John McA­fee – bláz­nivý život býva­lého ute­čenca, milov­níka drog a legendy kyber­bez­peč­nosti

Dárius Polák / 16. júla 2016 / Business

John McA­fee je enigma. Najprv vybu­do­val jednu z naj­väč­ších anti­ví­ru­so­vých spo­loč­ností, potom žil na Belize, kde sa dostal do styku s dro­gami a inými nele­gál­nymi akti­vi­tami a neskôr si dokonca zalo­žil vlastnú poli­tickú stranu, kan­di­do­val na pre­zi­denta a nako­niec sa pred­ne­dáv­nom stal CEO novej záhad­nej spo­loč­nosti. Jeho život je jedna bláz­nivá jazda.

Naro­dil sa vo Veľ­kej Bri­tá­nii v polo­vici 40-tych rokov 20. sto­ro­čia. S rodičmi sa pre­sťa­ho­val do Vir­gí­nie, USA, keď bol ešte malý.
1

Jeho det­stvo bolo ťažké. Otec pra­co­val ako zeme­me­rač, bol to však alko­ho­lik. Keď mal McA­fee pät­násť rokov, jeho otec spá­chal samov­raždu. Ako sám tvrdí, je to fakt, s kto­rým sa pre­bú­dza každý deň.
2

McA­fee nav­šte­vo­val Roanoke Col­lege, kde sa takisto pod­dal alko­holu. Avšak, už ako mladý mal v sebe pod­ni­ka­teľ­ského ducha. Jeho prvé pod­ni­ka­nie bolo pre­dá­va­nie maga­zí­nov od dverí k dve­rám.
3

V 60-tych rokoch začal pra­co­vať v spo­loč­nosti, ktorá sa zaobe­rala prog­ra­mo­va­ním kariet. Tu sa naučil základy sko­rého prog­ra­mo­va­nia. Vďaka tomuto si našiel prácu v želez­ni­ciach Mis­souri Paci­fic, kde pomá­hal spo­loč­nosti pou­ží­vať v tej dobe naj­mo­der­nejší IBM počí­tač na kal­ku­lo­va­nie vla­ko­vých trás.
4

V tomto období pre­pa­dol tvr­d­ším dro­gám, kedy pokojne pra­co­val celé dni pod vply­vom LSD. Jed­ného dňa vyskú­šal dime­tyl­tryp­ta­mín (DMT), silnú halu­ci­no­génnu drogu. Z jed­nej dávky nič necí­til, tak si dal celý balík. Potom sa to celé pomlelo. Dostal silné halu­ci­ná­cie, zo všet­kých strán počul hlasy, až sa z toho zosy­pal, utie­kol a nikdy viac sa do práce nevrá­til. Z časti si dote­raz myslí, že jeho celý život po tomto momente je stále iba halu­ci­ná­cia.
5

Do Sili­con Val­ley sa pre­sťa­ho­val v polo­vici 70-tych rokov. Pre­šiel si nie­koľ­kými tech spo­loč­nos­ťami, pra­co­val napr. i v NASA. Stále však pre­pa­dá­val dro­gám. Spa­mä­tal sa až v roku 1983, kedy pra­co­val pre spo­loč­nosť Omex a uve­do­mil si, že jeho denná rutina je šnu­pa­nie koksu zo stola a pitie škót­skej. Tvrdí, že sa cítil sám, vystra­šený a roz­ho­dol sa vyhľa­dať pomoc.
6

Neskôr začal pra­co­vať v spo­loč­nosti Lock­heed. V tom čase boli počí­tače ešte stále novin­kou. Prvý počí­ta­čový vírus vzni­kol v roku 1986. McA­fee to videl ako prí­le­ži­tosť a roz­ho­dol sa zalo­žiť si vlastnú anti­ví­ru­sovú spo­loč­nosť.

