Bratia z Nitry spôsobili menšiu gastro revolúciu, ktorá so sebou prináša nevídanú ponuku

Ema Stanovská / 6. januára 2019 / Food biznis

  • Je­den mi­luje bur­gre, druhý ta­cos. Prvý si všetko rád pre­myslí, druhý koná im­pul­zívne a srd­com.
  • Oboch však spája vá­šeň k poc­ti­vému jedlu a ako už vy­po­vedá ná­zov, brada. 
  • „Bra­datí bra­tia“ Lu­káš a Pat­rik sa len mi­nulý rok roz­hodli ot­vo­riť si stá­nok s kva­lit­ným po­u­lič­ným jed­lom a ten one­dlho vy­s­trie­dalo vlastné bis­tro, ktoré Nit­ra­nov láka la­hod­nými bur­grami, ta­cos či ne­tra­dič­nou zmrz­li­nou.  
zdroj: Faceboook Bearded Brothers
  • Je­den mi­luje bur­gre, druhý ta­cos. Prvý si všetko rád pre­myslí, druhý koná im­pul­zívne a srd­com.
  • Oboch však spája vá­šeň k poc­ti­vému jedlu a ako už vy­po­vedá ná­zov, brada. 
  • „Bra­datí bra­tia“ Lu­káš a Pat­rik sa len mi­nulý rok roz­hodli ot­vo­riť si stá­nok s kva­lit­ným po­u­lič­ným jed­lom a ten one­dlho vy­s­trie­dalo vlastné bis­tro, ktoré Nit­ra­nov láka la­hod­nými bur­grami, ta­cos či ne­tra­dič­nou zmrz­li­nou.  

Ste prí­kla­dom mla­dých pod­ni­ka­te­ľov, ktorí sa od po­jazd­ného stánku so street fo­odom do­ká­zali vy­pra­co­vať až na vlastné ka­menné bis­tro. Kedy vzni­kol ná­pad za­čať s gas­tro biz­ni­som?

Myš­lienka za­čať s gas­tro biz­ni­som vznikla v sep­tem­bri 2016. Šli sme s bra­tom na aute a ne­jako sme sa do­stali až k tejto téme. Pro­ces zo stánku až na bis­tro bol veľmi krátky, udialo sa to až prek­va­pivo rýchlo.

Kto pri­šiel s pr­vot­ným im­pul­zom a ako ste sa po­stupne do­pra­co­vali k vlast­nému street fo­odu?

Prvý im­pulz na street food pri­šiel od môjho brata po­čas už vyš­šie spo­mí­na­nej jazdy. Do­vo­lím si po­ve­dať, že on je ten pre­mýš­ľa­júci a ja ten ko­na­júci. Mys­lím to tak, že on si vždy všetko tri­krát dobre pre­myslí a po­tom koná a ja som zase taký, že ko­nám srd­com, ako to cí­tim, tak ro­bím. Za­tiaľ mô­žem po­ve­dať, že nám to cel­kom fajn vy­chá­dza.

Za­čalo to jed­no­du­cho, na­šiel som na in­ter­nete in­ze­ráty na pre­daj rôz­nych stán­kov a za je­den deň som tam na­šiel aj ten náš. Ne­mali sme na žiad­nom aute ťažné za­ria­de­nie, ne­mali sme par­ko­va­nie pre stá­nok a vlastne ani po­ňa­tie o tom, ako celý ten biz­nis fun­guje. Na druhý deň som vo­lal bra­tovi s ve­tou „brá­cho, kú­pili sme náš prvý stá­nok na street food a bu­deme ro­biť naj­lep­šie jedlo.“

Uve­ril mi až po pár fot­kách. Za­čali sme s veľmi po­ma­lou re­kon­štruk­ciou, keďže aj ja aj brat máme ešte iné pra­covne ak­ti­vity, kto­rým sa ve­nu­jeme. Celý stá­nok sa nám po­da­rilo do­kon­čiť až za­čiat­kom roka 2017. Vtedy som si už uve­do­mil, že mu­síme za­brať, ak chceme do­siah­nuť to, čo sme si za­dali ako náš cieľ.

Pre­dá­vate bur­gre, hot­dogy, hra­nol­čeky aj sladké dob­roty. Kde ste zís­kali skú­se­nosť s príp­ra­vou týchto je­dál?

Po do­kon­čení stánku sme stále veľmi ne­ve­deli, aké jedlá kon­krétne bu­deme va­riť. Môj brat chcel strašne bur­gre, ale ja som sa tomu brá­nil, lebo som si ho­vo­ril, že to robí už každý. Me­dzi­ča­som som šiel na do­vo­lenku na Bali s mo­jou snú­be­ni­cou, kde sme spoz­nali John­nyho a jeho Ta­cos. V ten deň som sa do toho jedla za­mi­lo­val a po­ve­dal som, že toto bude moje a brat bude mať bur­gre. Tak sa aj stalo a s lás­kou k jedlu, nad­še­ním, pre­cíz­nos­ťou a s po­mo­cou skve­lých ochut­ná­va­čov sme vy­tvo­rili dve vý­borné jedlá. Kon­krétne re­cep­túry sme do­kon­čili tesne pred pr­vou ak­ciou, ktorá bola na Ag­ro­kom­plexe v Nitre.

