Bláz­nivé pro­jekty Googlu, ktoré budú čoskoro súčas­ťou našich živo­tov

Lukáš Timko / 2. júl 2015 / Tech a inovácie

Mili­óny ľudí využí­vajú pro­dukty Googlu každý deň. Naprí­klad soft­vé­rové služby a plat­formy ako sú Gmail, Google Maps, Android a samoz­rejme vyhľa­dá­vač, ktorý zvládne miliardy vyhľa­dá­vaní na inter­nete každý deň. Čo ale neve­dia je, že spo­loč­nosť Google má prsty aj v pro­jek­toch, ktoré ste videli zatiaľ iba v sci-fi filme, a ktoré sú iba krô­čik od toho, aby sme ich bežne začali pou­ží­vať aj my. Spo­loč­nosť Google vyhľa­dáva tých naozaj naj­múd­rej­ších a naj­ši­kov­nej­ších ľudí, ktorí robia veľmi šia­lené veci a tým posú­vajú ľud­stvo míľo­vými krokmi do budúc­nosti.

Pri­ná­šame vám pre­hľad zná­mych aj nezná­mych pro­jek­tov, na kto­rých pra­cujú ľudia z taj­ného labo­ra­tó­ria Google X Lab. Hlav­ným cie­ľom labo­ra­tó­ria je posu­núť tech­no­ló­gie o desať rokov dopredu. Goole X Lab vedie Astro Tel­ler, drži­teľ titulu z počí­ta­čo­vých vied zo Stan­ford­skej uni­ver­zity, titulu zo sym­bo­lic­kých a heure­tic­kych výpoč­tov tak­tiež zo Stan­ford­skej uni­ver­zity a Ph.D. z ume­lej inte­li­gen­cie z Car­ne­gie uni­ver­zity.

Okrem Google X Lab exis­tuje ešte jedna firma, ktorá s požeh­na­ním zakla­da­te­ľov Googlu, pra­cuje na pro­jek­toch, ktoré ovplyv­ňujú mili­óny ľudí. Tou fir­mou je Google ATAP. Vedie ju Dr. Regina Dugan. ATAP dáva mož­nosť ved­com dva roky pra­co­vať na svo­jich šia­le­ných nápa­doch a následne sa môžu roz­hod­núť či zotrvajú alebo pôjdu inou ces­tou.

Google Glass

Tieto inte­li­gentné oku­liare sú zatiaľ jedi­ným pro­jek­tom, ktorý opus­til ich tajné labo­ra­tó­rium Google X Lab. Napriek ich využi­tiu na navi­gá­ciu a vyhľa­dá­va­nie, nie sú úplne pri­pra­vené pre bež­ného zákaz­níka a preto sa ich cena pohy­bo­vala na úrovni 1500 dolá­rov. Nosi­teľná (wea­rable) tech­no­ló­gia od Googlu si nájde využi­tie v pod­ni­kaní alebo v armáde. Na kon­fe­ren­cii I/O Google ozná­mil úmy­sel pokra­čo­vať vo vývoji týchto oku­lia­rov, preto som zve­davý s akým novým kon­cep­tom prídu opäť.

Auto bez vodiča

Prvým ofi­ciál­nym pro­jek­tom Google X Labu je auto­mo­bil, ktorý nepot­re­buje vodiča. Google strá­vil na vývoji tohto auta viac ako päť rokov. S vývo­jom im pomáha Stan­ford­ské labo­ra­tó­rium ume­lej inte­li­gen­cie. Via­cerí práv­nici hovo­ria o tom, že toto auto bez vodiča poru­šuje veľa záko­nov. Pred­ne­dáv­nom Google pred­sta­vilo nový pro­to­typ auta bez volantu a pedá­lov. Aj napriek veľmi milému dizajnu, tento pro­to­typ bol navr­hnutý najmä na pre­zen­tá­ciu neuve­ri­teľne inte­li­gent­ného soft­véru Google Chauf­feur určený pre výrob­cov auto­mo­bi­lov. Aby sa táto tech­no­ló­gia rých­lej­šie dostala na trh, Google posky­tol výrob­com nástroje a soft­vér.

Inte­li­gentné kon­taktné šošovky

Šošovky, ktoré obsa­hujú minig­lu­kózny sen­zor a bez­drô­tový čip. Táto tech­no­ló­gia je zame­raná na pomoc ľuďom s cuk­rov­kou. Táto šošovka meria hla­dinu cukru v slzách. Po dvoj­roč­nom vývoji Google ozná­mil spo­lu­prácu so spo­loč­nos­ťou Novar­tis, ktorá mu má pomôcť pri­viesť túto tech­no­ló­giu na trh.

