Budúcnosťou nebude umelá inteligencia, ale kvantové počítače

Richard Vítkovský / 27. novembra 2018 / Tech a inovácie

  • V sú­čas­nosti ako ľud­stvo sto­jíme na zlo­mo­vej hra­nici, za kto­rou po­stupne na­stanú ob­rov­ské zmeny
  • Ci­vi­li­zá­cia sa po­su­nie o krok vpred. K to­muto kroku by nám mala ob­rov­ským spô­so­bom do­po­môcť ok­rem iného aj umelá in­te­li­gen­cia
  • Od­bor­níci tvr­dia, že to budú kvan­tové po­čí­tače a nie umelá in­te­li­gen­cia, čo de­fi­nuje našu bu­dúc­nosť
zdroj: intel
  • V sú­čas­nosti ako ľud­stvo sto­jíme na zlo­mo­vej hra­nici, za kto­rou po­stupne na­stanú ob­rov­ské zmeny
  • Ci­vi­li­zá­cia sa po­su­nie o krok vpred. K to­muto kroku by nám mala ob­rov­ským spô­so­bom do­po­môcť ok­rem iného aj umelá in­te­li­gen­cia
  • Od­bor­níci tvr­dia, že to budú kvan­tové po­čí­tače a nie umelá in­te­li­gen­cia, čo de­fi­nuje našu bu­dúc­nosť

V sú­čas­nosti sto­jíme na prahu ob­rov­ských zmien, ktoré môžu po­su­núť ľud­stvo o krok do­predu. V ob­lasti do­pravy pri­chá­dza nová ge­ne­rá­cia vo­zi­diel, ktorú zvyk­neme na­zý­vať elek­tro­mo­bilmi. Na poli ener­gie sa roz­ši­rujú ob­no­vi­teľné zdroje, ktoré pris­pejú k zlep­še­niu ži­vot­ného pro­stre­dia.

V prie­my­sel­nej ob­lasti sa po­stupne plá­nuje na­sa­de­nie vy­spe­lých ro­bo­tov, ktoré na­hra­dia ľudí. Moz­gom týchto stro­jov bude umelá in­te­li­gen­cia, ktorá je síce v plien­kach, ale už dnes po­razí v ša­chu naj­lep­ších hrá­čov sveta.

počítače

O AI sa dnes ho­vorí ako o tom naj­lep­šom, čo nás v bu­dúc­nosti čaká. Bude to však na­ozaj tak? Podľa nie­kto­rých od­bor­ní­kov je to­tiž ešte jedna tech­no­ló­gia, ktorá pre­koná umelú in­te­li­gen­ciu a po­su­nie ľud­stvo na vyš­šiu úro­veň. Jedná sa o kvan­tové po­čí­tače. Táto tech­no­ló­gia je za­lo­žená na prin­cí­poch kvan­to­vej te­órie, ktorá vy­svet­ľuje pri­ro­dzené vzťahy me­dzi hmo­tou a ener­giou na úrovni čas­tíc.

Kvan­tové po­čí­tače už exis­tujú ob­sa­hujú de­siatky takz­va­ných qu­bi­tov, čo je vlastne kvan­tový bit, kto­rých prin­cíp fun­go­va­nia vy­chá­dza z kvan­to­vej te­órie. Ak sa po­zrieme na kla­sický bit ako na mincu, ktorá má dve strany, a teda aj dve hod­noty lo­gickú jed­notku a nulu. Tieto pa­ra­metre nie je možné me­niť. Kvan­tový bit fun­guje úplne inak a môže mať nulu aj na po­zi­tív­nej strane a jed­notku na opač­nej strane a tieto stavy môže kom­bi­no­vať.

procesor

Táto schop­nosť do­dáva kvan­to­vým po­čí­ta­čom ob­rov­ské vy­lep­še­nia v ob­lasti vý­poč­to­vej efek­ti­vity a ob­rov­ský po­ten­ciál. Toto sú však iba za­čiatky. Vy­spelé kvan­tové po­čí­tače bu­dúc­nosti to­tiž môžu ma­sívne pris­pieť k roz­voju ľud­stva. Kvan­tové tech­no­ló­gie roz­ší­ria mož­nosti sú­čas­ných kla­sic­kých po­čí­ta­čov. Je­den bez dru­hého však ne­do­kážu exis­to­vať. Kvan­tový po­čí­tač to­tiž bude po­tre­bo­vať pod­poru od svo­jich star­ších bra­tov.

K čomu môže táto tech­no­ló­gia pris­pieť? Na­prí­klad môže po­môcť vy­rie­šiť vý­zvy v ob­lasti ener­ge­tiky, fi­nan­cií či zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti. Vý­hody kvan­to­vých sys­té­mov si uve­do­mujú aj mnohé kra­jiny sveta, a preto ne­prek­va­pia bo­haté in­ves­tí­cie do vý­skumu. Na­prí­klad EÚ in­ves­to­vala do tejto ob­lasti 643 mi­li­ó­nov do­lá­rov, USA 421 mi­li­ó­nov do­lá­rov a Čína 257 mi­li­ó­nov do­lá­rov.

Vlády kra­jín chcú vy­uží­vať kvan­tové sys­témy na mnohé účely. Je však otázne na aké. Podľa do­stup­ných in­for­má­cií by si to­tiž mohli kvan­tové po­čí­tače po­ra­diť na­prí­klad so sú­čas­nými šif­ro­va­cími al­go­rit­mami alebo do­konca s ne­prí­stup­ným block­chai­nom.

zdroj: techc­runch.com

Pridať komentár (0)