Burger King predstavil najdepresívnejšiu reklamu, akú si kedy videl

Richard Vítkovský / 11. februára 2019 / Marketing/Sketcher

  • Bur­ger King je známy tým, že pri re­kla­mách ide svo­jou vlast­nou ces­tou a s ob­ľu­bou a „pi­chá“ do kon­ku­ren­cie
  • Na­po­sledy to uká­zal po­čas Su­per Bo­wlu, kde pred­sta­vil re­klamu s le­gen­dár­nym umel­com Andy War­ho­lom
  • Na prek­va­pe­nie to ne­po­mohlo a re­klama sa stala pre­pa­dá­kom. Bur­ger King sa preto roz­ho­dol od­po­ve­dať dep­re­sív­nou re­kla­mou
zdroj: Youtube Burger King
  • Bur­ger King je známy tým, že pri re­kla­mách ide svo­jou vlast­nou ces­tou a s ob­ľu­bou a „pi­chá“ do kon­ku­ren­cie
  • Na­po­sledy to uká­zal po­čas Su­per Bo­wlu, kde pred­sta­vil re­klamu s le­gen­dár­nym umel­com Andy War­ho­lom
  • Na prek­va­pe­nie to ne­po­mohlo a re­klama sa stala pre­pa­dá­kom. Bur­ger King sa preto roz­ho­dol od­po­ve­dať dep­re­sív­nou re­kla­mou

Po­čas ne­dáv­neho fi­nále v ame­ric­kom fut­bale bolo od­vy­sie­la­ných množ­stvo re­klam­ných spo­tov. Fi­nálny zá­pas Su­per Bowl kaž­do­ročne sle­duje okolo 100 mi­li­ó­nov Ame­ri­ča­nov, a tak si mnoho spo­loč­ností za­platí mastné sumy za re­klamný blok. Jed­nou z toh­to­roč­ných top re­klám mala byť aj re­klama od spo­loč­nosti Bur­ger King.

Takto to as­poň oča­ká­vali mar­ke­téri z agen­túry Da­vid Miami, ktorí na re­klame pra­co­vali. Ti­chý re­klamný spot s dĺž­kou 45 se­kúnd, v kto­rom vi­díme le­gen­dár­neho umelca An­dyho War­hola ako si pri­pra­vuje chutný ham­bur­ger Whop­per a ná­sledne sa do neho za­hryzne ne­pri­nie­sol vô­bec žia­den efekt.

Nudná re­klama bez ak­cie dnes ne­ohúri

Dá sa bez hanby po­ve­dať, že jeho do­pad na pub­li­kum bol nu­lový. Od 3.2, kedy bol spot na­sa­dený na You­Tube ho vi­delo viac ako 360 000 ľudí, čo nie je boh­vie aké číslo v po­rov­naní s inými re­kla­mami, ktoré boli po­čas Su­per Bo­wlu od­vy­sie­lané. Je to proste hanba. Ne­po­mohlo ani zvučné meno An­dyho War­hola. Re­klame jed­no­du­cho chý­bala šťava, ktorú po­núkla kon­ku­ren­cia. Mar­ke­téri tra­fili úplne vedľa. Vzali 45-se­kúnd vi­dea z do­ku­men­tár­neho filmu, pri­dali ná­pisy a re­klama bola na svete.

Vý­sle­dok na seba ne­ne­chal dlho ča­kať a prí­jemný ur­čite ne­bol, hlavne ak sa po­zrieš na cenu, ktorú pla­tia bežné spo­loč­nosti za to, aby mohla byť ich re­klama od­vy­sie­laná. Podľa od­ha­dov mohla stáť až 8 mi­li­ó­nov do­lá­rov. Umiest­nila sa do­konca na po­tup­nej po­sled­nej priečke reb­ríčka po­pu­la­rity re­klám vy­sie­la­ných po­čas Su­per Bo­wlu.

Bur­ger King a mar­ke­tin­gová agen­túra, ktorá toto „dielo“ vy­tvo­rila sa však roz­hodli spo­loč­nými si­lami brá­niť a vy­jad­riť ako pub­li­kum re­klamu ne­po­cho­pilo. Vý­sled­kom je spot All By My­self, v kto­rom vi­díš smut­ného mas­kota spo­loč­nosti ako blúdi uli­cami mesta a ni­kto si ho vô­bec ne­všíma. Smutnú at­mo­sféru do­kres­ľuje pie­seň All By My­self od Erica Car­mena.

Na konci krát­keho vi­dea sa však predsa len nájde nie­kto, kto dá mas­ko­tovi ná­dej na dobrý ko­niec. Kto to bude uvi­díš na konci re­klamy. Bur­ger King sa pre­slá­vil mno­hými vy­ni­ka­jú­cimi re­klam­nými spotmi a mar­ke­tin­go­vými tech­ni­kami, ktoré nie­kedy za­šli za hra­nicu. Je­den ne­po­da­rok preto spo­loč­nosti ur­čite ne­uš­kodí.

zdroj: fo­cus-age.cz

Pridať komentár (0)