Brian Ches­ky – 34-roč­ný býva­lý špor­to­vec, kto­rý je v súčas­nos­ti CEO Airb­nb

Dárius Polák / 18. augusta 2016 / Business

Brian Ches­ky neve­del veľa o tech biz­ni­se pred­tým ako zalo­žil AirB­nB. Brian Ches­ky: 34-roč­ný býva­lý špor­to­vec, kto­rý je v súčas­nos­ti CEO Airb­nb, vyštu­do­val prie­my­sel­ný dizajn a vo svo­jich 20-tich rokoch trá­vil čas hra­ním hoke­ja a kul­tu­ris­ti­kou. Vyrás­tol z neho člo­vek s nápa­dom, kto­rý vytvo­ril miliar­do­vý star­tup a uro­bil z neho jed­né­ho z kľú­čo­vých hrá­čov Sili­con Val­ley.

Vyras­tal v Nis­ka­y­una, štá­te New York. Rád hral hokej a kres­lil.

2

V roku 1999 začal nav­šte­vo­vať ško­lu dizaj­nu Rho­de Island, kde štu­do­val prie­my­sel­ný dizajn a bol kapi­tá­nom hoke­jo­vé­ho tímu.

3

Tu spoz­nal Joey­ho Gebiu, s kto­rým neskôr zalo­žil Airb­nb. Po ukon­če­ní ško­ly sa dvo­j­ica na krát­ku dobu odde­li­la a pri roz­lú­če­ní Geb­bia pove­dal Ches­ky­mu: “Pred­tým než odle­tíš, tak ti musím nie­čo pove­dať. Jed­né­ho dňa zalo­ží­me spo­loč­nosť a napí­šu o nás kni­hu.” Geb­bia hovo­ril prav­du.

4

Vo svo­jich 20-tich rokoch súťa­žil ako kul­tu­ris­ta. Z tých čias mu ešte ostal 40-cm biceps.

5

Po ukon­če­ní štú­dia sa Ches­ky pre­sťa­ho­val do Los Ange­les a pra­co­val v prie­mys­lo­vom dizaj­ne.

6

V Los Ange­les však žil krát­ko a pre­sťa­ho­val sa do San Fran­cis­ca, kde sa opäť spo­jil s Geb­bi­om. Pri usku­toč­ne­ní dizaj­no­vej kon­fe­ren­cie v roku 2007 dosta­li nápad pre­na­jať svoj apart­mán ľuďom, kto­rí si nestih­li nájsť uby­to­va­nie.

bill

Spo­lu s tre­tím zakla­da­te­ľom, Geb­bia, Ches­ky a Nathan Ble­charc­zyk zalo­ži­li Airbedandbreakfast.com.

7

Odvte­dy sa okrem toho, že si skrá­ti­li názov na Airb­nb, roz­ší­ri­li do viac ako 34 000 miest a ich služ­by využi­lo viac ako 60 mili­ó­nov hos­tí. Je to dru­hý naj­hod­not­nej­ší star­tup v Spo­je­ných Štá­toch.

8

Ches­ky vlast­ní 13 % akcií Airb­nb a jeho osob­ný maje­tok má hod­no­tu $3,3 miliárd, vďa­ka čomu je na 7. mies­te naj­bo­hat­ších pod­ni­ka­te­ľov do veku 40 rokov.

9

Všet­ci tra­ja zakla­da­te­lia verej­ne ozná­mi­li daro­vať polo­vi­cu svoj­ho majet­ku Giving Pled­ge, filan­tro­pic­kej ini­cia­tí­ve, kto­rú začal War­ren Buf­fet spo­lu s Bil­lom a Melin­dou Gates.

10

Ches­ky v súčas­nos­ti ran­dí s umel­ky­ňou Elis­sou Pate­lo­vou.

11

Done­dáv­na Ches­ky ešte pre­na­jí­mal na Airb­nb svoj gauč. No potom, čo v San Fran­cis­cu vyšiel zákon, kto­rý núti hos­tí byť zare­gis­tro­va­ný­mi v mes­te bol Ches­ky donú­te­ný stiah­nuť svo­ju ponu­ku.

12

V súčas­nos­ti Ches­ky pra­cu­je na rie­še­ní prob­lé­mov s dis­kri­mi­ná­ci­ou na Airb­nb, rie­še­ním legál­nych zále­ži­tos­tí, aby Airb­nb nebol vyho­de­ný zo štá­tu New York a rai­su­je ďal­ších $850 mili­ó­nov dolá­rov, vďa­ka kto­rým bude mať spo­loč­nosť hod­no­tu $30 miliárd dolá­rov.

13

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: businessinsider.com

Pridať komentár (0)