Budúcnosť je tu. Slovensko ako svetová špička v bankovníctve zavádza ďalšiu revolučnú novinku

Pavol Lupták / 11. júla 2018 / Tech a inovácie

Jed­nou z ob­lastí, kde Slo­ven­sko sku­točne patrí k líd­rom v ino­vá­ciách je ban­kov­níc­tvo.

Novú tech­no­ló­giu na na­šom trhu uvá­dza Tatra Banka, ktorá ju pred­sta­vuje v rámci svo­jej mo­bil­nej ap­li­ká­cie. No­vinka umožní vý­znamne zrých­liť pro­ces, ktorý nám inak za­berá množ­stvo času. Od­te­raz to­tiž bu­dúci kli­enti ne­mu­sia pri ot­vá­raní účtu priamo nav­šte­vo­vať po­bočku, všetko zvládnu z domu, a to len so smart­fó­nom a ob­čian­skym pre­uka­zom.

Na ot­vo­re­nie účtu vy­užíva Tatra Banka vý­znamný tech­no­lo­gický trend, kto­rým je tvá­rová bio­met­ria. Celý pro­ces za­hŕňa nie­koľko jed­no­du­chých kro­kov, ale pri­már­nou čas­ťou je ove­re­nie iden­tity cez na­ske­no­va­nie ob­čian­skeho pre­ukazu a tvo­jej tváre smart­fó­nom. Po­stup je veľmi jed­no­du­chý a kli­en­tom šetrí množ­stvo času, no a my ti už všetko pod­statné o tejto tech­no­ló­gii uká­žeme vo vi­deu.

Pridať komentár (0)