Boj proti dieselom v Nemecku naberá obludné rozmery. Majitelia novších vozidiel budú mať zakázaný vstup na diaľnicu

Richard Vítkovský / 22. novembra 2018 / Auto

  • Vojna proti die­se­lo­vým au­to­mo­bi­lom sa pre­súva z cen­tier nie­kto­rých miest aj na ot­vo­rené diaľ­nice
  • Od júla bu­dú­ceho roka sa bude zá­kaz tý­kať aj pr­vej diaľ­nice v Ne­mecku.
  • Ob­me­dzené budú do­konca au­to­mo­bily spĺňa­júce emisnú normu Euro 5
zdroj: flickr
  • Vojna proti die­se­lo­vým au­to­mo­bi­lom sa pre­súva z cen­tier nie­kto­rých miest aj na ot­vo­rené diaľ­nice
  • Od júla bu­dú­ceho roka sa bude zá­kaz tý­kať aj pr­vej diaľ­nice v Ne­mecku.
  • Ob­me­dzené budú do­konca au­to­mo­bily spĺňa­júce emisnú normu Euro 5

Boj proti die­se­lo­vým vo­zid­lám v Ne­mecku vô­bec ne­končí, ale na­berá na ob­rát­kach. V sú­čas­nosti sa zá­kazy vjazdu star­ších die­se­lo­vých vo­zi­diel tý­kajú iba nie­kto­rých väč­ších ne­mec­kých miest. Jed­no­du­cho „idylka“, av­šak tá bude mať čo­skoro svoj ko­niec.

Si­tu­ácia sa to­tiž mení k hor­šiemu. Dô­vo­dom je to, že do boja proti die­se­lo­vým au­to­mo­bi­lom sa vo veľ­kom za­pá­jajú aj ne­meckí po­li­tici. Vlna od­poru proti die­se­lo­vým au­to­mo­bi­lom v Ne­mecku sa zdvihla kon­com feb­ru­ára tohto roka. Re­ťa­zovú re­ak­ciu spus­tila en­vi­ron­men­tálna sku­pina De­uts­che Umwelt­hilfe, ktorá po­dala ža­lobu na naj­vyšší súd v Lip­sku.

Tá sa tý­kala miest Stutt­gart a Düs­sel­dorf, ktoré sa „pre­slá­vili“ vďaka vša­dep­rí­tom­nému smogu. Hlavný sudca naj­vyš­šieho súdu An­dreas Korb­ma­cher dal za pravdu ochran­com ži­vot­ného pro­stre­dia. Zá­kaz však ne­bol striktný a každé mesto sa mohlo za­ria­diť podľa seba.

Nie­ktoré mestá tak vjazd star­ším die­se­lo­vým vo­zid­lám do svo­jich cen­tier za­ká­zali. Stále je to však iba zlo­mok miest z väč­šiny. To sa však po­stupne zmení. Za zá­kaz sa to­tiž po­sta­vilo množ­stvo ne­mec­kých po­li­ti­kov, kto­rým ob­me­dze­nia v cen­trách miest ne­sta­čia a chcú viac.

Zvoní die­se­lom v Ne­mecku umie­rá­čik?

Ma­ji­te­lia star­ších die­se­lo­vých vo­zi­diel tak smutne po­čú­vajú naj­nov­šie správy. Tie ho­vo­ria o tom, že svoje au­to­mo­bily ne­budú môcť v bu­dúc­nosti pre­vet­rať ani na diaľ­ni­ciach. Do­konca už exis­tuje prvá las­to­vička. Jedná sa o nie­koľ­ko­ki­lo­met­rový úsek diaľ­nice A40 na­chá­dza­júci sa v no­vej emis­nej zóne, ktorú ohra­ni­čil súd v meste Gel­sen­kir­chen.

Zá­kaz vjazdu na tento úsek za­čne pla­tiť od 1. júla bu­dú­ceho roka, takže ma­ji­te­lia star­ších au­to­mo­bi­lov ne­spĺňa­jú­cich emisnú normu Euro 5 majú do­sta­tok času na to, aby ich vy­me­nili za nov­šie mo­dely. Naj­lep­šie za také, ktoré spĺňajú naj­nov­šiu normu Euro 6. Od sep­tem­bra bu­dú­ceho roka sa na­ria­de­nie sprísni a na diaľ­nicu budú môcť vstú­piť iba au­to­mo­bily, ktoré spĺňajú naj­nov­šiu normu.

Jed­no­du­cho po­ve­dané, aj ma­ji­te­lia nov­ších vo­zi­diel s nor­mou Euro 5 budú mať od sep­tem­bra bu­dú­ceho roka o prob­lém na­viac. Prí­sne opat­re­nie je však dvoj­seč­nou zbra­ňou. Ob­lasť Po­rú­ria, v kto­rej sa pred­metný úsek diaľ­nice na­chá­dza eko­no­micky pre­kvitá hlavne kvôli prie­myslu. V ko­neč­nom dô­sledku môže zá­kaz pris­pieť k eko­no­mic­kým ťaž­kos­tiam.

zdroj: re­uters.com

Pridať komentár (0)