Bez­drô­tová budúc­nosť: čo máme dnes a čo príde v nasle­du­jú­cej dekáde

Martina Ditrichová / 14. októbra 2016 / Tech a inovácie

Pred­stav si, že sa tvoj smart­fón budeš nabí­jať káb­lov.

Minulý mesiac sa Apple-u zas poda­rilo posu­núť hra­nice a určiť tech­no­lo­gické sme­ro­va­nie. Tým, že odstrá­nil jack na iPhone 7, Apple opäť osvie­žil myš­lienku bez­drô­to­vých slú­cha­diel, a to ich nové Air­Pods len potvr­dzujú.

Môže sa ti to zdať cel­kom nepod­statné, ale pred­stav si, že raz nebudú káble vôbec. Žiadne rozp­lie­ta­nie, vede­nie, pre­dl­žo­vačky, ople­tačky, ktoré všetci tak dobre poznáme. Jed­no­du­cho pove­dané, káble sú tá naj­hor­šia vec na tech­nike. Spô­so­bujú čistý chaos, môžeš o ne zakop­núť a naviac obme­dzujú vzdia­le­nosť. Sú limi­tu­jú­cim fak­to­rom pre veľké množ­stvo tech­no­ló­gií.

Svet bez káb­lov tiež ponúka ideu na nové mož­nosti, ktoré môže tech­no­ló­gia dosiah­nuť. Nejde len o slú­chadlá, už teraz exis­tuje veľa bez­drô­to­vých zaria­dení a ešte viac ich v dohľad­nej dobe príde.

Tu je malá ochut­návka bez­drô­to­vých vecí:

1.Tvoj počí­tač bez jedi­ného kábla

1-your-computer

zdroj: businessinsider.com

Bez­drô­tové prí­slu­šen­stvo môže zní­žiť počet káb­lov dokonca na nulu. Momen­tálne je bez­drô­tové už tak­mer všetko — myš, klá­ves­nica, tla­čia­reň, repro­duk­tory, slú­chadlá a disp­lay adap­téry. Dokonca už aj externý disk môžeš nahra­diť “clou­dom” a ukla­dať si veci online, cez Apple iCloud, Google Drive či Mic­ro­soft OneD­rive.

2. Obý­vač­ková herná stena

2-your-living-room-entertainment-center

zdroj: businessinsider.com

Vieš si pred­sta­viť toto s káb­lami? Čistý chaos. Tele­ví­ziu máš pri­po­jenú k Xboxu, pre­dl­žo­vačke a k sound sys­tému. To sú 4 eletk­rické káble, 2 HDMI, optický kábel medzi TV a sound sys­té­mom a ďal­šie k reprá­kom. Tu sú tipy ako sa zba­viť väč­šiny z nich — smart TV s blu­e­to­oth pri­po­je­ním, stre­a­muj obsah do telky cez Netf­lix, Ama­zon Video, Hulu alebo cez Xbox či PS4. A ak nemáš smart TV alebo kon­zolu, môžeš pou­žiť malé vysie­la­cie zaria­de­nie ako Chro­me­cast alebo Roku Stick. Zapo­jíš ich priamo do HDMI vstupu na tele­ví­zii a stačí im USB kábel na ener­giu.

3. Mobilný život

3-your-mobile-life

zdroj: businessinsider.com

Mobilné tele­fóny sú bez­drô­tové, ako už sám názov nasved­čuje, pokiaľ ho nej­deš nabí­jať alebo cez neho počú­vať hudbu. Už aj nabí­ja­nie si vieš dokonca vyrie­šiť bez káblu. Nabi si tele­fón cez nabí­jací dok, či rohožku. Nabí­ja­cia rohožka však stále sama o sebe potre­buje viezť do zástrčky a mobil musí ostať na jed­nom mieste počas nabí­ja­nia, takže to nie je pre­vratný upg­rade oproti štan­dard­nej nabí­jačke. Stále môžeš pou­žiť externú nabí­jačku, ktorú si nabi­ješ vopred alebo sa nabí­jať po ceste autom.

4. Pod­maz v podobe bez­drô­to­vej hudby

4-your-music

zdroj: businessinsider.com

Bez­drô­tové blu­e­to­oth slú­chadlá sú geniálna vecička. Pri ich páro­vaní si však nie­kedy poriadne potré­nu­ješ nervy. Apple sa roz­ho­dol vyrie­i­šiť tento prob­lém novým W1 čipom, ktorý robí pri­po­je­nie neuve­ri­teľne jed­no­du­ché. Naprí­klad, aby si pri­po­jil Air­Pods k svojmu iPhone-u, ti stačí otvo­riť ich a spá­rujú sa auto­ma­ticky. Nie je nutné siah­nuť po žiad­nych nasta­ve­niach. Jediný mini prob­lém a kla­sický mar­ke­tin­gový ťah je, že W1 je kom­pa­ti­bilný iba s Apple pro­duk­tami. A jasné, že ani bez­drô­tové slú­chadlá zatiaľ nie sú na slnečný pohon a musíš ich pekne pri­po­jiť do zástrčky.

Tak a teraz sa pozrime do neďa­le­kej budúc­nosti, čo nás v oblasti káb­lov čaká?

so-there-are-several-ways-you-can-ditch-a-bunch-of-cables-today-but-what-about-the-next-10-years

Super rýchly inter­net bez čaka­nia na pris­pô­so­be­nie sa celej infra­štruk­túry

Takto vyzerá giga­bi­tový inter­net, ktorý bude bežný snáď čoskoro, možno vďaka Starry.

the-next-10-years-bringing-super-fast-internet-over-the-air-without-waiting-for-the-infrastructure-to-upgrade

Spo­loč­nosť Starry má nápad, ako dodá­vať giga­bi­tový inter­net (1000 Mbps alebo 125 mega­bi­tov za sekundu) s mini­mál­nou zme­nou cel­ko­vej infra­štruk­túry, a to sa môže reálne udiať v najb­liž­ších 10 rokoch, možno dokonca len 5.