7

Jeho spo­loč­nosti McA­fee asso­cia­tes sa náramne darilo. Ku koncu 80-tych rokov zará­bala $5 mili­ó­nov dolá­rov ročne a nie­ktoré veľké spo­loč­nosti využí­vali jej pro­dukty.
8

McA­fee sa stala ešte úspeš­nej­ším po víruse menom Miche­lan­gelo, ktorý sa dostal na scénu v roku 1992. Bol to jeden z naj­hor­ších víru­sov, ktorý napa­dol 5 mili­ó­nov počí­ta­čov. V tom čase sa anti­ví­rusy moc neku­po­vali, Miche­lan­gelo to však zme­nil.
9

Spo­loč­nosť po tomto víruse vyšla na verejnú burzu a stal sa z nej mul­ti­mi­li­ó­nový biz­nis.10

V roku 1994 sa McA­fee roz­ho­dol rezig­no­vať. Dva roky na to pre­dal svoj podiel a zís­kal okolo $100 mili­ó­nov dolá­rov.
11

Po rezig­ná­cii sa udr­žia­val v ústraní. Radil mla­dým star­tu­pom, pred­ná­šal na Stan­forde a pra­co­val na vlast­ných pro­jek­toch ako sociálne siete PowWow a Tri­bal Voice, hoci ani jedna z nich sa nestala vše­obecne zná­mou.
12

Sve­tová kríza v roku 2008 zasiahla aj jeho. Zo $100 mili­ó­nov dolá­rov mu ostali $4 mili­óny.
13

Neskôr sa roz­ho­dol pre­dať svoj poze­mok a pre­sťa­ho­val sa na Belize, kde sa sna­žil roz­be­hnúť biz­nis anti­bi­oti­kami. Veril, že s pomo­cou mik­ro­bi­oló­gov dokáže vytvo­riť pro­dukt, ktorý využije rast­lina na boj proti cho­ro­bám. Spo­loč­nosť sa volala Quoru­mex.
tw

V Belize mu však pre­sko­čilo, bol pre­sved­čený o tom, že ho neus­tále nie­kto sle­duje.
15

V zapad­nu­tej časti mesta nav­šte­vo­val jeden hos­ti­nec. Cho­dil tam každý deň a sle­do­val ako ľudia vchá­dzajú dnu a von. Stal sa tým posad­nutý a nič iné ho nezau­jí­malo. Po šies­tich mesia­coch pri­znal, že nemá nijaké spo­je­nie so spo­loč­nos­ťou.
16

V roku 2012 sa dostal do hľa­dá­čika polí­cie, potom, čo jeho suseda zastre­lili. Z Belize utie­kol.
17

Neskôr ho zatkli v Guate­male za nele­gálny vstup do kra­jiny. Počas väzby trpel prob­lé­mami so srd­com. Nako­niec ho pre­pus­tili a poslali nas­päť do USA.
18

Následne ho začali pre­na­sle­do­vať média. Každý chcel vedieť kto je, kam ide a či je blá­zon.
19

Sám si to moc neuľah­čo­val. V roku 2013 vydal kon­tro­verzné video “Ako odin­šta­lo­vať McA­fee Anti­vi­rus.”

V auguste bol zadr­žaný za neo­práv­ne­nie vlast­ne­nie zbrane a jaz­de­nie pod vply­vom Xanaxu. Za toto však viní svojho doktora, ktorý mu jasne nepo­ve­dal, že jaz­de­nie pod vply­vom je nebez­pečné.
21

Momen­tálne žije v Port­lande, v štáte Ore­gon. Sem tam píše blog o bez­peč­nosti, súkromí a slo­bode.
23

V sep­tem­bri 2015 sa roz­ho­dol kan­di­do­vať za pre­zi­denta USA s vlast­nou poli­tic­kou stra­nou “The Cyber Party.” Moc úspe­chu však nezo­žal.

V máji 2016 sa stal chair­ma­nom a CEO mys­te­ri­óz­nej tech spo­loč­nosti MGT Tech­no­lo­gies. Spo­loč­nosť najprv inves­to­vala do mobil­ných hier, no pri­klo­nila sa aj k kyber­bez­peč­nosti a dokonca aj k výrob­covi lie­kov.
24

zdroj: busi­nes­sin­si­der, zdroj všet­kých fotiek: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)