Pro­jekt Google Loon

Podobne ako ini­cia­tíva Marka Zuc­ker­berga, pro­jekt Loon sa snaží poskyt­núť inter­ne­tové pri­po­je­nie dvom tre­ti­nám oby­va­te­ľov zeme, ktorí ho ešte nemajú. Google pou­žije tep­lo­vzdušné wi-fi balóny, ktoré zotr­vá­vajú v stra­to­sfére po dobu 100 dní a vytvá­rajú bez­drô­tové inter­ne­tové pri­po­je­nie vo forme 3G. Pro­jekt mal zopár prob­lé­mov, no pred­ne­dáv­nom oslá­vil svoj prvý rok. Žiaľ, pro­jekt Loon ešte nie je pri­pra­vený, no Google X Lab vylep­šuje letový čas baló­nov.

Zrak stro­jom

Aby sme mohli uspo­ria­dať sve­tové dáta a mut­li­mé­diá, Google chce naprog­ra­mo­vať stroje tak, aby doká­zali vní­mať. Google sa snaží neus­tále aktu­ali­zo­vať ich archív a ser­very, čím vzniká obrov­ská data­báza, na základe kto­rej sú stroje schopné opí­sať obrázky, video a hudbu. Ako sa vyjad­rili zakla­da­te­lia spo­loč­nosti Google: “Budeme schopní stroje naprog­ra­mo­vať tak, aby uva­žo­vali a robili veci lep­šie ako my.”

Pro­jekt Makani

V máji minu­lého roka Google kúpil spo­loč­nosť Makani Power a začle­nil ju do tímu Google X Labs. Táto spo­loč­nosť sa zame­riava na trvalo udr­ža­teľný roz­voj, kon­krétne ener­giu z vetra. Google verí, že sa ich letecké veterné tur­bíny stanú domi­nu­jú­cim zdro­jom čis­tej ener­gie. Pomo­cou tzv. šar­ka­nov krú­žia­cich okolo ukot­ve­nia dokážu tieto tur­bíny vyge­ne­ro­vať až o polo­vicu viac ener­gie a zre­du­ko­vať 90% nákla­dov na sta­vebný mate­riál bež­ných veter­ných elek­trární.

Pro­jekt Calico 

V sep­tem­bri minu­lého roka Google zalo­žil ich abso­lútne najam­bi­ci­óz­nej­šiu spo­loč­nosť Calico, ktorú vedie Art­hur Levin­son. Táto spo­loč­nosť sa zame­riava na pro­ces star­nu­tia. Plán spo­loč­nosti je využiť pokro­čilú tech­no­ló­giu a na lep­šie pocho­pe­nie bio­ló­gie, ktorá kon­tro­luje dĺžku života. Ďal­ším cie­ľom je využiť tieto poznatky na zlep­še­nie a pre­dl­že­nie života.

Umelá neuró­nová sieť 

Pri tomto pro­jekte sa Google snaží nasi­mu­lo­vať pro­cesy, ktoré sa odo­hrá­vajú v ľud­skom mozgu a spra­viť ich ešte efek­tív­nej­šími. Pred­ne­dáv­nom Google zve­rej­nil štú­diu, kde ich neuró­nová sieť opti­ma­li­zo­vala ope­rá­cie vo sve­to­vých dáto­vých cen­trách. Okrem toho, táto neuró­nová sieť dokáže rozo­znať stovky mili­ó­nov ulíc a čísel domov, čo výrazne pomohlo pou­ží­va­te­ľom služby Google Street View.

Roboty pre biz­nis

Spo­loč­nosť Bos­ton Dyna­mics potvr­dila, že vyrába roboty pre spo­loč­nosť Google. Túto snahu vedie Andy Rubin, člo­vek, ktorý vytvo­ril soft­vér Google Android. Google expe­ri­men­tuje s donáš­ko­vými dronmi podobne ako spo­loč­nosť Ama­zon. Okrem toho je možné, že roboty od Googlu tré­nujú s ozb­ro­je­nými zlož­kami Ame­ric­kej armády.

Neoby­čajná lyžička

Spo­loč­nosť Lift Labs, ktorú kon­com roka 2014 kúpil Google a začle­nil do svojho Google X Lab, pra­cuje na lyžici, ktorá eli­mi­nuje tra­se­nie pro­ti­po­hy­bom a tým pomáha pacien­tom s Par­kin­so­no­vou cho­ro­bou sa samos­tatne najesť.