S príp­ra­vou je­dál a re­cep­túr nám veľmi po­má­hala moja snú­be­nica Lucka, ktorá má úžasný dar uva­riť a vy­tvo­riť čo­koľ­vek, čo jej po­viete. Pro­fe­si­onálne skú­se­nosti priamo z ku­chyne sme ne­mali ni­kto. Ja som ro­bil v gas­tro­nó­mii na po­zí­ciách ako čaš­ník, bar­man alebo po­mocný ku­chár, ale žiadne kon­krétne príp­ravy bur­grov, hot­do­gov či ta­cos sme ni­kdy ne­ab­sol­vo­vali. Mys­lím si, že práve to, ako nás baví jedlo je kľú­čom k tomu, čo sa nám po­da­rilo vy­tvo­riť. Sa­moz­rejme, na za­čiatku boli stresy, prob­lémy, nez­hody a veľa a veľa omy­lov, z kto­rých sme sa správne po­u­čili a išli sme ďa­lej.

Po­u­ličné stánky sa väč­ši­nou za­me­ria­vajú iba na je­den druh jedla. Prečo ste sa ok­rem bur­ge­rov roz­hodli po­sky­to­vať aj také ta­cos či zmrz­linu?

Je pravda, že väč­šina street food stán­kov sa za­obe­rajú len jed­ným jed­lom. My sme zvo­lili viac dru­hov jedla, ako som už vra­vel, aj kvôli tomu, že ja mi­lu­jem ta­cos a môj brat bur­gre. Ďal­šie za­me­ra­nia ako je náš Ice cream truck v Nitre bol len zbr­klý ná­pad a zo srandy vy­tvo­rený pro­jekt. Na po­zemku, kde máme bis­tro je schvá­lený pries­tor pre stá­nok so zmrz­li­nou, o kto­rom mi po­ve­dali ma­ji­te­lia po­zemku.

Mne sa zdal ná­pad cel­kom zby­točný. „Veľa práce, vy­ba­vo­va­nie na úra­doch, vy­ba­ve­nie stroja na zmrz­linu, do­dá­va­te­lia a tak ďa­lej,“ vra­vel som si. No na­ko­niec som si po­ve­dal – keď už zmrz­linu, tak as­poň takú, ktorá v Nitre ešte nie je. Za pár eur sme kú­pili starú Aviu fur­gon, pre­ro­bili ju na zmrz­li­nár­ske auto, z kto­rého nám do­konca po­čas pre­pravy od­padlo pravé predné ko­leso. :D Ale aj na­priek tomu sme ho do­stali na miesto ur­če­nia.

S akými ťaž­kos­ťami ste sa stre­tá­vali, keď ste rie­šili ot­vo­re­nie vlast­ného bis­tra?

Naše Bis­tro bol pro­jekt, ktorý mal v pr­vých pred­sta­vách 15 met­rov štvor­co­vých a bol to stá­nok nie­kde na ulici. Pries­tor, v kto­rom sa práve te­raz na­chá­dza bis­tro sme zís­kali, ako sa ho­vorí, o päť dva­násť. Prob­lémy boli veľké. Keď sme ukon­čili zmluvy s pred­chá­dza­jú­cimi do­dá­va­teľmi, os­tala nám holá ku­chyňa bez žiad­neho vy­ba­ve­nia a pri­tom sme za­pla­tili cel­kom slušné od­stupné pre­doš­lým ná­jom­com. Te­rasu, ak to tak mô­žem na­zvať, s roz­me­rom 3×4 metre sme mu­seli kom­pletne str­hnúť, lebo bola pre­hnitá. Se­dačky v pries­to­roch bis­tra do­lá­mané. A mnoho ďal­ších ma­te­riál­nych prob­lé­mov.

Čo sa týka úra­dov, veľké prob­lémy ne­ro­bili, keďže to už bola pre­vádzka, ktorá me­nila len ma­ji­teľa. Mys­lím si, že hlavný prob­lém, ktorý sme mali po­čas pre­rábky a príp­rav na ot­vo­re­nie bis­tra boli, ako u mno­hých za­čí­na­jú­cich pod­ni­koch, fi­nan­cie. Na­ko­niec sme to zvládli a hneď po ot­vo­rení sme mali plno každý je­den deň od rána do ve­čera, čo bol tak­tiež veľký prob­lém, lebo sme ne­mali čas vy­chy­tať všetky chyby, ktoré sa vám ukážu až po­čas fun­go­va­nia pre­vádzky. Ta­kisto sme mali veľký prob­lém zo­hnať per­so­nál. Po­má­hala celá ro­dina aj ka­ma­ráti. Te­raz je to už všetko v po­riadku a bis­tro ide na 110%.

