Bill Gates radí: Tých­to 5 kníh si musíš počas leta pre­čí­tať

Michal Ondro / 21. mája 2016 / Lifehacking

Zakla­da­teľ Mic­ro­sof­tu a mul­ti­mi­liar­dár Bill Gates si leto uží­va a oddy­chu­je podob­ne ako mno­hí z nás, no nemys­lí si, že by mali oddy­cho­vať aj naše moz­gy. Len nedáv­no na svo­jom blo­gu Gates Notes pre­to zve­rej­nil zoznam pia­tich kníh, kto­ré by si kaž­dý mal v lete pre­čí­tať. Dotý­ka­jú sa nesmier­ne zau­jí­ma­vých tém ako pod­ni­ka­nie, mate­ma­ti­ka a vznik ľud­skej rasy. 

Seve­ne­ves – Neal Step­hen­son

1

Bill Gates sa pri­znal, že sci-fi kni­hy nečí­tal tak­mer desať­ro­čie. Keď mu však kama­rát pora­dil kni­hu „Seve­ne­ves“, nevá­hal. Neskôr sa vyjad­ril, že uro­bil jed­no z naj­lep­ších roz­hod­nu­tí, čo sa číta­nia kníh týka. „Prí­beh ťa chy­tí od samé­ho začiat­ku,“ pove­dal o kni­he Gates.

To je však len začia­tok. One­dl­ho sa v romá­ne dozvieš, že ľud­stvu hro­zí vyhy­nu­tie. Za dva roky má na Zem dopad­núť mete­orit, kto­rý má spô­so­biť hoto­vú apo­ka­lyp­su. Ľud­stvo dovte­dy musí poslať do ves­mí­ru čo naj­viac ves­mír­nych lodí, aby zabrá­ni­lo vyhy­nu­tiu svoj­ho dru­hu. „Mož­no je v kni­he až prí­liš veľa tech­no­lo­gic­kých detai­lov o ces­to­va­ní ves­mí­rom, no prá­ve tie ja milu­jem,“ dodá­va Bill Gates.

The Vital Ques­ti­on – Nick Lane

2

Nick Lane je jed­ným z tých najo­ri­gi­nál­nej­ších mys­li­te­ľov, kto­rí ťa svo­ji­mi kni­ha­mi pri­nú­tia pove­dať: O tom­to by malo vedieť viac ľudí! pove­dal o spi­so­va­te­ľo­vi Gates.

Sna­ží sa o nápra­vu všet­ké­ho nespráv­ne­ho vo vede a chce, aby ľudia koneč­ne oce­ni­li rolu, kto­rú zohrá­va ener­gia vo všet­kom živom,“ dodá­va. Kni­ha sa sna­ží o zod­po­ve­da­nie fun­da­men­tál­nych otá­zok o vzni­ku živo­ta na Zemi a rie­ši, ako by bolo tre­ba zápa­siť s cho­ro­ba­mi, kto­ré ľud­stvo sužu­jú.

How Not to Be Wrong – Jor­dan Ellen­berg

3

Ellen­ber­go­vi sa v tej­to kni­he darí apli­ko­vať mate­ma­ti­ku do našich kaž­do­den­ných živo­tov. Autor v kni­he spo­mí­na mate­ma­ti­ku vo voľ­bách ale­bo národ­nej loté­rii. Čita­te­lia sa dozve­dia, ako rých­lo sa tre­ba dopra­viť na letis­ko ale­bo aké sú ich šan­ce, že ich pos­tih­ne rako­vi­na. Spi­so­va­teľ hľa­dá mate­ma­ti­ku naozaj vo všet­kom. Nevy­ne­chá­va ani talian­sku rene­san­ciu a sociál­nu sieť Face­bo­ok.

Gates sa o kni­he vyjad­ril: Aby si bol v kon­tak­te s mate­ma­ti­kou, sta­čí, že si. S mate­ma­ti­kou sme všet­ci neus­tá­le v kon­tak­te. Mate­ma­ti­ka je úžas­ná.“

The Power to Com­pe­te – Hiros­hi Miki­ta­ni a Ryo­chi Miki­ta­ni

4

Japon­sko, kedy­si eko­no­mic­ký žra­lok Ázie, je dnes len v tie­ni Juž­nej Kórey a Číny. A pres­ne o tom­to páde pojed­ná­va táto kni­ha. Hiros­hi Miki­ta­ni je zakla­da­te­ľom a výkon­ným ria­di­te­ľom spo­loč­nos­ti Raku­ten, kto­rá je jed­nou z naj­väč­ších inter­ne­to­vých spo­loč­nos­tí sve­ta. Spo­lu so svo­jim otcom, kto­rý umrel v roku 2013, pre­do­strel ces­tu, kto­rou sa Japon­sko musí vydať, aby sa opäť dosta­lo na špi­cu.

Nesú­hla­sím síce so všet­kým, čo sa v kni­he píše, no musím, uznať, že Miki­ta­ni má zopár geniál­nych nápa­dov. Táto kni­ha je zau­jí­ma­vým pohľa­dom na mož­nú budúc­nosť jed­nej fas­ci­nu­jú­cej kra­ji­ny,“ pove­dal o kni­he Gates.

Sapiens: A Brief His­to­ry of Human­kind – Yuval Noah Hara­ri

5

Pri­bliž­ne pred 100-tisíc rok­mi sa na Zemi nachá­dza­lo 6 dru­hov ľudí a prá­ve Homo Sapiens bol jedi­ným z nich, kto­rý pre­žil až do dneš­ných čias. Ako je to mož­né?

Aj ja, aj man­žel­ka sme číta­li kni­hu. Vďa­ka nej sme mali veľ­mi veľa pod­net­ných kon­ver­zá­cií. Hara­ri sa v kni­he sna­ží o vyroz­prá­va­nie celej his­tó­rie ľud­skej rasy, a to len na 400 stra­nách,“ hovo­rí Gates. Spi­so­va­teľ sa však neve­nu­je len minu­los­ti. Rozo­be­rá aj gene­tic­ké inži­nier­stvo a ume­lú inte­li­gen­ciu, a poze­rá sa do budúc­nos­ti, v kto­rej sa one­dl­ho ocit­ne­me.

Kni­hu Sapiens odpo­rú­čam kaž­dé­mu, koho zau­jí­ma his­tó­ria a budúc­nosť ľud­skej rasy, dodá­va mul­ti­mi­lia­dár.

Zdroj: businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: amazon.com

Pridať komentár (0)