Busi­ness Insi­der vyhlá­sil auto roka: Hype­rag­re­sív­ny dizajn pora­zi­la škan­di­náv­ska jed­no­du­chosť!

Martin Bohunický / 21. decembra 2015 / Lifehacking

Pre­stíž­ny maga­zín Busi­ness Insi­der vyhlá­sil tra­dič­ne výsled­ky pre­stíž­nej anke­ty Auto roka.

Po Cor­vet­te Stin­gray vybra­la redak­cia za auto roka cros­so­ver Vol­vo XC90. Urči­te to nebo­lo ľah­ké roz­ho­do­va­nie, bol tu Mer­ce­des G class, BMW X Series, výbor­né mode­ly ten­to rok pred­sta­vi­la Acu­ra a Lexus. Do úva­hy musí­me brať urči­te aj autá od Tes­ly.

Vol­vo však zís­ka­lo toto oce­ne­nie plne zaslú­že­ne. Kým kaž­dý zo spo­mí­na­ných kon­ku­ren­tov ponú­kol v nie­kto­rých oblas­tiach viac, nikto kom­plex­ne neuká­zal také kva­li­ty, ako v jed­nom balí­ku ponú­kol švéd­sky výrob­ca. Tu je nie­koľ­ko dôvo­dov, pre­čo je Vol­vo XC90 oce­ne­né titu­lom Auto roka 2015 pod­ľa Busi­ness Insi­der.

XC90 je krás­ny a štý­lo­vý cros­so­ver.

Volvo's new XC90 is a handsomely styled crossover. Although it's a large, three-row SUV, it's far from intimidating. You might even call it sporty.

Šarm XC90 spo­čí­va v prie­stran­nej kabí­ne a skve­lým výhľa­dom, spo­je­ným s kla­sic­kou skú­se­nos­ťou z jaz­dy v bež­nom aute..nuž, to je Vol­vo.

But that's part of the XC90's charm. It combines the spacious cabin and commanding view of a large off-roader with the friendly, familiar driving experience of ... well, a Volvo. It adds a bit of pep with a turbocharged and supercharged four-cylinder engine, plus the zippy driving dynamics of a smaller vehicle.

XC90 je prvý model, kto­rý je nadi­zaj­no­va­ný pod­ľa novej dizaj­no­vej téma­ti­ky Vol­va. Vynik­nú tu pri­tom…In addition to the new platform and engines, the XC90 is the first model to feature Volvo's new design theme, highlighted by ...

… svet­lo­me­ty v tva­re “Tho­rov­ho kla­di­va”.

... the "Thor's Hammer" headlights and ...

Znač­ka Vol­vo ukrý­va pred­nú kame­ru.

... a prominent Volvo grille — hiding a forward-looking camera.

Vza­du si urči­te všim­neš dva výfu­ky, zadný spoj­lér prí­liš výraz­ný nie je.

From the rear, the XC's styling is highlighted by a pair of dual exhausts and a subtle rear spoiler.

Zadné svet­lá sú návra­tom k prvej gene­rá­cií XC90.

The vertical taillights are a throwback to the first generation XC90.

Cel­ko­vo je dizajn Vol­va veľ­mi čis­tý a prí­jem­ný. Je osvie­žu­jú­ce vidieť nie­čo podob­né v dobe, keď výrob­co­via z Euró­py a Japon­ska úto­čia na zákaz­ní­ka hype­rag­re­sív­ny­mi línia­mi.

Overall, the XC90's lines are clean, understated, and pleasing. The XC is a refreshing break from the hyperaggressive, in-your-face styling we've seen recently from its Japanese and European competitors.

Inte­ri­ér je veľ­mi “tep­lý” a útul­ný.

Inside, the Volvo is warm and inviting.

Masív­ne streš­né okno pri­dá­va inte­ri­é­ru vzduš­nosť a pocit veľ­ké­ho pries­to­ru.

An absolutely massive panoramic roof gives the cabin an open and airy feel — ensuring no one will ever feel short of space.

Sta­čí potom jedi­né tla­čít­ko…

Toggle the switch mounted near the rearview mirror and ...

… a auto je plné čerstvé­ho vzdu­chu.

... open the roof to let in the fresh air and abundant sunshine from the outside world.

