Burger King si opäť poriadne strieľa z McDonald’s. Zákazníkov posiela nakupovať ku konkurencii

Richard Vítkovský / 5. decembra 2018 / Marketing & Reklama

  • Bur­ger King je známy tým, že si vo svo­jich re­kla­mách strieľa nie­len sám zo seba, ale aj zo svo­jej kon­ku­ren­cie
  • Do hľa­dá­čika ško­do­ra­dost­ných pred­sta­vi­te­ľov spo­loč­nosti sa tak opäť do­stala spo­loč­nosť Mc­Do­nald’s
  • Tá sa musí pri­pra­viť na ná­por zá­kaz­ní­kov, ktorí chcú zľavu na ham­bur­ger Whop­per, ktorý ne­majú v po­nuke
zdroj: Youtube Burger King
  • Bur­ger King je známy tým, že si vo svo­jich re­kla­mách strieľa nie­len sám zo seba, ale aj zo svo­jej kon­ku­ren­cie
  • Do hľa­dá­čika ško­do­ra­dost­ných pred­sta­vi­te­ľov spo­loč­nosti sa tak opäť do­stala spo­loč­nosť Mc­Do­nald’s
  • Tá sa musí pri­pra­viť na ná­por zá­kaz­ní­kov, ktorí chcú zľavu na ham­bur­ger Whop­per, ktorý ne­majú v po­nuke

Sve­tový re­ťa­zec rých­leho ob­čerstve­nia Bur­ger King má ob­rov­skú od­vahu. Už mi­nu­losti za­hr­nul do svo­jej re­klamy po­li­tiku. Do­konca aj svoje zni­čené pre­dajne, do kto­rých si to na­mie­rili zá­kaz­níci na au­to­mo­bi­loch. Pred­sta­vi­te­lia spo­loč­nosti majú prav­de­po­dobne ob­rov­ský zmy­sel pre hu­mor a množ­stvo ľudí ča­kalo, s akou re­kla­mou príde Bur­ger King najb­liž­šie.

reklama

Kto si po­čká, ten sa dočká. Dnes tu máme re­klamu, ktorá si robí opäť dobrý deň z kon­ku­renč­nej spo­loč­nosti Mc­Do­nald’s. V re­klam­nom spote po­siela svo­jich zá­kaz­ní­kov ku kon­ku­ren­cii. Vďaka ap­li­ká­cií Bur­ger King by sa to­tiž mala pri náv­števe pre­vádzky Mc­Do­nald’s odo­mknúť zľava na iko­nický ham­bur­ger Whop­per, ktorý stojí bežne viac ako 4 do­láre.

Po „odo­mknutí zľavy“ na mieste po­bočky Mc­Do­nald’s môže zá­kaz­ník zís­kať tento ham­bur­ger len za 1 cent. Ne­jedná sa však len o re­klamu ako takú, re­ťa­zec ňou pro­muje svoju mo­bilnú ap­li­ká­ciu. Vďaka nej si môžu zá­kaz­níci ob­jed­nať jedlo ešte pred­tým, ako do­ra­zia priamo do re­štau­rá­cie. Bur­ger King za­po­jil do kam­pane cel­kovo 14-ti­síc po­bo­čiek Mc­Do­nald’s, ktoré sa v USA na­chá­dzajú.

Ak­cia, ktorá spô­so­bila vrásky pra­cov­ní­kom Mc­Do­nald’s

A ako to celé fun­go­valo? Na mieste bol tím ka­me­ra­ma­nov, ktorí za­chy­tá­vali prek­va­pené re­ak­cie ob­sluhy Mc­Do­nald’s. Keď sa zá­kaz­níci Bur­ger King pý­tali pre­da­va­čov kon­ku­ren­cie na pre­bie­ha­júcu ak­ciu a ob­jed­ná­vali si Whop­per, stálo to za to.

O ham­bur­gery za je­den cent je na­ozaj ob­rov­ský zá­u­jem a v prie­behu týždňa, po­čas kto­rého bude táto ak­cia tr­vať, sa ur­čite za­mest­nanci Mc­Do­nald’s budú mu­sieť po­pa­so­vať s ne­ob­lom­nými zá­kaz­níkmi, ktorí tú­žia po zľave.

Od­váži sa nie­kedy Mc­Do­nald’s zdvi­hnúť ho­denú ru­ka­vicu a od­po­ve­dať po­dob­ným spô­so­bom vo svo­jej re­klam­nej kam­pani? Prav­de­po­dobne nie, pre­tože sa tak za­tiaľ ne­stalo. Mc­Do­nald’s vy­užíva úplne iný prí­stup. Fa­nú­ši­kom ško­do­ra­dost­ných re­klam­ných kam­paní Bur­ger King tak ne­os­táva nič iné len ča­kať na to, s čím príde spo­loč­nosť v najb­liž­šom čase. O re­klamnú kam­paň sa po­sta­rala agen­túra FCB New York. S agen­tú­rou za­čal Bur­ger King spo­lu­pra­co­vať len ne­dávno.

zdroj: adweek.com

 

Pridať komentár (0)