Pro­jekt ARA

Tím ved­cov z Google ATAP pra­cuje na smartp­hone, ktorý si budete môcť vlast­no­ručne pos­kla­dať z jed­not­li­vých častí. Tieto časti si budete môcť meniť podľa vlast­nej potreby bez zby­toč­ných skru­tiek a tak pre­dĺžiť výdrž baté­rie, vylep­šiť foto­apa­rát, pri­dať ďalší repro­duk­tor alebo zvý­šiť kapa­citu disku len oby­čaj­ným zaklap­nu­tím danej súčias­tky do základ­ného tela smartp­honu ARA.

Pro­jekt Jacqu­iard

ATAP vyvíja inte­li­gentnú tex­tilnú látku, pomo­cou kto­rej bude môcť ovlá­dať svoj smartp­hone. Google spo­lu­pra­cuje so spo­loč­nos­ťou Levi a sú na dob­rej ceste ušiť inte­li­gentné oble­če­nie z takejto smart látky.

Side­walk Lab 

Novo-vznik­nutá spo­loč­nosť Side­walk Lab s man­dá­tom od Googlu sa snaží pomo­cou naj­nov­ších tech­no­ló­gií zlep­šiť život v mes­tách. Pomo­cou nových plat­fo­riem, infra­štruk­túry a soft­véru sa bude sna­žiť navr­hnúť komu­nity, ktoré sú efek­tívne, adap­ta­bilné a odolné.

Pro­jekt Tango

Je to vlastne pokro­čilý sen­zor, pomo­cou kto­rého vaše smartp­hony a tab­lety zazna­me­ná­vajú váš pohyb v troj­di­men­zi­onál­nom pries­tore. To môže viesť k tomu, že sa svet okolo vás stane jed­nou veľ­kou počí­ta­čo­vou hrou. Pred­stavte si, že by ste behali po okolí a strie­ľali na robo­tov, ktoré sa vám zobra­zia na disp­leji pri­pev­ne­nom na makete zbrane a zobra­ze­ných v pries­tore.

Pro­jekt Vault

Spo­loč­nosť Google ATAP pra­cuje na SD karte z kto­rej budete môcť spus­tiť celý ope­račný sys­tém. Takto je tento sys­tém a dáta v ňom maxi­málne zabez­pe­čené pred zne­uži­tím a ľahko pre­nosné medzi zaria­de­niami. Vault mic­roSD karta obsa­huje low-cost ARM pro­ce­sor, NFC čip, 4 GB úlo­žiska a ope­račný sys­tém. Po pri­po­jení môže uží­va­teľ šif­ro­vať svoje dáta. Vault spra­co­váva kryp­to­gra­fické ope­rá­cie a triedi pod­pi­so­va­nie. Jedna sa tak o súkromny kľúč s bez­peč­nost­ným sys­té­mom.

Google Fi

Pred­ne­dáv­nom Google spus­til službu pre všet­kých Ame­ri­ča­nom. Všetci uží­va­te­lia budú pla­tiť iba za množ­stvo spot­re­bú­va­ných dát. Vďaka Spo­lu­práci s T-mobi­lom a Sprin­tom doká­zali pokryť väč­šinu úze­mia a prek­va­piť cenou. Okrem toho ponúka akci­ových tele­fó­nov Nexus určite pri­láka veľa nových zákaz­ní­kov.

Google Spot­light Sto­ries

Vďaka tomuto pro­jektu môžete sle­do­vať na svo­jom smartp­hone 360 stup­ňové filmy. Pomo­cou svojho tele­fónu a pohy­bo­vých sen­zo­rov v ňom si doka­žete meniť uhol pohľadu na film. Jeden takýto film si môžete pozrieť už teraz, volá sa “Help!“ a je to akčný film od Jus­tina Lina reži­séra Fast&Furious.

Baté­rie novej gene­rá­cie

Google ATAP neza­búda ani na aktu­álny obrov­ský prob­lém dneš­ných dní, kto­rým je krátka výdrž baté­rií. Nie­koľ­kými pro­jektmi sa sna­žia zvrá­tiť terajší stav a prísť s revo­lú­ciou na poli bate­rií. Výkon našich zaria­dení je priamo úmerný spot­rebe elek­tric­kej ener­gie, škoda len, že tieto pro­jekty musia dobie­hať náskok výkonu.

Zdroje: uk.businessinsider.com

Pridať komentár (0)