Boeing 777 je najlepšie lietadlo, aké Boeing kedy vyrobil a toto je jeho famózna história

Richard Vitkovský / 21. júna 2018 / Biznis

  • Bo­eing 777 spô­so­bil vo svete ho­tovú re­vo­lú­ciu, toto mo­derné dvoj­mo­to­rové lie­tadlo na­hra­dilo za­sta­rané Jumbo Jety.
  • Na ce­lom svete sa ho pre­dalo tak­mer 2000 ku­sov.
  • Je vô­bec najp­re­dá­va­nej­ším lie­tad­lom, aké bolo vy­ro­bené
  • Aká však bola jeho his­tó­ria? Ako to všetko za­čalo?
zdroj: flickr
  • Bo­eing 777 spô­so­bil vo svete ho­tovú re­vo­lú­ciu, toto mo­derné dvoj­mo­to­rové lie­tadlo na­hra­dilo za­sta­rané Jumbo Jety.
  • Na ce­lom svete sa ho pre­dalo tak­mer 2000 ku­sov.
  • Je vô­bec najp­re­dá­va­nej­ším lie­tad­lom, aké bolo vy­ro­bené
  • Aká však bola jeho his­tó­ria? Ako to všetko za­čalo?

Pí­sal sa rok 1994. Prvý mo­del Bo­eingu stál pyšne na hlad­nej le­tis­ko­vej plo­che. Chys­tal sa vô­bec na prvý tes­to­vací let. Ni­kto ani len ne­ča­kal, akú ob­rov­skú zmenu tento dvoj­mo­to­rový stroj spô­sobí. Po dvad­sia­tich ro­koch od pr­vého letu je tu zmo­der­ni­zo­vaná ver­zia stále s nami a vy­zerá, že táto si­tu­ácia sa ne­zmení mi­ni­málne ďal­šie de­sať­ro­čie. Na nič lep­šie sa za­tiaľ ne­prišlo. Kon­cept dvoj­mo­to­ro­vých lie­ta­diel jed­no­du­cho fun­guje do­ko­nale. Ako sa to všetko za­čalo?

Bolo to v roku 1990, keď sa Uni­ted Air­li­nes roz­hodli pre ob­no­ve­nie svo­jej letky. Oslo­vili aj Bo­eing. Tú­žili po dvoj­mo­to­ro­vom a veľ­kom lie­tadle, ktoré malo byť väč­šie ako Bo­eing 767, ale zá­ro­veň ne­malo pre­siah­nuť veľ­kosť Jumbo Jetu. V čele ce­lého pro­jektu stál od­vážny muž me­nom Alan Mu­lally, ktorý ne­skôr v roku 2006 pre­šiel do au­to­mo­bilky Ford a po­mo­hol jej pre­ko­nať fi­nančnú krízu, ktorá pos­tihla svet v roku 2008. Tu pô­so­bil osem ro­kov. Úspešný ma­na­žér je po­va­žo­vaný za vô­bec naj­lep­šieho šéfa, akého au­to­mo­bilka Ford mala.


Know-How zís­kal práve pri práci na pro­jekte Bo­eing 777. Už od za­čiatku sa k no­vému pro­jektu pri­stu­po­valo s ma­xi­mál­nou sta­rost­li­vos­ťou. Pra­cov­níci spo­loč­nosti mali je­diný cieľ – vy­tvo­riť niečo špe­ciálne. V tomto prí­pade sa po­u­žil vô­bec pr­vý­krát v his­tó­rii re­vo­lučný po­stup ná­vrhu. Celý di­zajn bol tvo­rený po­mo­cou po­čí­tača. Vý­ho­dou mo­de­lo­va­nia na po­čí­tači bolo hlavne šet­re­nie ná­kla­dov. Ne­bolo po­trebné vy­rá­bať mo­dely. Fy­zické lie­tadlo sa za­čalo vy­rá­bať vo vý­rob­nej hale vo Was­hing­tone.

Dvoj­mo­to­rový stroj zde­ci­mo­val viac­mo­to­rové mo­dely

Fi­nálny mo­del pre­ko­nal všetky oča­ká­va­nia. Veľ­kos­ťou ne­pre­ko­nal ob­rov­ský Jumbo Jet, av­šak aj na­priek tomu bol ob­rom. S dĺž­kou 63,7 metra, roz­pä­tím krí­del 58 met­rov a vá­hou 230 ton sa ne­jedná o žiad­neho drobca. Dvo­j­ica ob­rov­ských mo­to­rov je vô­bec tým naj­väč­ším, čo bolo kedy na krídla lie­tadla umiest­nené. Vy­rá­bajú ich spo­loč­nosti ich Rolls-Ro­yce, Pratt & Whit­ney a GE.

Mo­del 777-200 bol vy­ba­vený kok­pi­tom, ktorý je di­zaj­no­vým skvos­tom. Pa­lubná do­ska bola plne di­gi­tálna. Kva­lit­ným spra­co­va­ním sa pý­šia aj sú­kromné ka­bíny pre ces­tu­jú­cich. Kla­sické se­dačky v za­dnej časti po­sky­tujú kom­fort a zá­ro­veň je pries­tor ti­chý. Prvý tes­to­vací let sa ko­nal 12. júna 1994. Uni­ted Air­li­nes stroj do os­trej pre­vádzky na­sa­dili v roku 1995. Tento krok roz­ho­dol o jeho po­pu­la­rite.

Do­vtedy boli prob­lé­mom lety na diaľku. V tých ča­soch sa po­u­ží­vali na kríd­lach štyri mo­tory, ktoré boli toho podľa vte­daj­ších in­for­má­cií schopné. Ak by je­den zly­hal, tri by udr­žali lie­tadlo vo vzdu­chu. Dvoj­mo­to­ro­vým lie­tad­lám sa jed­no­du­cho moc ne­dô­ve­ro­valo a boli vy­uží­vané iba na krátke trasy. Bo­eing 777 to zme­nil, keď zís­kal po­vo­le­nie ETOPS 180 na dlhé trasy.

Po tejto zmene sa stali troj­mo­to­rové lie­tadlá, ktoré pred­sta­vo­vali vyš­šie bez­pe­čie ne­pot­reb­nými. Uve­de­nie dvoj­mo­to­ro­vého Bo­eingu 777 však ovplyv­nilo aj pre­daje štvor­mo­to­ro­vých lie­ta­diel, ktoré klesli na mi­ni­mum. Pro­duk­cia Air­busu 380 či Bo­eingu 747 sa tak ocitla na re­kord­nom mi­nime. V prie­behu ro­kov prišli vy­lep­šené mo­dely. V roku 1996 to bol Bo­eing 777-200ER. V roku 1998 to bol mo­del 777-300, ktorý mal 550 se­da­diel. Naj­po­pu­lár­nej­šou ver­ziou je mo­del 777-300ER z roku 2002. Pre­dalo sa ho viac ako 800 ku­sov.

V roku 2006 bol pred­sta­vený mo­del 777-200LR za­me­raný na ul­tra dlhé vzdia­le­nosti. Na jedno na­pl­ne­nie ná­drže pre­letí 17 702 ki­lo­met­rov. V sú­čas­nosti je Bo­eing 777 jed­ným z naj­po­pu­lár­nej­ších lie­ta­diel na svete. Naj­vyšší po­čet ku­sov týchto fan­tas­tic­kých stro­jov majú aero­lí­nie Emi­ra­tes.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

Pridať komentár (0)