BMW X4 od AC Schnitzer je jasným dôkazom toho, že diesel ešte neumiera

Startstop.sk / 11. marca 2019 / Marketing/Sketcher

  • Každý správny fa­nú­šik BMW ur­čite po­zná ne­mec­kého úp­ravcu AC Schnit­zer
  • Táto firma fun­guje už vyše 30 ro­kov a za­me­riava sa na vi­zu­álny a tech­no­lo­gický tu­ning vo­zi­diel zna­čiek BMW, MINI, Land Ro­ver a Ja­guar
  • Naj­nov­ším po­či­nom AC Schnit­zer-u je nová ge­ne­ácia BMW X4
zdroj: www.ac-schnitzer.de
  • Každý správny fa­nú­šik BMW ur­čite po­zná ne­mec­kého úp­ravcu AC Schnit­zer
  • Táto firma fun­guje už vyše 30 ro­kov a za­me­riava sa na vi­zu­álny a tech­no­lo­gický tu­ning vo­zi­diel zna­čiek BMW, MINI, Land Ro­ver a Ja­guar
  • Naj­nov­ším po­či­nom AC Schnit­zer-u je nová ge­ne­ácia BMW X4

Úp­ravy od AC Schnit­zer sa od­li­šujú od osta­ných úp­rav­cov ako na­prí­klad Al­pina alebo G-Po­wer najmä vi­zu­ál­nymi prv­kami. A tých je na upra­ve­nom BMW X4 G02 viac ako po­žeh­nane. Zmeny sa dot­kli aj po­hon­ného ústro­jen­stva, tento krát do­konca aj naf­to­vých mo­to­rov. Podľa pries­kumu majú euró­pa­nia rad­šej úspor­nej­šie naf­tové “troj­litre”, a preto sa v AC Schnit­zer roz­hodli do svo­jej po­nuky za­kom­po­no­vať aj via­cero vzne­to­vých po­hon­ných jed­no­tiek.

zdroj: www.ac-schnit­zer.de
zdroj: www.ac-schnit­zer.de
zdroj: www.ac-schnit­zer.de

Mo­tory

Pred­chá­dza­júca ge­ne­rá­cia F26 pre­šla cez ruky to­muto úp­rav­covi iba vo ver­zii M40i, ktorá mala pod ka­po­tou pre­pl­ňo­vaný ben­zí­nový ag­re­gát s uc­ty­hod­ným ob­je­mom 3 litre a vý­ko­nom cez 300 kon­ských síl. To však značne li­mi­to­valo ma­ji­te­ľov naf­to­vých ver­zií, ktorý majú tak­tiež radi vý­kon, ale nechcú mi­núť maj­land na po­honné hmoty. Úp­ravca vy­po­čul ich prosby a pri ak­tu­ál­nej ge­ne­rá­cií po­núka úp­ravu na­sle­du­jú­cich dies­lo­vých mo­de­lov:

  • X4 xD­rive30d (z 265 na 315 koní)
  • X4 M40d (z 326 na 380 koní)

Tieto čísla boli do­sia­hnuté úp­ra­vou vý­fu­ko­vého sys­tému a ria­dia­cej jed­notky. V po­nuke je aj mo­di­fi­ká­cia ver­zie M40i, ktorá bude vďaka la­de­ným zvo­dom a špor­to­vému ka­ta­ly­zá­toru pro­du­ko­vať ohro­mu­júcu zvu­kovú ku­lisu. Keď sme už pri zvuku, za zmienku ur­čite stoja aj kar­bó­nové kon­covky vý­fu­kov v troch štý­loch, ktoré sú do­stupné aj pre slab­šie mo­dely so štvor­val­co­vými ag­re­gátmi.

Ex­te­riér

zdroj: www.ac-schnit­zer.de
zdroj: www.ac-schnit­zer.de

Zdá sa vám kla­sická X4-ka už sama o sebe ex­tra­va­gantná? Firme AC Schnit­zer asi veľmi nie. Ex­te­riér vo­zidla do­pl­nili o dve krídla na za­dnej časti autaveľké lipy na pred­nom ná­raz­níku, logá na za­dných dve­rách a sa­mo­zerjme ozna­če­nie mo­delu na kufri. To sa ne­musí zdať ako veľa do­pl­n­kov, ale spolu vy­tvá­rajú je­di­nečnú cha­rak­te­ris­tiku tohto auta. Ne­mám nič proti vi­zu­ál­nemu tu­ningu, ale podľa môjho ná­zoru pô­so­bia dve krídla prí­liš pre­hnane na vo­zidlo s vý­ko­nom me­nej ako 400 kon­ských síl. Mys­lím, že autu by viac pri­stal je­den malý spo­iler, prí­padne duc­ktail.

zdroj: www.ac-schnit­zer.de
zdroj: www.ac-schnit­zer.de

Ko­lesá boli vždy špe­cia­li­tou tejto tu­nin­go­vej firmy. V po­nuke sú dva štýly dis­kov, kon­krétne AC1 a AC2. Oba sú do­stupné v dvoch fa­reb­ných pre­ve­de­niach (bi­co­lor alebo anth­ra­cite) a môžu mať veľ­kosť až 22 pal­cov. Spolu s upra­ve­nými pru­ži­nami, ktoré zní­žia auto o 20 mi­li­met­rov na pred­nej a 25 mi­li­met­rov na za­dnej ná­prave do­dá­vajú autu se­ba­ve­domý po­stoj a lep­šie jazdné vý­kony.

In­te­riér

Fotky in­te­ri­éru za­tiaľ úp­ravca ne­zve­rej­nil, čo je veľká škoda. Mô­žeme však oča­ká­vať hli­ní­kové pe­dále a opierku na nohu, dr­žiak na kľúč, špe­ci­fické ko­ber­čeny a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, je­di­nečné pádla pod vo­lant v čer­veno-čier­nej fa­reb­nej kom­bi­ná­cií.

 

zdroj: www.ac-schnit­zer.de
zdroj: www.ac-schnit­zer.de

Osobne nie som veľký fa­nú­šik špor­to­vých SAC z Mní­chova, ale mo­del X4 ma chy­til za srdce. AC Schnit­zer pri tomto pro­jekte od­vie­dol na­ozaj skvelú prácu no oce­nil by som me­nej vý­raznú úp­ravu za­dnej časti, ktorá by vy­ze­rala me­nej “cir­ku­sovo”. Tento mo­del jed­no­značne osloví kli­en­telu, ktorá sa po­zerá po vo­zid­lách ako na­prí­klad Audi SQ5 TDI. V čom má toto BMW na­vrch je značná dávka in­di­vi­du­ality, čo vô­bec ne­musí byť na škodu, najmä v lo­ka­li­tách, kde je auto po­va­žo­vané za sym­bol sta­tusu. Viac o uprav­ných vo­zid­lách od AC Schnit­zer sa do­čí­tate TU.

zdroj: www.ac-schnit­zer.de
zdroj: www.ac-schnit­zer.de
zdroj: www.ac-schnit­zer.de

Zdroj: AC Schnit­zer | au­to­evo­lu­tion | starts­top.sk

viac_podobnych_clankov_na_startstop_sk
Pridať komentár (0)