Brat Elona Muska práve otvo­ril lodný kon­taj­ner na pes­to­va­nie rast­lín

Simona Hanzelová / 9. január 2017 / Business

Kim­bal Musk, brat Elona Muska, ten­to­krát pri­chá­dza s nie­čim, čomu hovorí sku­točná potra­vi­nová revo­lú­cia, a tvrdí, že chce zme­niť spô­sob, akým far­már­čime. Vďaka svojmu novému pro­jektu Squ­are Roots pre­nie­sol farmy aj do New Yorku, a to na miesta, kde by si to naozaj neča­kal.

Kim­bal Musk vie­dol viac ako dekádu dva úspešné reštau­račné reťazce, The Kit­chen a Next Door, ktoré ponú­kali jedlo vyro­bené iba z poc­ti­vých lokál­nych suro­vín. V roku 2011 spus­til nezis­kový prog­ram “Lear­ning Gar­dens”, ktorý pre­bie­hal vo viac ako 300 ško­lách s cie­ľom vzde­lá­vať deti o poľ­no­hos­po­dár­stve. Jeho naj­novší pro­jekt sa však zame­riava na mest­ské far­már­če­nie. Kim­bal Musk a jeho kolega, Tobias Peggs, spus­tili Squ­are Roots — mest­ské farmy vo vnútri lod­ných kon­taj­ne­rov. Pro­jekt pozos­táva z 10 lod­ných kon­taj­ne­rov umiest­ne­ných v newy­or­skom Bro­ok­lyne, v kto­rých mladí pod­ni­ka­te­lia pra­cujú na vývoji svo­jich ver­ti­kál­nych far­már­skych star­tu­pov. Na roz­diel od tra­dič­ných fariem pre­bieha celý pro­ces výlučne v inte­ri­éri.

Farmy Squ­are Roots sa nachá­dzajú v Bro­ok­lyne medzi sta­rou továr­ňou Pfi­zer a domom, kde vyras­tal Jay-Z.

the-square-roots-farms-sit-between-an-old-pfizer-factory-and-the-apartment-building-where-jay-z-grew-up-in-brooklynzdroj: static5.businessinsider.com

Sú to ver­ti­kálne farmy a všetko ras­tie výlučne vo vnútri lod­ných kon­taj­ne­rov s roz­lo­hou 30 met­rov štvor­co­vých. Každý kon­taj­ner dokáže vypro­du­ko­vať okolo 50 000 mini hláv­ko­vých šalá­tov ročne.

they-are-vertical-farms-everything-grows-inside-320-square-foot-steel-shipping-containers-each-container-can-produce-about-50000-mini-heads-of-lettuce-per-yearzdroj: static1.businessinsider.com 

Lis­tová zele­nina a bylinky vyras­tajú na šty­roch rov­no­bež­ných ste­nách zo špe­ciál­nych lôžok, ktoré neob­sa­hujú pôdu, no sú napl­nené vodou boha­tou na potrebné živiny. Namiesto slneč­ného svetla sa far­mári spo­lie­hajú na modré a ružové LED svie­tidlá.

on-four-parallel-walls-leafy-greens-and-herbs-sprout-from-soil-free-growing-beds-filled-with-nutrient-rich-water-instead-of-sunlight-they-rely-on-hanging-blue-and-pink-led-rope-lightszdroj: static4.businessinsider.com

Musk a Peggs vybrali pre pro­jekt Squ­are Roots 10 mla­dých pod­ni­ka­te­ľov spo­me­dzi 500 pri­hlá­se­ných. Peggs hovorí, že títo far­mári pred­sta­vujú novú gene­rá­ciu pes­to­va­te­ľov, i keď nie všetci majú za sebou poľ­no­hos­po­dár­sku prax. Ani Josh Ali­ber pred­tým, než sa pre­sťa­ho­val z Bos­tonu do Bro­ok­lynu, aby sa pri­po­jil ku Squ­are Roots, nikdy nefar­már­čil.

before-josh-aliber-24-moved-from-boston-to-brooklyn-to-join-square-roots-he-had-never-farmed-now-hes-starting-up-his-own-specialty-herb-business-and-running-a-vertical-farmzdroj: static6.businessinsider.com

O mest­ských far­mách sa dozve­del z pod­cas­tov, ktoré počú­val po tom, ako sa zota­vo­val z otrasu mozgu. Začal si o tom zis­ťo­vať viac, a takýmto spô­so­bom sa dostal aj ku Squ­are Roots.

on-four-parallel-walls-leafy-greens-and-herbs-sprout-from-soil-free-growing-beds-filled-with-nutrient-rich-water-instead-of-sunlight-they-rely-on-hanging-blue-and-pink-led-rope-lightszdroj: static2.businessinsider.com