Vaše bis­tro si ob­ľú­bili mnohí oby­va­te­lia Nitry. Ako by ste no­vému náv­štev­ní­kovi pri­blí­žili kon­cept „Bra­da­tých bra­tov“?

Kon­cept Be­ar­ded Brot­hers je za­lo­žený na kva­lite vo všet­kých sme­roch. Kva­lita jedla, ktoré je pri­pra­vo­vané z čerstvých su­ro­vín. Kva­lita pries­toru, do kto­rého sa bude zá­kaz­ník znova vra­cať. Vy­tvo­re­nie at­mo­sféry, ktorá bude ľu­ďom prí­jemná a budú sa tam cí­tiť ako v inom svete a nie v meste, od­kiaľ po­chá­dzajú. To je jedna z pri­már­nych myš­lie­nok, ktoré tvo­ria náš kon­cept. A hlavne sme dvaja bra­tia, ktorí mi­lujú jedlo a sna­žíme sa na­ším zá­kaz­ní­kom pri­niesť vždy to naj­lep­šie.

Čo by ste hlad­ným zá­kaz­ní­kom od­po­ru­čili ako vašu „špe­cia­litu“ a prečo?

Hlad­ným zá­kaz­ní­kom naj­čas­tej­šie od­po­rú­čame naše Ta­cos a BB bur­ger. Sú to naše dve vlaj­kové lode, ktoré vy­tvo­rili všetko, čo dnes máme. Boli to jedlá, ktoré sme vy­tvá­rali doma v ku­chyni a mys­lím si, že sme na ne veľmi hrdí. Veľmi nás teší, keď ľu­dia po ochut­naní týchto je­dál vždy prídu a po­ve­dia nám, ako veľmi ďa­kujú za skvelé jedlo a nech sa nám darí. Tieto vety nás na­pĺňajú ešte väč­šou ener­giou a chtí­čom vy­tvo­riť niečo viac a väč­šie.

Čím sa podľa vás naj­viac od­li­šu­jete od os­tat­ných? Čo vaše bis­tro robí vý­ni­moč­ným?

Mys­lím si, že jedna z vecí, ktorá nás od­li­šuje od os­tat­ných street food stán­kov a kon­cep­tov je väčší vý­ber je­dál. Naša dra­vosť byť naj­lepší. Ale hlavne náš prí­stup, su­ro­viny, ktoré po­u­ží­vame a láska a vá­šeň, ktorú dá­vame do kaž­dého jed­ného bur­geru. Zá­leží nám na ná­zore na­šich zá­kaz­ní­kov, čí­tame si každú jednu re­cen­ziu, každý deň sa sna­žíme zlep­šo­vať a ne­za­os­tá­vať za tren­dami a po­žia­dav­kami na­šich zá­kaz­ní­kov.

Sú­časné trendy ako ve­ge­ta­rián­stvo, ve­gán­stvo či bez­lep­ková strava vládnu mno­hým gas­tro pre­vádz­kam. Ne­pris­pô­so­bu­jete sa jej aj vy?

V bis­tre máme v po­nuke aj Veg­gie bur­ger s ko­zím sy­rom a cvik­lo­vou plac­kou, aj bez­lep­kovú žemlu. No mys­lím si, že každý, kto robí ve­ge­ta­rián­sky alebo ve­gán­sky štýl street fo­odu tým musí žiť a byť sám pre­sved­čený o tej strave. My s bra­tom sme mä­sož­ravci vo všet­kých sme­roch a aj preto máme také su­per mäsko.

Oko­lie va­šej pre­vádzky je v pek­nom, prí­rod­nom pro­stredí. Pri­hlia­dali ste aj na tento fakt, keď ste zva­žo­vali lo­ka­litu?

Sa­moz­rejme, keď sme na­šli tento pries­tor, okam­žite nám na­padlo, čo všetko sa s ním dá spra­viť a ako bol do­te­raz ne­vy­užitý. Chys­táme malú do­ku­men­tá­ciu toho, ako sme naše bis­tro vy­tvo­rili. Bude na na­sej Fa­ce­bo­oko­vej stránke, tak si ho tam naši fa­nú­ši­ko­via budú môcť po­zrieť.

S po­jazd­ným stán­kom sa na­ďa­lej zú­čast­ňu­jete mno­hých ak­cií. Aké dô­vody vás k tomu vedú?

Na ak­cie cho­díme veľmi radi. Je to skvelý spô­sob, ako sa zo­zná­miť s na­šimi zá­kaz­níkmi. Máme tak oveľa väčší pries­tor od­pre­zen­to­vať sa­mých seba, jedlo a hlavne značku Be­ar­ded Brot­hers. Ale hlavný dô­vod je jed­no­du­cho ten, že sme radi me­dzi ľuďmi.

 

Pridať komentár (0)