­jač­ky do svo­jich pro­duk­tov, čím eli­mi­nu­jú potre­bu káb­lov.

IKEA je momen­tál­ne líd­rom v tom­to kon­cep­te, ponú­ka sto­lí­ky aj lam­py s vsta­va­nou nabí­jač­kou a dokon­ca aj bez­drô­to­vé nabí­ja­cie van­kú­ši­ky. Oča­ká­va sa, že postup­ne náj­deš tie­to dopl­n­ky aj na verej­ných mies­tach ako sú reštau­rá­cie, letis­ká a uni­ver­zi­ty.

Tie­to zaria­de­nia budú postup­ne schop­né nabí­jať aj mobi­ly aj note­bo­oky či tab­le­ty.

Nie len “na oko” bez­drô­to­vé, ale sku­toč­ne bez­drô­to­vé

Aj keď máš všet­ky mož­né bez­drô­to­vé vylep­še­nia, aj tie musia byť prav­de­po­dob­ne nie­kde pri­po­je­né ale­bo muse­li byť mini­mál­ne pred­tým, aby boli nabi­té a moh­li nabí­jať ďalej. My chce­me sku­toč­ne bez­drô­to­vú slo­bo­du, aby sme moh­li zaria­de­nia umiest­niť hocik­de. A pre­to tá pra­vá ino­vá­cia nepot­re­bu­je špe­ciál­ne elek­tric­ké pod­lož­ky, náby­tok. Nepot­re­bu­je káb­le vôbec.

the-next-10-years-the-true-innovation-in-wireless-power-doesnt-need-special-power-mats-furniture-or-any-power-cables-at-all

Ener­ge­tic­ká spo­loč­nosť WiT­ri­ci­ty tvr­dí, že vyvi­nu­la naozaj­st­né bez­drô­to­vé nabí­ja­nie a zdroj pre všet­ky zaria­de­nia. Ich rie­še­nie je údaj­ne v “rezo­nanč­nom roz­ší­re­ní”, kto­ré vie pra­co­vať vo väč­šom merad­le na ove­ľa väč­šie vzdia­le­nos­ti.

WiT­ri­ci­ty vyhlá­si­la, že doká­že pre­ná­šať bez­drô­to­vú ener­giu až do vzdia­le­nos­ti nie­koľ­kých met­rov. Zále­ží na požia­dav­kách. Pred­stav si, že sa tvoj mobil ale­bo note­bo­ok nabi­je už len pre­to, že je vo vnút­ri.

Avšak “byť bez­drô­to­vý” nemu­sí byť dosta­toč­ný sti­mul pre kaž­dé­ho prejsť na novú tech­no­ló­giu, naj­mä keď je to drah­šie ako kla­sic­ká káb­lo­vá. Je to ako sliep­ka vs. vaj­ce. Čím viac ľudí prij­me bez­drô­to­vú tech­no­ló­giu, tým viac by sa spo­loč­nos­ti mali sna­žiť ju zlep­šiť a sprí­stup­niť väč­ším masám.

Toto je aj prob­lém pri App­le a ich bez­drô­to­vom pre­no­se zvu­ku. Ide o pri­ro­dze­ný poria­dok vecí, všet­ko trvá a kým sa k nám táto tech­no­ló­gia dosta­ne za pod­mie­nok, že sa nám to aj opla­tí… mož­no to potr­vá aj dlh­šie ako jed­nu deká­du.

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)