Bri­liantné nápady ako pre­me­niť náby­tok z IKEY na niečo nové

Rišo Néveri / 25. októbra 2015 / Tools a produktivita

Ikea vyrába svoj náby­tok masovo a aj keď sa v nej z času na čas objaví jeden z tých kre­a­tív­nej­ších kús­kov, väč­ši­nou sa jedná o oby­čajný náby­tok, nič výni­močné. Čo s tým?

Stačí mať poruke pár nástro­jov a kre­a­tívne myš­lienky a aj z najo­by­čaj­nej­šieho nábytku vyro­bíš niečo neoby­čajné! Na stránke Ike­a­Hac­kers toho náj­deš naozaj mnoho. Ľudia menia náby­tok od švéd­skeho výrobcu na celom svete, pris­pô­so­bujú ho svo­jim potreb­nám a nie­kedy vzni­kajú ozaj­stné uni­káty. Niž­šie je iba zopár takýchto kús­kov ako prí­klad. Možno sa sám inšpi­ru­ješ a zaj­deš na nákupy.

Rober­tov nápad pre­me­niť misku na šalát na repro­duk­tory.

Stoly z Ikey sú samé o sebe dosť nudné… Kre­a­tí­vec si to zrejme mys­lel tiež, pos­kla­dal štyri, zobral latu, šróby a vyro­bil jed­no­du­chý ping­pon­gový stôl!

Ikea má aj stoly na počí­tač… ktoré však majú oveľa lep­šie využi­tie, stačí ich tro­cha dola­diť a tvo­ria parádny bar!

Danie­lovi Polin­govi sa zapá­čili smetné koše. Vyro­bil z nich celú stenu do šat­níka. Per­fektné na skla­do­va­nie.

Skvelý prí­klad oži­ve­nia nud­nej lac­nej lampy! Meg­han z Was­hing­tonu pre­ma­ľo­vala lus­ter zvonka na čierno a z vnú­tor­nej strany na zlatú. Cel­kom dobré, čo ty na to?

Cher pre­me­nila deko­ra­tívny prvok na nástenku z kor­ko­vých zátiek.

Brian sa roz­ho­dol, že mobilná doska na krá­ja­nie chce upg­rade. Vsta­val do nej bez­drô­tový pri­jí­mač a hudobný zosi­lo­vač.

Ďalší spô­sob ako pre­me­niť oby­čajnú lampu na uni­kát.

Tieto poličky sú zrejme vyro­bené pre knižky. Mar­tina z nich vyro­bila gigan­tické ihrisko pre svojho škrečka!

Sto­ličky sú na sede­nie? Kdeže! Každý vie, že je to naj­lep­šie úlo­žisko na šaty :)…

Zo sto­líka želez­ničná sta­nica. Stačí vyre­zať stred a pohrať sa s vlá­čikmi .

Krys­tal potre­bo­vala lep­šiu sto­ličku pre svoje dvo­j­ičky. Vzala jed­no­du­chý stôl a pre­me­nila ho. Výsle­dok je super!

Táto pre­mena je sku­točne makačka. V Amster­dame vyro­bil maji­tel bytu celú stenu pou­ži­tím iba váz z Ikey.

Kla­sicky si ľudia kupujú jednu dve police. Fran­cúz Chas Saun­ter ich kúpil do bytu rovno 60 a zasta­val všetky steny.

Jed­no­du­chý spô­sob ako vyro­biť držiak na bicy­kel!

Tieto tri kusy nábytku dajú dokopy sku­točnú pev­nosť pre deti.

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)