Boeing predstavil lietajúci palác za 400 miliónov dolárov, ktorý vyráža dych

Richard Vítkovský / 15. decembra 2018 / Zaujímavosti

  • Bo­eing pred­sta­vil naj­novší prí­ras­tok me­dzi svo­jimi lie­tad­lami. Jedná sa o lie­ta­júci pa­lác v hod­note nie­koľ­kých sto­viek mi­li­ó­nov do­lá­rov
  • BBJ 777X ako sa lie­tadlo na­zýva je sú­krom­nou ver­ziou chys­ta­ného Bo­eingu 777X
  • Bu­dúci ma­ji­teľ si môže vy­brať z troch in­te­ri­é­rov a dvoch veľ­kostí
zdroj: boeing
  • Bo­eing pred­sta­vil naj­novší prí­ras­tok me­dzi svo­jimi lie­tad­lami. Jedná sa o lie­ta­júci pa­lác v hod­note nie­koľ­kých sto­viek mi­li­ó­nov do­lá­rov
  • BBJ 777X ako sa lie­tadlo na­zýva je sú­krom­nou ver­ziou chys­ta­ného Bo­eingu 777X
  • Bu­dúci ma­ji­teľ si môže vy­brať z troch in­te­ri­é­rov a dvoch veľ­kostí

Bo­eing 777X bude pred­sta­vo­vať´úplne novú ge­ne­rá­ciu lie­ta­diel a zá­ro­veň vlaj­kovú loď, ktorá by mala kom­pletne na­hra­diť le­gen­dárny Jum­bo­Jet. Aj keď chys­tané mo­dely pre ko­merčné lie­ta­nie uvi­díme až v roku 2020, už dnes sa môžme po­zrieť na to, ako budú pri­bližne vy­ze­rať.

Bo­eing to­tiž pred­sta­vil sú­kromnú ver­ziu s náz­vom BBJ 777X na Bu­si­ness Avia­tion As­so­cia­tion Show v Du­baji. „Naši na­je­xk­lu­zív­nejší zá­kaz­níci chcú ces­to­vať v naj­lep­šom pries­tore pl­nom kom­fortu priamo do cie­ľo­vej des­ti­ná­cie. Nové BBJ 777X je to schopné po­núk­nuť v po­dobe, v akej to ne­do­ká­zalo žiadne iné lie­tadlo pred­tým, čím re­de­fi­nuje VIP ces­to­va­nie na ex­trémne vzdia­le­nosti,“ ho­vorí sa v sta­no­visku spo­loč­nosti.

Toto lie­tadlo je pro­jek­tom di­ví­zie Bo­eing Bu­si­ness Jets, ktorá fun­guje od roku 1996 a za­me­riava sa práve na tvorbu lie­ta­diel pre sú­kromné osoby, ktoré si to môžu do­vo­liť. Je však o ta­kéto lie­tadla zá­u­jem? Ur­čite áno, aj keď sa ne­vy­rovná pre­da­jom ko­merč­ných ver­zií. Od roku 1996 pre­ja­vilo o po­dobné stroje zá­u­jem 261 zá­kaz­ní­kov. Do po­doby sú­krom­ných lie­ta­diel boli upra­vené aj lie­tadlá Bo­eing 737 alebo na­prí­klad Bo­eing 787 Dre­am­li­ner.

Po­zrime sa však na naj­novší mo­del. Ako už vieme je za­lo­žený na chys­ta­nom Bo­eingu 777X. Po­dobne ako v prí­pade ko­merč­nej ver­zie, budú k dis­po­zí­cii dve veľ­kosti. Men­šie s prí­vlas­tkom 777-8 a väč­šie 777-9. Čo men­šia ver­zia stráca na veľ­kosti, zís­kava na do­lete. Na jedno na­tan­ko­va­nie by mala byť schopná pre­le­tieť re­kord­ných 21 565 ki­lo­met­rov. Väčší mo­del by mal zvlád­nuť „iba“ 20 438 ki­lo­met­rov. Je to omnoho viac než do­kážu sé­ri­ové ver­zie týchto lie­ta­diel.

Menší mo­del po­skytne pries­tor o roz­lohe 302 met­rov štvor­co­vých a väčší brat 342 met­rov štvor­co­vých. Bo­eing tiež uká­zal tri druhy in­te­ri­é­rov. Prvý pri­náša spo­loč­nosť Jet Avia­tion. Ne­sie sa v bie­lej a hne­dej farbe. Táto fa­rebná kom­bi­ná­cia do­mi­nuje v pred­sieni, je­dálni a veľ­kej hale. Dru­hým je kon­cept in­te­ri­éru od Uni­que Airc­raft De­sign.

Po­dobne ako v pr­vom prí­pade, náj­deš aj tu pred­sieň, halu, je­dá­leň, kú­peľňu spálňu a kan­ce­lá­riu. Tento di­zajn vy­užíva hlavne bielu a sla­bo­hnedú až zlatú farbu. Po­sledný ná­vrh je od Gre­en­po­int Tech­no­lo­gies. Je la­dený do chlad­nej­ších tó­nov, kde sa kom­bi­nuje biela a šedá. Cena za jed­not­livé in­te­ri­éry nie je za­tiaľ známa.

O po­hon ob­rov­ských stro­jov sa po­stará dvo­j­ica mo­to­rov GE9X od Ge­ne­ral Elect­ric. Oproti kon­ku­renč­ným mo­to­rom by mali spot­re­bo­vať o 5 % pa­liva me­nej, pri­čom by mali pro­du­ko­vať men­šie množ­stvo emi­sií.

zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com

 

 

 

Pridať komentár (0)