Burger King sa prostredníctvom kontroverznej reklamy zaplietol do prezidentských volieb

Richard Vítkovský / 3. októbra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: flickr
  • Pre­zi­dent­ské voľby v Bra­zí­lii sa blí­žia a po­li­tici ape­lujú na vo­li­čov, aby ich ne­pod­ce­ňo­vali a na­ozaj od­vo­lili
  • V Bra­zí­lii sú to­tiž voľby po­vinné, ale množ­stvo vo­li­čov je apa­tic­kých a do urien vha­dzuje obálky s prázd­nymi vo­leb­nými lís­t­kami
  • Do pred­vo­leb­nej si­tu­ácie sa za­po­jila aj sieť Bur­ger King, ktorá pro­stred­níc­tvom re­klamy vy­zvala vo­li­čov, aby voľby ne­odf­lákli

V Bra­zí­lii sa budú ko­nať pre­zi­dent­ské voľby už 7. ok­tóbra. V po­ho­to­vosti je ar­máda, ktorá by mala byť na­sa­dená v rámci 13-tich z 26-tich štá­tov Bra­zí­lie. K voľ­bám by mal prísť každý je­den vo­lič. Voľby sú to­tiž v kra­jine po­vinné zo zá­kona. Vo vo­leb­nom tá­bore sa však na­chá­dza množ­stvo re­be­lov, ktorí vo­liť jed­no­du­cho nechcú, a keď mu­sia, nájdu iné rie­še­nie.

Ob­ľú­be­ným rie­še­ním, ako ladne obísť na­ria­de­nie a cí­tiť sa ako pán, je vho­de­nie prázd­nej obálky do urny. Tak to robí množ­stvo apa­tic­kých vo­li­čov. Vo vý­sledku je to však kon­tra­pro­duk­tívne. Len pár hla­sov môže roz­hod­núť o tom, kto za­sadne na pre­zi­dent­ské kreslo. Podľa po­sled­ných pries­ku­mov túto tech­niku vy­užije až 11 per­cent per­cent vo­li­čov.

Keďže vo­liči sa ne­hod­lajú po­lep­šiť ani po vý­zvach po­li­ti­kov, roz­hodla sa do ce­lej pred­vo­leb­nej kam­pane tak trošku za­po­jiť aj spo­loč­nosť Bur­ger King. Zau­jí­ma­vos­ťou je to, že celá re­klamná kam­paň bola na­to­čená bez sce­nára a účasti her­cov. V re­klame tak účin­kujú úplne nor­málni ľu­dia.

Vo­liči boli po­riadne prek­va­pení tým, čo na­šli vo vre­cúšku

Tých za­sta­vili pred pre­vádz­kou a spý­tali sa ich, či plá­nujú vo­liť. Sa­moz­rejme, opý­taní to vô­bec, ale vô­bec ne­plá­no­vali. Vedľa sa na­chá­dzal „vo­lebný pa­nel“, kde po­tvr­dili svoju voľbu. Ná­sledne im boli do­ru­čené ham­bur­gery podľa vlast­ného vý­beru. Aké bolo ich prek­va­pe­nie, keď do­stali prázdnu žemľu bez ob­lohy?

A čo bolo vlastne cie­ľom ce­lej re­klam­nej kam­pane? Na­miesto toho, aby boli spl­nené tvoje vlastné že­la­nia, boli spl­nené že­la­nia nie­koho iného. Inak po­ve­dané, ak ne­od­vo­líš, ne­ču­duj sa, že miesto teba roz­hodne nie­kto úplne iný a po­tom ne­máš žiadne právo vy­jad­ro­vať sa k vý­sled­kom vo­lieb.


„Chceli sme upo­zor­niť na to, že vlo­že­nie prázd­neho lís­tku nie je správne, ako sa môže zdať. Každý je­den si za­slúži kra­jinu podľa svojho že­la­nia a vo­lebný hlas je pr­vým kro­kom v tomto roz­hod­nutí,“ po­ve­dal Ra­fael Do­nato z mar­ke­tin­go­vej agen­túry Da­vid, ktorá robí mar­ke­ting pre tento ce­lo­sve­tovo známy re­ťa­zec rých­leho ob­čerstve­nia.

zdroj: adweek.com

Pridať komentár (0)