Burger King na Super Bowl poriadne prekvapil. V jeho reklame vystupuje legendárny Andy Warhol

Richard Vítkovský / 4. februára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Su­per Bowl je uda­los­ťou, ktorá kaž­do­ročne pri­tiahne k te­le­víz­nym ob­ra­zov­kám tak­mer celú Ame­riku
  • Fi­ná­lový zá­pas v ame­ric­kom fut­bale sa ko­nal v ne­deľu a sle­do­valo ho od­ha­dom 100 mi­li­ó­nov di­vá­kov. Po­čas po­du­ja­tia sa vy­sie­lalo via­cero re­klám
  • Prav­de­po­dobne naj­viac upú­tala re­klama od spo­loč­nosti Bur­ger King, ktorá sta­vila na ne­za­bud­nu­teľ­ného umelca An­dyho War­hola
zdroj: youtube
  • Su­per Bowl je uda­los­ťou, ktorá kaž­do­ročne pri­tiahne k te­le­víz­nym ob­ra­zov­kám tak­mer celú Ame­riku
  • Fi­ná­lový zá­pas v ame­ric­kom fut­bale sa ko­nal v ne­deľu a sle­do­valo ho od­ha­dom 100 mi­li­ó­nov di­vá­kov. Po­čas po­du­ja­tia sa vy­sie­lalo via­cero re­klám
  • Prav­de­po­dobne naj­viac upú­tala re­klama od spo­loč­nosti Bur­ger King, ktorá sta­vila na ne­za­bud­nu­teľ­ného umelca An­dyho War­hola

Kto do­stane mož­nosť od­vy­sie­lať svoju re­klamu po­čas veľ­ko­le­pého Su­per Bo­wlu má o úspech po­sta­rané. Fi­nále v ame­ric­kom fut­bale to­tiž kaž­do­ročne spája celú Ame­riku. Na vče­raj­šom 53. roč­níku zví­ťa­zil fa­vo­ri­zo­vaný tím New En­gland Pat­ri­ots. Po­čas pre­stá­vok bolo od­vy­sie­la­ných via­cero re­klám. Na po­my­selnú ví­ťaznú priečku by sa však mohla smelo po­sta­viť sieť rých­leho ob­čerstve­nia Bur­ger King.

Mar­ke­téri zo spo­loč­nosti, ktorí na re­klame pra­co­vali, vsa­dili na le­gen­dár­neho umelca An­dyho War­hola. V re­klame ho vi­díme, ako si s chu­ťou roz­ba­ľuje vre­cúško s ná­pi­som Bur­ger King, pri­praví si chutný ham­bur­ger a s lás­kou sa do neho za­hryzne. Každý vie, že Andy War­hol nie je me­dzi ži­vými, a tak je lo­gické, že na­to­čené vi­deo ne­môže po­chá­dzať z po­sled­ných ro­kov. Je to na­ozaj tak. Jedná sa o ma­te­riál, ktorý má 37 ro­kov a bol pô­vodne sú­čas­ťou do­ku­mentu 66 Sce­nes from Ame­rica.

Ľu­dia z re­klamy ob­ja­vili tento vzácny ma­te­riál úplne ná­hodne. Ve­de­nie spo­loč­nosti bolo nad­šené a s ná­pa­dom sú­hla­silo. Spo­loč­nosť však mu­sela zís­kať na 45-se­kun­dový úsek práva na po­u­ži­tie od Na­dá­cie An­dyho War­hola. Toto sa im po­da­rilo až po roku tvr­dej práce. Za ta­kýto vzácny ma­te­riál sa však opla­tilo za­bo­jo­vať. „Aké sú šance, že ne­jaká značka získa ta­kýto vzácny ma­je­tok? Je to fan­tas­tické,“ po­ve­dal šéf mar­ke­tingu spo­loč­nosti Bur­ger King Fer­nando Ma­chado.

Ne­pod­ce­ňuj ti­chého za­bi­jaka

Kre­a­tívny ria­di­teľ Juan Ja­vier Peña Plaza ve­del, že týchto 45 se­kúnd je po­trebné po­riadne vy­užiť. Práve preto sa za­čali za­mýš­ľať nad tým, že by túto re­klamu ne­bolo zlé pred­sta­viť na veľ­ko­le­pom Su­per Bo­wle. Spot sa vy­sie­lal po­čas po­sled­nej štvr­tiny zá­pasu.

Ne­jedná sa o ty­pickú re­klamu plnú mo­der­ných efek­tov. Je to oby­čajne ne­up­ra­vené vi­deo, ktoré ob­sa­huje len mi­ni­mum zvuku. Veľa práce teda mar­ke­téri na prvý po­hľad ne­od­viedli. To však bolo cie­ľom. Su­per Bowl je to­tiž plný veľ­ko­le­pých re­klám pl­ných ce­leb­rít a hlas­nej hudby, kto­rých cie­ľom je upú­tať di­váka. Bur­ger King sa preto roz­ho­dol ísť proti prúdu. Vo firme tento prí­stup na­zvali ti­chým za­bi­ja­kom. Ľudí si pod­ma­nilo ti­cho a osob­nosť An­dyho War­hola.

zdroj: adweek.com

Pridať komentár (0)