Blac­kie: slo­ven­ská foto­ap­li­ká­cia, kto­rá vidí svet v čier­no­bie­lych far­bách

/ 5. júna 2016 / Zo Slovenska

Odke­dy bola obja­ve­ná fareb­ná foto­gra­fia, na tie čier­no­bie­le sa kla­die men­ší dôraz. Aj napriek tomu sa ale stá­le náj­de dosta­toč­ne veľa fanú­ši­kov, kto­rí na bie­lu a čier­nu neda­jú dopus­tiť. Medzi takých­to pat­ria aj auto­ri slo­ven­skej foto­ap­li­ká­cie Blac­kie, kto­rá je urče­ná výhrad­ne na vytvá­ra­nie čier­no­bie­lych foto­gra­fií.

Pôvod­ný zámer auto­rov bol vytvo­riť jed­no­du­chú mini­ma­lis­tic­kú apli­ká­ciu. Ako však šiel čas, z Blac­kie sa stal plno­hod­not­ný a pro­fe­si­onál­ny nástroj, s kto­rým môžeš sní­mať čier­no­bie­lo tak­po­ve­diac neob­me­dze­ne. O kva­li­te app­ky sved­čí naprí­klad aj fakt, že svoj úspech zoža­la až v Číne, kde pat­rí medzi 10. najs­ťa­ho­va­nej­ších v kate­gó­rii Foto/Video.

Pokro­či­lé nástro­je

Nároč­nej­ší pou­ží­va­te­lia sa môžu pohrať aj s manu­ál­nym reži­mom, v kto­rom si nasta­vu­jú vyvá­že­nie bie­lej, ISO, rých­losť uzá­vier­ky, expo­zí­ciu a dokon­ca aj manu­ál­ne zaos­tro­va­nie.

Dokon­ca aj taká jed­no­du­chá vec, ako je pomoc­ná mriež­ka pri fote­ní, má v apli­ká­cii množ­stvo rôz­nych nasta­ve­ní. Na disp­le­ji sa ti tak môže zobra­ziť mriež­ka rôz­nych tva­rov a farieb, špi­rá­la ale­bo krú­žok.

Zába­vu si tiež uži­ješ s poda­re­nou fun­kci­ou Shuff­le, kto­rá náhod­ne kom­bi­nu­je nasta­ve­nia foto­gra­fie, a tak si behom pár ťuk­nu­tí doká­žeš vybrať nádych foto­gra­fie aj bez dlhé­ho hra­nia sa s nasta­ve­nia­mi.

Prí­jem­ný dizajn

Auto­ri sa sna­ži­li skom­bi­no­vať množ­stvo fun­kcií s čo naj­jed­no­duch­ším a mini­ma­lis­tic­kým dizaj­nom, kto­rý je pri­ro­dze­ne lade­ný do čier­nych a bie­lych farieb. To sa im cel­kom poda­ri­lo a na apli­ká­ciu je radosť pozrieť. Na dru­hej stra­ne, nová­či­kom môže chví­ľu trvať, kým si na ovlá­da­nie zvyk­nú.

Záver

Vo vše­obec­nos­ti musí­me auto­rov z Bru­ta­li­ty Arts jedi­ne pochvá­liť. Z čier­no­bie­lej foto­gra­fie sa im poda­ri­lo vyťa­žiť maxi­mum. Blac­kie je pokro­či­lý nástroj, s kto­rým sa dajú robiť pek­né a rôz­no­ro­dé fot­ky. O to viac nás teší, že za jej vzni­kom sto­ja prá­ve Slo­vá­ci. Roz­hod­ne odpo­rú­ča­me kaž­dé­mu, koho aspoň tro­chu zau­jí­ma čier­no­bie­la foto­gra­fia.

Pridať komentár (0)