Jeho lodný kon­taj­ner spot­re­búva denne 38 lit­rov recyk­lo­va­nej vody, čo je menej, než minieš pri spr­cho­vaní.

his-shipping-container-farm-runs-on-10-gallons-of-recycled-water-a-day-which-is-less-than-the-average-showers-worthzdroj: static2.businessinsider.com

Ali­ber dokáže s pou­ži­tím počí­ta­čo­vého panela, ktorý sa nachá­dza pri dve­rách a sen­zo­rov, ktoré sú umiest­nené v ras­to­vých lôž­kach moni­to­ro­vať všetko od hla­diny kys­líka až po vlh­kosť, ktoré ovplyv­ňujú chuť byli­niek a ich tex­túru.

12zdroj: static1.businessinsider.com

Ali­ber následne pre­dáva svoje vypes­to­vané bylinky do talian­ských reštau­rá­cií v New Yorku.

aliber-is-selling-his-specialty-herbs-and-basil-primarily-to-upscale-italian-and-pizza-restaurants-in-nyczdroj: static2.businessinsider.com

Vďaka prog­ramu mal mož­nosť pra­co­vať s mno­hými men­tormi. Squ­are Roots ich má okolo 120.

through-the-program-he-has-had-the-opportunity-to-work-with-numerous-mentors-square-roots-has-120-mentors-so-farzdroj: static4.businessinsider.com

Áno, doká­žem si takto zaro­biť peniaze, a áno, mám tiež mož­nosť zme­niť svet,” hovorí.

yes-i-have-the-ability-to-make-money-but-yes-i-also-have-the-ability-to-change-the-world-he-sayszdroj: static6.businessinsider.com

Ďal­šia far­márka, Electra Jar­vis, chodí do Squ­are Roots tri­krát do týždňa. Každú stredu trávi tri hodiny tým, že sta­rost­livo umiest­ňuje 800 semie­nok do malých žľa­bov.

another-27-year-old-farmer-electra-jarvis-comes-to-square-roots-three-days-per-week-on-wednesdays-she-spends-four-hours-meticulously-placing-800-seeds-inside-small-troughszdroj: static3.businessinsider.com

O dva týždne nato ich potom pre­sadí do stien. 

two-weeks-later-she-transplants-them-to-the-walls-we-should-be-growing-closer-to-us-in-cities-she-sayszdroj: static2.businessinsider.com

Naj­väč­ším cie­ľom Squ­are Roots je podľa Muska spô­so­biť sku­točnú potra­vi­novú revo­lú­ciu.

the-larger-goal-of-square-roots-musk-tells-business-insider-is-to-create-a-real-food-revolutionzdroj: static2.businessinsider.com

Kon­com 90-tych rokov sa Elon a Kim­bal Musk roz­hodli opus­tiť Južnú Afriku a odišli do Kanady, a neskôr do USA. Inves­to­vali do spo­loč­nosti X.com, ktoré sa neskôr zlú­čilo s Pay­Pal. Obaja bra­tia sú veľmi významní a šikovní pod­ni­ka­te­lia a ino­vá­tori.

in-the-late-90s-following-the-tech-boom-the-musk-brothers-moved-from-south-africa-to-silicon-valley-they-invested-in-xcom-which-later-merged-with-paypal-and-was-acquired-by-ebayzdroj: static5.businessinsider.com

Dnešný spot­re­bi­teľ chce vedieť, že pod­po­ruje spo­loč­nosti, ktoré robia niečo dobré pre tento svet,” hovorí Peggs. V Squ­are Roots veria, že do roku 2020 expan­dujú do ďal­ších dvad­sia­tich miest.

todays-consumer-wants-to-know-they-are-supporting-companies-that-are-doing-something-good-for-the-world-peggs-says-this-not-just-a-brooklyn-foodie-trendzdroj: static1.businessinsider.com

Ver­ti­kálne farmy umož­ňujú pes­to­va­nie po celý rok. Navyše spot­re­bú­vajú pod­statne menej vody a zabe­rajú menej pries­toru ako kla­sické von­kaj­šie farmy.

vertical-farms-can-grow-all-year-using-significantly-less-water-and-space-than-outdoor-farmszdroj: static4.businessinsider.com

Kri­tici ver­ti­kál­nym far­mám vyčí­tajú to, že LED svie­tidlá spot­re­bú­vajú veľa elek­tric­kej ener­gie. Peggs však hovorí, že momen­tálne skú­majú, ako by v budúc­nosti mohli prejsť na solárnu ener­giu.

22zdroj: static6.businessinsider.com

zdroj článku: businessinsider.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž static5.businessinsider.com/static2.businessinsider.com

Pridať komentár (0)