BMW osla­vu­je 100 rokov: Toto je veľ­ko­le­pý prí­beh sláv­nej znač­ky!

Martin Bohunický / 11. apríla 2016 / Business

Dá sa o BMW pove­dať nie­čo, čo nie­kto nevie?

Nemec­ký výrob­ca áut osla­vu­je 100. naro­de­ni­ny a že to bola fan­tas­tic­ká ces­ta. Esen­ci­ou BMW totiž vždy bolo tvo­riť výni­moč­né stro­je, pri­čom ale vždy zosta­li ver­ní svo­jim tra­dí­ciam a rodok­me­ňu. A ten rodok­meň, to je aj mno­ho veľ­kých víťazs­tiev — nie­len na šty­roch, ale aj na dvoch kole­sách.

Toto je prí­beh znač­ky BMW:

BMW ale­bo Bava­rian Motor Works zača­lo s výro­bou moto­rov pre lie­tad­lá. Ich moto­ry boli pova­žo­va­né za tie naj­lep­šie a najs­po­ľah­li­vej­šie.

1

foto: BMW

Logo? Mno­hí myl­ne tvr­dia, že je to vrtu­ľa lie­tad­la. V sku­toč­nos­ti repre­zen­tu­je vlaj­ku Bavor­ska.

11

foto: BMW

Po 1.svetovej voj­ne dosta­la spo­loč­nosť zákaz vyrá­bať moto­ry pre vojen­ské lie­tad­lá, pre­to sa roz­hod­la posta­viť moto­cy­kel. V roku 1923 vzni­kol nád­her­ný R32. Dnes ťa taký­to krá­sa­vec v auk­cii vyj­de na zhru­ba €130 000 eur.

12

foto: BMW

Prvé auto vyro­bi­lo BMW v roku 1928 — 3/15. Bola to licen­co­va­ná kópia brit­ské­ho Aus­tin 7.

13

foto: BMW

Vstup na trh s auta­mi bol pre BMW nesmier­ne dôle­ži­tý — hoci spo­loč­nosť vyrá­ba­la kva­lit­né moto­ry, v letec­tve bola stra­to­vá. Dôle­ži­tým mode­lom bolo BMW 303, kto­rej dizajn pred­nej mas­ky je pre auto­mo­bil­ku iko­nic­ký dodnes.

21

foto: BMW

BMW zno­va zača­lo pro­du­ko­vať vojen­skú tech­ni­ku po nástu­pe nacis­tov. Nie je to kraj­šia časť his­tó­rie BMW, no v tej dobe zrej­me nema­li prí­liš na výber.

22

foto: BMW

Po tri­um­fe spo­jen­cov skon­či­la tová­reň BMW v ruinách a ďal­ších 10 rokov balan­co­va­la na hra­ne záni­ku.

23

foto: BMW

Pod­ľa mňa najk­raj­šie auto v his­tó­rii BMW spô­so­bi­lo tak­mer ban­krot spo­loč­nos­ti. BMW 507 je váž­ne nád­her­ný a kva­lit­ný stroj, no BMW pre­ce­ni­la záu­jem a keby neza­sta­vi­la včas pro­duk­ciu, zanik­la by. Napo­kon bolo vyro­be­ných 252 mode­lov. Dnes sto­jí 2 – 3 mili­ó­ny eur.

99

foto: BMW

BMW 1500 bolo auto, kto­ré zabez­pe­či­lo BMW finanč­ný úspech. Prá­ve toto auto navž­dy inšpi­ru­je dizaj­né­rov tej­to znač­ky.

31

foto: BMW

V roku 1972 pred­sta­vi­lo BMW model 1602 — kto­rý bol plne elek­tric­ký! No keď­že tech­no­ló­gia nebo­la tam, kde je dnes, váži­li baté­rie tak­mer 400 kilo­gra­mov.

98

foto: BMW

V roku 1975 BMW spus­ti­lo Rad 3. Mode­ly v tej­to rade ľudia milu­jú dodnes.

88

foto: BMW

BMW posta­vi­lo aj superš­port — BMW M1. Bol však jedi­ný a spo­loč­nosť ich vyro­bi­la len 453.

97

foto: BMW

BMW neskôr pou­ži­la motor z M1, čím odštar­to­va­la úpl­ne novú radu. M5 je pova­žo­va­né za jed­no z naj­lep­ších áut.

41

foto: BMW

Road­ster BMW Z1 zosta­ne v našej pamä­ti navž­dy — pre elek­tro­nic­ké dve­re, kto­ré sa zasú­va­li sme­rom dolu.

42

foto: BMW

V roku 1994 BMW kúpi­lo sku­pi­nu Bri­tish Rover, vďa­ka kto­rej sa dosta­la aj k MINI. V roku 2001 pred­sta­vi­la redi­zaj­no­va­ný model Cooper.

43

foto: BMW

V roku 1998 tiež kúpi­li znač­ku Rolls-Roy­ce.

44

foto: Rolls-Roy­ce

BMW sa nie­koľ­ko­krát pokú­si­la pre­sa­diť sa v F1. Naj­viac sa jej to dari­lo v spo­lu­prá­ci s Wil­liam­som začiat­kom tre­tie­ho tisíc­ro­čia.

51

foto: BMW

BMW M3 vznik­lo v roku 1985. Pri M5 hra­la stá­le dru­hé hus­le, no dodnes ju mno­hí ľudia milu­jú.

96

foto: BMW

Ten­to rok pred­sta­vi­la auto­mo­bil­ka aj BMW M2.

95foto: BMW

V port­fó­liu má napr. aj SUV ako X6M.

53

foto: BMW

Cros­so­ve­ry ako X1.

54

foto: BMW

A seda­ny z Radu 7, čo sú nie­čo ako spál­ne na kole­sách.

61

foto: busi­nes­sin­si­der

BMW malo vždy nezvy­čaj­ný zmy­sel pre štýl a tech­no­ló­gie budúc­nos­ti, pri­čom nikdy neopus­ti­la svo­je tra­dí­cie.

71

foto: BMW

zdroj: businessinsider.com, titul­ná foto: BMW

Pridať komentár (0)