Bratislava ľahla snehom, električky vytvorili bermudský trojuholník

Linda Cebrová / 8. januára 2019 / Zo Slovenska

  • V Bra­ti­slave ko­la­buje do­prava, mešká MHD a za kop­li­ká­cie s do­náš­kou je­dál sa ospra­vedl­ňuje aj Bis­tro.sk
  • Pri­má­tor mesta Ma­túš Vallo sa snaží za­chrá­niť si­tu­áciu v skutku kre­a­tív­nymi spô­sobmi
zdroj: fb:Mesto Bratislava, archív:Startitup
  • V Bra­ti­slave ko­la­buje do­prava, mešká MHD a za kop­li­ká­cie s do­náš­kou je­dál sa ospra­vedl­ňuje aj Bis­tro.sk
  • Pri­má­tor mesta Ma­túš Vallo sa snaží za­chrá­niť si­tu­áciu v skutku kre­a­tív­nymi spô­sobmi

Aj tento rok sme sa doč­kali ob­do­bia, kedy väč­šina na­šich ka­ma­rá­tov na so­ciál­nych sie­ťach, re­a­go­vala na prvý sneh ako deti zo So­mál­ska. Aj tento rok sa však zdá, že je­dine slo­ven­ských ces­tá­rov akosi ne­zau­jí­majú bludy ros­ničky, a ani do­ktor Ilko z Te­le­rána. Mnoho z nich aj túto zimu zo­stalo za­sko­če­ných a ako to už býva zvy­kom, vy­jad­rili zne­po­ko­je­nie.

Do­pravný pod­nik Bra­ti­slava hlási prvé prob­lémy

Z dô­vodu hus­tého sne­že­nia DPB za­zna­me­náva prob­lémy s tro­lej­bu­so­vou do­pra­vou na Pa­li­sá­dach, linky č. 203, 207 a 208 pre­má­vajú po skrá­te­nej trase po Ho­džovo ná­mes­tie. Prob­lém má MHD aj na Kra­má­roch, Dl­hých Die­loch a tiež na Kol­lá­ro­vom ná­mestí smer Ná­mes­tie 1. mája.Meš­ka­nia li­niek MHD sú od 10 do 20 min.

Dis­pe­čing Do­prav­ného pod­niku Bra­ti­slava vy­hlá­sil na 12-tu ce­lo­mest­ský zá­sah na čis­te­nie ob­ra­tísk, tratí, vo­zovní a za­stá­vok MHD, ktoré má v správe.

Na ka­la­mitu v Bra­ti­slave re­a­guje aj Vallo

„Na za­čia­tok zo­pa­ku­jem, že ani my nie sme spo­kojní s tým, ako bola do­te­raz za­bez­pe­čená zimná údržba v Bra­ti­slave. Ne­vy­ho­vá­ram sa na pred­chá­dza­júce ve­de­nie mesta, ani na tú ne­šťastnú chod­ní­kovu no­velu zá­kona. Dnes je to len naša zod­po­ved­nosť a plne si to uve­do­mu­jeme. Máme čo zlep­šo­vať a v rámci mož­ností sa o to všetci, nie­len my na ma­gis­tráte, ale aj väč­šina sta­ros­tiek a sta­ros­tov v mest­ských častí, sna­žíme. Nie je to jed­no­du­ché, lebo zimnú údržbu máme za­zm­luv­nenú, roz­poč­to­vanú a máme teda len ob­me­dzené mož­nosti. Na­vyše Bra­ti­slava je ešte stále v roz­poč­to­vom pro­vi­zó­riu, ktoré nám nové vý­davky de facto ne­umož­ňuje. Na­priek tomu pra­cu­jeme na zlep­še­niach,” ho­vorí Ma­túš Vallo.

Mesto na­prí­klad zria­dilo ho­rúcu linku, na ktorú môžu ľu­dia na­hla­so­vať kri­tické úseky chod­ní­kov, ktoré budú pred­nostne vy­čis­tené. Všetky pod­nety mô­žeš avi­zo­vať po­čas dní pri zhor­še­ných po­ve­ter­nost­ných pod­mien­kach na te­le­fónne číslo +421 259 356 777 alebo pro­stred­níc­tvom e-mailu na [email protected]­ti­slava.sk. V rámci trans­pa­ren­tnosti a ve­rej­nej kon­troly mesto zve­rej­nilo aj on­line mo­ni­to­ring po­hybu zim­ných me­cha­niz­mov po Bra­ti­slave.

Ces­tá­rov na­hrá­dzajú väzni

Do od­hŕňa­nia snehu mesto aj vďaka ochote ZVJS za­po­jilo od­sú­de­ných vo vý­kone trestu v Jus­tič­nom pa­láci. Pri­má­tor pra­cuje na do­hode, vďaka kto­rej by mestu takto mohli vy­po­má­hať aj po­čas ďal­ších kri­tic­kých dní a si­tu­ácií. Vallo upo­zor­ňuje, že Bra­ti­slava musí ošet­riť 1.200.000 met­rov štvor­co­vých chod­ní­kov a má na to u do­dá­va­teľa za­zm­luv­ne­ných cca 60 ľudí.


Le­tisko Bra­ti­slava od­kláňa lety

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: Bra­ti­slav­ské Le­tisko

Z dô­vodu hus­tého sne­že­nia na Le­tisku M. R. Šte­fá­nika boli dnes tri prí­lety do­pravcu Ry­anair od­klo­nené do Bu­da­pešti, a to prí­lety z des­ti­ná­cií Lon­dýn-Stans­ted, Bir­min­gham a Mar­rá­keš. V Bu­da­pešti vy­čká­vajú tieto tri linky na zlep­še­nie pod­mie­nok v Bra­ti­slave, kam ná­sledne pri­le­tia s ces­tu­jú­cimi. Pred­po­kla­dáme preto omeš­ka­nie li­niek na od­let z Bra­ti­slavy do des­ti­ná­cií Lon­dýn-Stans­ted, Bir­min­gham a Mar­rá­keš. Ne­pretr­žite od­hŕňame hlavnú vzle­tovo-pri­stá­va­ciu dráhu 13-31, ako aj od­ba­vo­va­ciu plo­chu, av­šak spád snehu je taký silný, že brzdné účinky nie sú mo­men­tálne vy­ho­vu­júce.“

Pridať komentár (0)