Bill Gates radí: Týchto 5 kníh si musíš počas leta pre­čí­tať

Michal Ondro / 21. mája 2016 / Tools a produktivita

Zakla­da­teľ Mic­ro­softu a mul­ti­mi­liar­dár Bill Gates si leto užíva a oddy­chuje podobne ako mnohí z nás, no nemyslí si, že by mali oddy­cho­vať aj naše mozgy. Len nedávno na svo­jom blogu Gates Notes preto zve­rej­nil zoznam pia­tich kníh, ktoré by si každý mal v lete pre­čí­tať. Dotý­kajú sa nesmierne zau­jí­ma­vých tém ako pod­ni­ka­nie, mate­ma­tika a vznik ľud­skej rasy. 

Seve­ne­ves – Neal Step­hen­son

1

Bill Gates sa pri­znal, že sci-fi knihy nečí­tal tak­mer desať­ro­čie. Keď mu však kama­rát pora­dil knihu „Seve­ne­ves“, nevá­hal. Neskôr sa vyjad­ril, že uro­bil jedno z naj­lep­ších roz­hod­nutí, čo sa číta­nia kníh týka. „Prí­beh ťa chytí od samého začiatku,“ pove­dal o knihe Gates.

To je však len začia­tok. One­dlho sa v románe dozvieš, že ľud­stvu hrozí vyhy­nu­tie. Za dva roky má na Zem dopad­núť mete­orit, ktorý má spô­so­biť hotovú apo­ka­lypsu. Ľud­stvo dovtedy musí poslať do ves­míru čo naj­viac ves­mír­nych lodí, aby zabrá­nilo vyhy­nu­tiu svojho druhu. „Možno je v knihe až prí­liš veľa tech­no­lo­gic­kých detai­lov o ces­to­vaní ves­mí­rom, no práve tie ja milu­jem,“ dodáva Bill Gates.

The Vital Ques­tion – Nick Lane

2

Nick Lane je jed­ným z tých najo­ri­gi­nál­nej­ších mys­li­te­ľov, ktorí ťa svo­jimi kni­hami pri­nú­tia pove­dať: O tomto by malo vedieť viac ľudí! pove­dal o spi­so­va­te­ľovi Gates.

Snaží sa o nápravu všet­kého nespráv­neho vo vede a chce, aby ľudia konečne oce­nili rolu, ktorú zohráva ener­gia vo všet­kom živom,“ dodáva. Kniha sa snaží o zod­po­ve­da­nie fun­da­men­tál­nych otá­zok o vzniku života na Zemi a rieši, ako by bolo treba zápa­siť s cho­ro­bami, ktoré ľud­stvo sužujú.

How Not to Be Wrong – Jor­dan Ellen­berg

3

Ellen­ber­govi sa v tejto knihe darí apli­ko­vať mate­ma­tiku do našich kaž­do­den­ných živo­tov. Autor v knihe spo­mína mate­ma­tiku vo voľ­bách alebo národ­nej loté­rii. Čita­te­lia sa dozve­dia, ako rýchlo sa treba dopra­viť na letisko alebo aké sú ich šance, že ich pos­tihne rako­vina. Spi­so­va­teľ hľadá mate­ma­tiku naozaj vo všet­kom. Nevy­ne­cháva ani talian­sku rene­san­ciu a sociálnu sieť Face­book.

Gates sa o knihe vyjad­ril: Aby si bol v kon­takte s mate­ma­ti­kou, stačí, že si. S mate­ma­ti­kou sme všetci neus­tále v kon­takte. Mate­ma­tika je úžasná.“

The Power to Com­pete – Hiroshi Miki­tani a Ryo­chi Miki­tani

4

Japon­sko, kedysi eko­no­mický žra­lok Ázie, je dnes len v tieni Juž­nej Kórey a Číny. A presne o tomto páde pojed­náva táto kniha. Hiroshi Miki­tani je zakla­da­te­ľom a výkon­ným ria­di­te­ľom spo­loč­nosti Raku­ten, ktorá je jed­nou z naj­väč­ších inter­ne­to­vých spo­loč­ností sveta. Spolu so svo­jim otcom, ktorý umrel v roku 2013, pre­do­strel cestu, kto­rou sa Japon­sko musí vydať, aby sa opäť dostalo na špicu.

Nesú­hla­sím síce so všet­kým, čo sa v knihe píše, no musím, uznať, že Miki­tani má zopár geniál­nych nápa­dov. Táto kniha je zau­jí­ma­vým pohľa­dom na možnú budúc­nosť jed­nej fas­ci­nu­jú­cej kra­jiny,“ pove­dal o knihe Gates.

Sapiens: A Brief His­tory of Human­kind – Yuval Noah Harari

5

Pri­bližne pred 100-tisíc rokmi sa na Zemi nachá­dzalo 6 dru­hov ľudí a práve Homo Sapiens bol jedi­ným z nich, ktorý pre­žil až do dneš­ných čias. Ako je to možné?

Aj ja, aj man­želka sme čítali knihu. Vďaka nej sme mali veľmi veľa pod­net­ných kon­ver­zá­cií. Harari sa v knihe snaží o vyroz­prá­va­nie celej his­tó­rie ľud­skej rasy, a to len na 400 stra­nách,“ hovorí Gates. Spi­so­va­teľ sa však neve­nuje len minu­losti. Rozo­berá aj gene­tické inži­nier­stvo a umelú inte­li­gen­ciu, a pozerá sa do budúc­nosti, v kto­rej sa one­dlho ocit­neme.

Knihu Sapiens odpo­rú­čam kaž­dému, koho zau­jíma his­tó­ria a budúc­nosť ľud­skej rasy, dodáva mul­ti­mi­lia­dár.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: amazon.com

Pridať komentár (0)