BMW osla­vuje 100 rokov: Toto je veľ­ko­lepý prí­beh sláv­nej značky!

Martin Bohunický / 11. apríla 2016 / Business

Dá sa o BMW pove­dať niečo, čo nie­kto nevie?

Nemecký výrobca áut osla­vuje 100. naro­de­niny a že to bola fan­tas­tická cesta. Esen­ciou BMW totiž vždy bolo tvo­riť výni­močné stroje, pri­čom ale vždy zostali verní svo­jim tra­dí­ciam a rodok­meňu. A ten rodok­meň, to je aj mnoho veľ­kých víťazs­tiev — nie­len na šty­roch, ale aj na dvoch kole­sách.

Toto je prí­beh značky BMW:

BMW alebo Bava­rian Motor Works začalo s výro­bou moto­rov pre lie­tadlá. Ich motory boli pova­žo­vané za tie naj­lep­šie a najs­po­ľah­li­vej­šie.

1

foto: BMW

Logo? Mnohí mylne tvr­dia, že je to vrtuľa lie­tadla. V sku­toč­nosti repre­zen­tuje vlajku Bavor­ska.

11

foto: BMW

Po 1.svetovej vojne dostala spo­loč­nosť zákaz vyrá­bať motory pre vojen­ské lie­tadlá, preto sa roz­hodla posta­viť moto­cy­kel. V roku 1923 vzni­kol nád­herný R32. Dnes ťa takýto krá­sa­vec v auk­cii vyjde na zhruba €130 000 eur.

12

foto: BMW

Prvé auto vyro­bilo BMW v roku 1928 — 3/15. Bola to licen­co­vaná kópia brit­ského Aus­tin 7.

13

foto: BMW

Vstup na trh s autami bol pre BMW nesmierne dôle­žitý — hoci spo­loč­nosť vyrá­bala kva­litné motory, v letec­tve bola stra­tová. Dôle­ži­tým mode­lom bolo BMW 303, kto­rej dizajn pred­nej masky je pre auto­mo­bilku iko­nický dodnes.

21

foto: BMW

BMW znova začalo pro­du­ko­vať vojen­skú tech­niku po nástupe nacis­tov. Nie je to kraj­šia časť his­tó­rie BMW, no v tej dobe zrejme nemali prí­liš na výber.

22

foto: BMW

Po tri­umfe spo­jen­cov skon­čila tová­reň BMW v ruinách a ďal­ších 10 rokov balan­co­vala na hrane zániku.

23

foto: BMW

Podľa mňa najk­raj­šie auto v his­tó­rii BMW spô­so­bilo tak­mer ban­krot spo­loč­nosti. BMW 507 je vážne nád­herný a kva­litný stroj, no BMW pre­ce­nila záu­jem a keby neza­sta­vila včas pro­duk­ciu, zanikla by. Napo­kon bolo vyro­be­ných 252 mode­lov. Dnes stojí 2 – 3 mili­óny eur.

99

foto: BMW

BMW 1500 bolo auto, ktoré zabez­pe­čilo BMW finančný úspech. Práve toto auto navždy inšpi­ruje dizaj­né­rov tejto značky.

31

foto: BMW

V roku 1972 pred­sta­vilo BMW model 1602 — ktorý bol plne elek­trický! No keďže tech­no­ló­gia nebola tam, kde je dnes, vážili baté­rie tak­mer 400 kilo­gra­mov.

98

foto: BMW

V roku 1975 BMW spus­tilo Rad 3. Modely v tejto rade ľudia milujú dodnes.

88

foto: BMW

BMW posta­vilo aj superš­port — BMW M1. Bol však jediný a spo­loč­nosť ich vyro­bila len 453.

97

foto: BMW

BMW neskôr pou­žila motor z M1, čím odštar­to­vala úplne novú radu. M5 je pova­žo­vané za jedno z naj­lep­ších áut.

41

foto: BMW

Road­ster BMW Z1 zostane v našej pamäti navždy — pre elek­tro­nické dvere, ktoré sa zasú­vali sme­rom dolu.

42

foto: BMW

V roku 1994 BMW kúpilo sku­pinu Bri­tish Rover, vďaka kto­rej sa dostala aj k MINI. V roku 2001 pred­sta­vila redi­zaj­no­vaný model Cooper.

43

foto: BMW

V roku 1998 tiež kúpili značku Rolls-Royce.

44

foto: Rolls-Royce

BMW sa nie­koľ­ko­krát pokú­sila pre­sa­diť sa v F1. Naj­viac sa jej to darilo v spo­lu­práci s Wil­liam­som začiat­kom tre­tieho tisíc­ro­čia.

51

foto: BMW

BMW M3 vzniklo v roku 1985. Pri M5 hrala stále druhé husle, no dodnes ju mnohí ľudia milujú.

96

foto: BMW

Tento rok pred­sta­vila auto­mo­bilka aj BMW M2.

95foto: BMW

V port­fó­liu má napr. aj SUV ako X6M.

53

foto: BMW

Cros­so­very ako X1.

54

foto: BMW

A sedany z Radu 7, čo sú niečo ako spálne na kole­sách.

61

foto: busi­nes­sin­si­der

BMW malo vždy nezvy­čajný zmy­sel pre štýl a tech­no­ló­gie budúc­nosti, pri­čom nikdy neopus­tila svoje tra­dí­cie.

71

foto: BMW

zdroj: businessinsider.com, titulná foto: BMW

Pridať komentár (0)