Blac­kie: slo­ven­ská foto­ap­li­ká­cia, ktorá vidí svet v čier­no­bie­lych far­bách

/ 5. júna 2016 / Zo Slovenska

Odkedy bola obja­vená farebná foto­gra­fia, na tie čier­no­biele sa kla­die menší dôraz. Aj napriek tomu sa ale stále nájde dosta­točne veľa fanú­ši­kov, ktorí na bielu a čiernu nedajú dopus­tiť. Medzi takýchto pat­ria aj autori slo­ven­skej foto­ap­li­ká­cie Blac­kie, ktorá je určená výhradne na vytvá­ra­nie čier­no­bie­lych foto­gra­fií.

Pôvodný zámer auto­rov bol vytvo­riť jed­no­du­chú mini­ma­lis­tickú apli­ká­ciu. Ako však šiel čas, z Blac­kie sa stal plno­hod­notný a pro­fe­si­onálny nástroj, s kto­rým môžeš sní­mať čier­no­bielo tak­po­ve­diac neob­me­dzene. O kva­lite appky svedčí naprí­klad aj fakt, že svoj úspech zožala až v Číne, kde patrí medzi 10. najs­ťa­ho­va­nej­ších v kate­gó­rii Foto/Video.

Pokro­čilé nástroje

Nároč­nejší pou­ží­va­te­lia sa môžu pohrať aj s manu­ál­nym reži­mom, v kto­rom si nasta­vujú vyvá­že­nie bie­lej, ISO, rých­losť uzá­vierky, expo­zí­ciu a dokonca aj manu­álne zaos­tro­va­nie.

Dokonca aj taká jed­no­du­chá vec, ako je pomocná mriežka pri fotení, má v apli­ká­cii množ­stvo rôz­nych nasta­vení. Na disp­leji sa ti tak môže zobra­ziť mriežka rôz­nych tva­rov a farieb, špi­rála alebo krú­žok.

Zábavu si tiež uži­ješ s poda­re­nou fun­kciou Shuffle, ktorá náhodne kom­bi­nuje nasta­ve­nia foto­gra­fie, a tak si behom pár ťuk­nutí doká­žeš vybrať nádych foto­gra­fie aj bez dlhého hra­nia sa s nasta­ve­niami.

Prí­jemný dizajn

Autori sa sna­žili skom­bi­no­vať množ­stvo fun­kcií s čo naj­jed­no­duch­ším a mini­ma­lis­tic­kým dizaj­nom, ktorý je pri­ro­dzene ladený do čier­nych a bie­lych farieb. To sa im cel­kom poda­rilo a na apli­ká­ciu je radosť pozrieť. Na dru­hej strane, nová­či­kom môže chvíľu trvať, kým si na ovlá­da­nie zvyknú.

Záver

Vo vše­obec­nosti musíme auto­rov z Bru­ta­lity Arts jedine pochvá­liť. Z čier­no­bie­lej foto­gra­fie sa im poda­rilo vyťa­žiť maxi­mum. Blac­kie je pokro­čilý nástroj, s kto­rým sa dajú robiť pekné a rôz­no­rodé fotky. O to viac nás teší, že za jej vzni­kom stoja práve Slo­váci. Roz­hodne odpo­rú­čame kaž­dému, koho aspoň tro­chu zau­jíma čier­no­biela foto­gra­fia.

Pridať komentár (0)