Bugatti vyrobilo najdrahší a najexkluzívnejší automobil sveta. Vlastniť ho bude jeden jediný šťastlivec

Richard Vítkovský / 6. marca 2019 / Auto

  • Ag­re­sívne ži­hadlo, tak by sa dal na­zvať naj­novší prí­ras­tok do rady au­to­mo­bi­lov značky Bu­gatti
  • Bu­gatti La Vo­iture No­ire je pr­vým a po­sled­ným au­to­mo­bi­lom s týmto náz­vom. Od­ka­zuje na le­gen­dárny mo­del Bu­gatti Type 57SC At­lan­tic
  • Vo­zidlo po­pu­tuje k šťast­nému ma­ji­te­ľovi, ktorý ne­vá­hal a bez mi­hnu­tia oka obe­to­val tak­mer 19 mi­li­ó­nov do­lá­rov
zdroj: bugatti
  • Ag­re­sívne ži­hadlo, tak by sa dal na­zvať naj­novší prí­ras­tok do rady au­to­mo­bi­lov značky Bu­gatti
  • Bu­gatti La Vo­iture No­ire je pr­vým a po­sled­ným au­to­mo­bi­lom s týmto náz­vom. Od­ka­zuje na le­gen­dárny mo­del Bu­gatti Type 57SC At­lan­tic
  • Vo­zidlo po­pu­tuje k šťast­nému ma­ji­te­ľovi, ktorý ne­vá­hal a bez mi­hnu­tia oka obe­to­val tak­mer 19 mi­li­ó­nov do­lá­rov

Le­gen­dárny vý­robca najd­rah­ších a naj­rých­lej­ších au­to­mo­bi­lov sveta, značka Bu­gatti, sa roz­hodla opäť šo­ko­vať au­to­mo­bi­lo­vých priaz­niv­cov. Pred­sta­vila vo­zidlo, ktoré je v sú­čas­nosti najd­rah­ším au­to­mo­bi­lom na ce­lom svete. Upo­zor­nil na to The­Verge.com.

Čier­neho krá­savca Bu­gatti La Vo­iture No­ire si budú môcť na­živo po­zrieť náv­štev­níci že­nev­ského au­to­sa­lónu, ktorý ot­vára svoje brány už tento štvr­tok. Pod vy­sokú cenu sa pod­pí­salo aj to, že au­to­mo­bil bude môcť vlast­niť iba je­den je­diný člo­vek na ce­lom svete. Značka sa to­tiž roz­hodla tro­chá­riť a vy­ro­biť len je­den exem­plár.

Čierny blesk skrýva pod svo­jou ka­po­tou na­vlas rov­naký mo­tor, ktorý bol po­u­žitý pri mo­deli Chi­ron. Ka­ro­sé­ria au­to­mo­bilu je vy­tvo­rená z naj­kva­lit­nej­šieho kar­bónu. La Vo­iture No­ire je osla­vou his­to­ric­kého mo­delu Bu­gatti Type 57SC At­lan­tic, ktorý na­vrhol Jean Bu­gatti, naj­starší syn za­kla­da­teľa Et­to­reho Bu­gat­tiho.

bugatti
zdroj: bu­gatti

Jean si na­vrhol au­to­mo­bil, v kto­rom sám za­hy­nul. Pri jazde kú­sok od fab­riky stra­til nad svo­jim vo­zid­lom kon­trolu, zra­zil cyk­listu a na­pá­lil do stromu. Čo naj­viac upúta na no­vom au­to­mo­bile? Ur­čite šes­tica ma­sív­nych vý­fu­kov, ktoré pri­po­mí­najú hlavne diel schopné vy­stre­liť vo­zidlo k ne­sku­toč­ným rých­los­tiam.

Je­den kus, je­den ma­ji­teľ

O vzácny kus, ktorý od­ka­zuje na le­gen­dárny au­to­mo­bil mi­nu­losti bol od za­čiatku ob­rov­ský zá­u­jem. Dnes je au­to­mo­bil re­zer­vo­vaný pre ne­zná­meho šťast­livca, ktorý za neho „vy­so­lil“ re­kord­ných 18,9 mi­li­óna do­lá­rov. Zá­u­jem­cov bolo ,sa­moz­rejme, viac. Ná­rok na au­to­mo­bil mal však len je­den je­diný – prvý v po­radí. Bu­gatti je au­to­mo­bilka pre hor­ných 10 000. Nech vydá akú­koľ­vek no­vinku, vždy sa po nej len tak za­práši. Toto po­tvr­dil aj hlavný di­zaj­nér Achim An­sche­idt. „Bu­gatti má zá­kaz­ní­kov, ktorí si na­vrhujú vlastné jachty a lie­tadlá,“ po­ve­dal.

Au­to­mo­bil, ktorý na sebe ne­sie ob­rov­ský pod­svie­tený ná­pis Bu­gatti nie je ty­pic­kým vo­zid­lom pre masy. Na roz­diel od bež­ných zna­čiek pre ši­rokú ve­rej­nosť ne­stráca na hod­note. To zna­mená, že ma­ji­teľ ho môže pre­dať o nie­koľko de­sia­tok ro­kov úplne bez prob­lé­mov za ešte vyš­šiu sumu.

Lu­xusné au­to­mo­bily značky sa bežne ne­vy­uží­vajú na kaž­do­denné jaz­de­nie. Sú skôr uka­zo­va­te­ľom pre­stíže. La Vo­iture No­ire prav­de­po­dobne ne­bude naj­pok­ro­či­lej­ším au­to­mo­bi­lom značky. Týmto ti­tu­lom sa mo­men­tálne pýši agilný mo­del Bu­gatti Divo, ktorý nie je naj­rých­lejší, ale je svižný a ľahko ovlá­da­teľný.

zdroj: the­verge.com

Pridať komentár (0)