Boeing predstavil lietadlo s najväčším rozpätím krídel. Čo o ňom vieme?

Richard Vitkovský / 13. septembra 2018 / Zaujímavosti

  • Spo­loč­nosť Bo­eing už dlhú dobu ne­pred­sta­vila nový stroj, ktorý by prek­va­pil celý svet
  • Fa­nú­ši­ko­via sa však ko­nečne doč­kali. Bo­eing pred­sta­vil svoje naj­lep­šie lie­tadlo a kon­ku­ren­ciu pre Air­bus A350
  • Čo o no­vinke s náz­vom 777x-9 vieme?
zdroj: boeing
  • Spo­loč­nosť Bo­eing už dlhú dobu ne­pred­sta­vila nový stroj, ktorý by prek­va­pil celý svet
  • Fa­nú­ši­ko­via sa však ko­nečne doč­kali. Bo­eing pred­sta­vil svoje naj­lep­šie lie­tadlo a kon­ku­ren­ciu pre Air­bus A350
  • Čo o no­vinke s náz­vom 777x-9 vieme?

Ame­rická spo­loč­nosť Bo­eing pred­sta­vila svoje naj­nov­šie že­liezko v ohni, Bo­eing 777X-9. Nový stroj by mal byť pria­mou od­po­ve­ďou na kon­ku­renčný Air­bus A350. Obe spo­loč­nosti to­tiž po mnohé roky zvá­dzajú ob­rov­ské boje o to, kto ovládne ob­lohu. Bo­eing v po­sled­ných ro­koch mierne za­spal, čo vy­užil kon­ku­renčný Air­bus, ktorý pred­sta­vil via­cero mo­de­lov vrá­tane A350-tky z roku 2015.

No­vinka je ná­stup­com sé­rie 777, ktorá lieta už tak­mer 20 ro­kov. Bola pred­sta­vená priamo v han­gári. Jedná sa za­tiaľ o pro­to­typ, ktorý nie je ur­čený na re­álny let. Je to vlastne sta­tický mo­del. Lie­tadlo bude vy­užité len na sta­tické testy, ktoré by mali tr­vať celý rok. Cie­ľom je otes­to­vať pev­nosť a pres­nosť kon­štruk­cie. Aj na­priek tomu, že na ob­rázku vy­zerá lie­tadlo kom­pletné, nie je tomu tak. Keďže ide o mo­del ur­čený na po­zemné tes­to­va­nie, chý­bajú tu mo­tory a elek­tro­nická vý­bava.

Sta­tické tes­to­va­nie je je­di­nou mož­nos­ťou, ako otes­to­vať bez­peč­nosť lie­tadla na zemi. Ná­sledne sa môže prejsť na testy vo vzdu­chu. Všetky tieto testy sa ro­bia preto, aby bolo lie­tadlo bez­pečné a ne­došlo k ne­pred­ví­da­teľ­nej si­tu­ácii. Kon­tro­luje sa štruk­túra mo­delu a za­ťa­žujú sa na­má­hané prvky. Keďže sa jedná o mo­del v mierke jedna ku jed­nej, vý­sledky tes­tov sú presné.

Naj­sil­nej­šou strán­kou sú krídla

Po­zrime sa však na to, čím sa bude no­vinka pý­šiť. V pr­vom rade to bude re­kordné roz­pä­tie krí­del, ktoré pre­koná všetko, čo do­te­raz v Bo­eingu vy­ro­bili. Z konca pra­vého krídla na ko­niec toho ľa­vého je tak­mer 72 met­rov. Roz­pä­tie krí­del a hlavne ich pre­hnutý tvar umožní lie­tadlu vy­sokú schop­nosť plach­te­nia po­dobne ako to fun­guje v prí­pade vet­ro­ňov.

Vďaka tomu by malo lie­tadlo ušet­riť o 12 % pa­liva viac ako kon­ku­renčný Air­bus A350. No­vinka, ktorá za­čne lie­tať v roku 2020 bude mať od 350 do 425 miest pre ces­tu­jú­cich. Tes­to­va­cie lety za­čnú v prie­behu bu­dú­ceho roku. Pre­vádz­kové ná­klady budú o 10 % niž­šie ako u kon­ku­renč­nej A350-tky. O chys­tanú no­vinku je ob­rov­ský zá­u­jem už dnes. Ob­jed­návky po­slala le­tecká spo­loč­nosť Emi­ra­tes, All Nip­pon či Luft­hansa.

Bo­eing sa tak opäť do­stáva do ve­de­nia v kon­ku­renč­nom boji s Air­bu­som. Ro­dina lie­ta­diel s prí­dav­kom X to­tiž umožňí ab­sol­vo­vať dlhé cesty iba s dvoma mo­tormi. Do­te­raz sa na ex­trémne dlhé lety vy­be­rali stroje so štyrmi mo­tormi. V príp­rave je aj menší mo­del 777-8X, ktorý mať kratší do­let a me­nej miest.

zdroj: cnn.com

Pridať komentár (0)