Brian Chesky – 34-ročný bývalý špor­to­vec, ktorý je v súčas­nosti CEO Airbnb

Dárius Polák / 18. augusta 2016 / Business

Brian Chesky neve­del veľa o tech biz­nise pred­tým ako zalo­žil AirBnB. Brian Chesky: 34-ročný bývalý špor­to­vec, ktorý je v súčas­nosti CEO Airbnb, vyštu­do­val prie­my­selný dizajn a vo svo­jich 20-tich rokoch trá­vil čas hra­ním hokeja a kul­tu­ris­ti­kou. Vyrás­tol z neho člo­vek s nápa­dom, ktorý vytvo­ril miliar­dový star­tup a uro­bil z neho jed­ného z kľú­čo­vých hrá­čov Sili­con Val­ley.

Vyras­tal v Nis­ka­y­una, štáte New York. Rád hral hokej a kres­lil.

2

V roku 1999 začal nav­šte­vo­vať školu dizajnu Rhode Island, kde štu­do­val prie­my­selný dizajn a bol kapi­tá­nom hoke­jo­vého tímu.

3

Tu spoz­nal Joeyho Gebiu, s kto­rým neskôr zalo­žil Airbnb. Po ukon­čení školy sa dvo­j­ica na krátku dobu odde­lila a pri roz­lú­čení Geb­bia pove­dal Ches­kymu: “Pred­tým než odle­tíš, tak ti musím niečo pove­dať. Jed­ného dňa zalo­žíme spo­loč­nosť a napíšu o nás knihu.” Geb­bia hovo­ril pravdu.

4

Vo svo­jich 20-tich rokoch súťa­žil ako kul­tu­rista. Z tých čias mu ešte ostal 40-cm biceps.

5

Po ukon­čení štú­dia sa Chesky pre­sťa­ho­val do Los Ange­les a pra­co­val v prie­mys­lo­vom dizajne.

6

V Los Ange­les však žil krátko a pre­sťa­ho­val sa do San Fran­cisca, kde sa opäť spo­jil s Geb­biom. Pri usku­toč­není dizaj­no­vej kon­fe­ren­cie v roku 2007 dostali nápad pre­na­jať svoj apart­mán ľuďom, ktorí si nestihli nájsť uby­to­va­nie.

bill

Spolu s tre­tím zakla­da­te­ľom, Geb­bia, Chesky a Nathan Ble­charc­zyk zalo­žili Airbedandbreakfast.com.

7

Odvtedy sa okrem toho, že si skrá­tili názov na Airbnb, roz­ší­rili do viac ako 34 000 miest a ich služby využilo viac ako 60 mili­ó­nov hostí. Je to druhý naj­hod­not­nejší star­tup v Spo­je­ných Štá­toch.

8

Chesky vlastní 13 % akcií Airbnb a jeho osobný maje­tok má hod­notu $3,3 miliárd, vďaka čomu je na 7. mieste naj­bo­hat­ších pod­ni­ka­te­ľov do veku 40 rokov.

9

Všetci traja zakla­da­te­lia verejne ozná­mili daro­vať polo­vicu svojho majetku Giving Pledge, filan­tro­pic­kej ini­cia­tíve, ktorú začal War­ren Buf­fet spolu s Bil­lom a Melin­dou Gates.

10

Chesky v súčas­nosti randí s umel­ky­ňou Elis­sou Pate­lo­vou.

11

Done­dávna Chesky ešte pre­na­jí­mal na Airbnb svoj gauč. No potom, čo v San Fran­ciscu vyšiel zákon, ktorý núti hostí byť zare­gis­tro­va­nými v meste bol Chesky donú­tený stiah­nuť svoju ponuku.

12

V súčas­nosti Chesky pra­cuje na rie­šení prob­lé­mov s dis­kri­mi­ná­ciou na Airbnb, rie­še­ním legál­nych zále­ži­tostí, aby Airbnb nebol vyho­dený zo štátu New York a rai­suje ďal­ších $850 mili­ó­nov dolá­rov, vďaka kto­rým bude mať spo­loč­nosť hod­notu $30 miliárd dolá­rov.

13

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)