Fun­guje to tak, že vysiela sig­nály cez inter­ne­tové vysie­lače roz­miest­nené po meste, niečo ako mobilné veže. Sig­nál je pri­jí­maný pro­stred­níc­tvom antény, ktorú máš umiest­nenú na dome. Tá potom pre­náša sig­nál k Starry wifi rou­teru.

Momen­tálne je to v štá­diu beta v Bos­tone. Spo­loč­nosť avi­zo­vala, že sa chystá tento sys­tém roz­ší­riť do via­ce­rých miest už kon­com tohto roka a v roku 2017.

Aj Google sa chystá pred­sta­viť svoj vlastný giga­bi­tový inter­net. Uvá­dza, že bude ešte rých­lejší a lac­nejší. Na viac pod­rob­ností si ale budeme musieť ešte počkať.

LiFi — evo­lú­cia WiFi

LiFi kon­cept je jed­no­du­chý. LED žia­rovky zapla­via miest­nosť inter­ne­tom. Fun­guje to tak, že LED žia­rovky bli­kajú extrémne rýchlo a pre­ná­šajú pro­stred­níc­tvom nevi­di­teľ­ného svetla komu­ni­kačné sig­nály (VLC). „Všetko, čo treba spra­viť, je namon­to­vať malý mik­ro­čip do kaž­dého poten­ciál­neho osvet­ľo­va­cieho zaria­de­nia,” komen­to­val Harald Haas, vyná­lezca tech­no­ló­gie LiFi a pro­fe­sor na Uni­ver­zite v Edin­burgu.

LiFi pri tes­to­vaní dosiahla rých­losť až 224 giga­bi­tov za sekundu, čo je 28,6 giga­bajtu. S takými rých­los­ťami by sme teore­ticky vedeli stiah­nuť film za 20 sekúnd.

Možno tieto astro­no­mické rých­losti nebudú bež­nou rea­li­tou najb­liž­ších 10 rokov, samotná LiFi tech­no­ló­gia by mohla. Spo­loč­nosť avi­zo­vala ešte v roku 2015, že do 4 rokoch s ňou chce vyjsť na trh.

Všade bez­drô­tové nabí­ja­nie

Je prav­de­po­dobné, že bez­drô­tové nabí­ja­nie bude do 10 rokov úplne všade. Už teraz nábyt­kové spo­loč­nosti začí­najú integ­ro­vať bez­drô­tové nabí­jačky do svo­jich pro­duk­tov, čím eli­mi­nujú potrebu káb­lov.

IKEA je momen­tálne líd­rom v tomto kon­cepte, ponúka sto­líky aj lampy s vsta­va­nou nabí­jač­kou a dokonca aj bez­drô­tové nabí­ja­cie van­kú­šiky. Oča­káva sa, že postupne náj­deš tieto dopl­nky aj na verej­ných mies­tach ako sú reštau­rá­cie, letiská a uni­ver­zity.

Tieto zaria­de­nia budú postupne schopné nabí­jať aj mobily aj note­bo­oky či tab­lety.

Nie len “na oko” bez­drô­tové, ale sku­točne bez­drô­tové

Aj keď máš všetky možné bez­drô­tové vylep­še­nia, aj tie musia byť prav­de­po­dobne nie­kde pri­po­jené alebo museli byť mini­málne pred­tým, aby boli nabité a mohli nabí­jať ďalej. My chceme sku­točne bez­drô­tovú slo­bodu, aby sme mohli zaria­de­nia umiest­niť hocikde. A preto tá pravá ino­vá­cia nepot­re­buje špe­ciálne elek­trické pod­ložky, náby­tok. Nepot­re­buje káble vôbec.

the-next-10-years-the-true-innovation-in-wireless-power-doesnt-need-special-power-mats-furniture-or-any-power-cables-at-all

Ener­ge­tická spo­loč­nosť WiT­ri­city tvrdí, že vyvi­nula naozaj­stné bez­drô­tové nabí­ja­nie a zdroj pre všetky zaria­de­nia. Ich rie­še­nie je údajne v “rezo­nanč­nom roz­ší­rení”, ktoré vie pra­co­vať vo väč­šom meradle na oveľa väč­šie vzdia­le­nosti.

WiT­ri­city vyhlá­sila, že dokáže pre­ná­šať bez­drô­tovú ener­giu až do vzdia­le­nosti nie­koľ­kých met­rov. Záleží na požia­dav­kách. Pred­stav si, že sa tvoj mobil alebo note­book nabije už len preto, že je vo vnútri.

Avšak “byť bez­drô­tový” nemusí byť dosta­točný sti­mul pre kaž­dého prejsť na novú tech­no­ló­giu, najmä keď je to drah­šie ako kla­sická káb­lová. Je to ako sliepka vs. vajce. Čím viac ľudí prijme bez­drô­tovú tech­no­ló­giu, tým viac by sa spo­loč­nosti mali sna­žiť ju zlep­šiť a sprí­stup­niť väč­ším masám.

Toto je aj prob­lém pri Apple a ich bez­drô­to­vom pre­nose zvuku. Ide o pri­ro­dzený poria­dok vecí, všetko trvá a kým sa k nám táto tech­no­ló­gia dostane za pod­mie­nok, že sa nám to aj oplatí… možno to potrvá aj dlh­šie ako jednu dekádu.

zdroj: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)