Boutique bar :Incité pod Kremnickým hradom je viac než len káva, cheesecake a remeselné pivo

kavickari.sk / 11. októbra 2018 / Zo Slovenska

  • Slo­bodné ban­ské mesto ukrýva mnoho po­kla­dov
  • Ak by ste hľa­dali zlato a striebro, po­kojne by ste ho na­šli tu, v naj­star­šej do­dnes exis­tu­jú­cej min­covni na svete
  • My, mi­lov­níci kávy, sme sa však do Krem­nice vy­brali za iným po­kla­dom v po­dobe no­vého bou­ti­que baru a ka­viarne
  • :In­cité je tu pre všet­kých pô­žit­ká­rov, tu­ris­tov i lo­kál­nych ká­vič­ká­rov
zdroj: Ondrej Bobek
  • Slo­bodné ban­ské mesto ukrýva mnoho po­kla­dov
  • Ak by ste hľa­dali zlato a striebro, po­kojne by ste ho na­šli tu, v naj­star­šej do­dnes exis­tu­jú­cej min­covni na svete
  • My, mi­lov­níci kávy, sme sa však do Krem­nice vy­brali za iným po­kla­dom v po­dobe no­vého bou­ti­que baru a ka­viarne
  • :In­cité je tu pre všet­kých pô­žit­ká­rov, tu­ris­tov i lo­kál­nych ká­vič­ká­rov

Krem­nica je krásne mesto, av­šak skú­sený ces­to­va­teľ vie, že za gas­tro­nó­miou a pô­žit­kami sa cho­dilo skôr inam. Až do­te­raz. Krem­nicu a jej lo­kálnu tu­ris­tiku sa roz­hodli pod­po­riť dvaja mladí páni – Ro­bert Pá­lik s dob­rým pria­te­ľom Ma­te­jom Me­ze­iom. Vy­tvo­rili kon­cept, ktorý by sa mo­hol na mesto na­zvať aj od­váž­nym, av­šak tak veľmi žia­dú­cim. Tlies­kame.

:In­cité si svoje miesto „ukradlo“ priamo pod Krem­nic­kým hra­dom s oča­ru­jú­cim vý­hľa­dom. Pô­vodne tmavý pries­tor ma­ji­te­lia spo­ločne s ro­din­nými prí­sluš­níkmi pre­me­nili na miesto pre vrúcne stret­nu­tia.

Na názve pra­co­vali so svo­jimi pria­teľmi. Naj­skôr vy­tvo­rili an­glický ná­zov „in city“ („v meste“), až ne­skôr pri­dali k po­sled­nému pís­menku dĺžeň. Išlo najmä o ná­dych fran­cúz­štiny. Taká slovná hračka a veľmi vy­da­rená!

O logo a di­zajn pre­vádzky sa zase po­sta­rala ši­kovná ses­tra jed­ného z ma­ji­te­ľov. Celá táto ve­selá a veľmi mladá „par­tička“ sa ve­nuje aj tvorbe even­tov, ktoré aj v sa­mot­nej pre­vádzke v blíz­kej dobe pred­sta­via. Pr­vým z nich je one pic­ture gal­lery, ktorý pred­staví každý me­siac ši­kov­ných umel­cov.

Biele steny, svetlé drevo a sivé sto­ličky vy­tvá­rajú čistú lí­niu. Pries­tor je pri­ro­dzene roz­de­lený do dvoch častí. V pred­nej náj­dete veľký stôl a se­de­nie na ba­ro­vých sto­lič­kách. V dru­hej časti je do­mi­nan­tou bar v ze­le­nom pre­ve­dení a vzdušný pries­tor. „Teplo“ do­mova vy­tvá­rajú sviečky i prí­jemná hudba.

Na mlyn­čeku náj­dete ká­vičku ta­lian­skej značky Baz­zara, ale aj vý­be­rové kávy. Sa­moz­rej­mos­ťou sú „al­ter­na­tívky“. Ak máte chuť na mie­šane drinky, ste na správ­nom mieste. Na­mieša vám ich sa­motný ma­ji­teľ pre­vádzky, Ró­bert, ktorý to na­ozaj vie. Veď na­po­sledy pra­co­val vo vy­chý­re­nom bra­ti­slav­skom Sky bare. Jeho „srd­covky“ náj­dete v menu, ak však za­tú­žite po nie­čom špe­ciál­nom ochotne vám to pri­praví. Do drin­kov vkladá kú­sok zo seba. Chute sú tak je­di­nečné.

Chuti i očiam ula­ho­dia čerstvé che­e­se­ca­keire­me­selné pivko. Ve­čer sú to zase rumy, whisky i vína. Ak si chcete vy­chut­ná­vať krásy mesta, k dis­po­zí­cii je vám ser­vis TO GO.

V :In­cité sa pri­pra­vo­vali poc­tivo. Zbie­rali in­for­má­cie, štu­do­vali a čer­pali zo svo­jich vlast­ných skú­se­ností. Spo­jili svoje sily a každý deň uka­zujú, čo sa na­učili. Je im po­te­še­ním, že môžu ne­us­tále uka­zo­vať že sú poc­tiví, tro­chu mest­skí, lo­kálni ale aj sve­toví.

Zdroj: ka­vic­kari.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_kavickari_sk
Pridať komentár (0)