V inte­ri­é­ri pre­vlá­da chróm, dre­vo a koža, neprek­va­pí mini­ma­lis­tic­ký škan­di­náv­sky dizajn.

Although there's plenty of chrome, lashings of fine leather, and half a Scandinavian forest mounted throughout the cabin, the XC90 doesn't feel gaudy.

Všet­ky tie­to tri mate­riá­ly dodá­va­jú v kom­bi­ná­cií inte­ri­é­ru nádych luxu­su.

The leather, wood, and metallic accents work in unison to create a feeling of understated luxury.

Vol­vo je zná­me tým, že jeho sedad­lá pat­ria k tým naj­po­hodl­nej­ším na trhu a XC90 nie je výnim­kou. Ich vyhrie­va­nie je samoz­rej­mos­ťou, tie pred­né môžu byť v horú­cich dňoch aj chla­de­né.

Volvo has a reputation for making some of the most comfortable seats in the business, and that continues with the XC90. The highly adjustable seats make long road trips a joy and slogging through traffic much less of an ordeal. Plus, they're heated and (in the front) cooled.

LCD obra­zov­ka je nasta­vi­teľ­ná a veľ­mi dob­re naprog­ra­mo­va­ná.

Up front, the driver is treated to a sleek digital-instrument cluster. The layout of the LCD screen is customizable, and the readout is beautifully rendered.

Stre­du domi­nu­je masív­na doty­ko­vá obra­zov­ka na štýl Tes­ly. Fun­gu­je veľ­mi podob­ne ako iPad.

The center console is dominated by a massive, Tesla-style vertical touchscreen. To toggle between the various menus on the infotainment system, you can swipe left and right, as on an iPad.

The Bowers & Wil­kins ste­reo znie nesku­toč­ne — čokoľ­vek počú­vaš, 19 repro­duk­to­rov ti pri­pra­ví fas­ci­nu­jú­ci záži­tok.

The Bowers & Wilkins stereo sounds terrific — it's among the best listening experiences we enjoyed in 2015. Everything from smooth jazz to classic rock to thrashy pop-punk sounds dandy flowing through the 19 speakers.

Pre naštar­to­va­nie musíš posu­núť ten­to gom­bík dopra­va. Veľ­mi podob­ný kon­cept mal aj Saab. Tak­to to teda robia Švé­di..

To bring the Volvo to life, turn the machined-metal, start-engine knob to the right. This is a sly reference, we think, to the old Saab center-mounted ignition switches. Very Swedish! Drive modes include comfort, sport, eco setting, and an off-road option.

Pasa­žie­ri vza­du majú dosta­tok pries­to­ru a kom­for­tu, k dis­po­zí­cií sú vlast­né obra­zov­ky. Sedad­lá sú nasta­ve­né tak, aby sa doza­du naozaj zmes­ti­li tra­ja ľudia, nie že ten jeden v stre­de trpí.

The rear-passenger compartment is roomy and comfortable, with privacy screens. Since this is a Volvo, it comes with a built-in booster seat that can be collapsed to accommodate a fully grown third passenger.

Tre­tí rad je tra­dič­ne urče­ný skôr pre tých men­ších. Sedad­lá zadné­ho aj dru­hé­ho radu sú jed­no­du­cho sklo­pi­teľ­né.

The third row, however, is best reserved for those who don't require a lot of legroom. Both the second and third row can be quickly and easily folded down to create a vast cargo compartment. And the rear of the vehicle can actually be lowered when loading and unloading stuff.

Tre­tí rad má k dis­po­zi­cií ele­gant­nú doty­ko­vú obra­zov­ku, kto­rou môže ovlá­dať kli­ma­ti­zá­ciu.

Passengers in the back can control the XC90's climate with a simple, compact touchscreen.

Aby sme to zhr­nu­li, XC90 je výbor­ne zosta­ve­ný a skve­le nadi­zaj­no­va­ný luxus­ný cros­so­ver. Náj­deš tu všet­ky tech­no­ló­gie, kto­ré od dob­ré­ho auta oča­ká­vať. Veľ­mi sa teší­me na to, čo Vol­vo pri­ne­sie ďalej!

All in all, the XC90 is a solidly built, well-designed luxury crossover, outfitted with all the technology almost anyone could want. As a car, the overall package is compelling. We look forward to seeing what Volvo will do next!

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)