Busi­ness Insi­der vyhlá­sil auto roka: Hype­rag­re­sívny dizajn pora­zila škan­di­náv­ska jed­no­du­chosť!

Martin Bohunický / 21. decembra 2015 / Tools a produktivita

Pre­stížny maga­zín Busi­ness Insi­der vyhlá­sil tra­dične výsledky pre­stíž­nej ankety Auto roka.

Po Cor­vette Stin­gray vybrala redak­cia za auto roka cros­so­ver Volvo XC90. Určite to nebolo ľahké roz­ho­do­va­nie, bol tu Mer­ce­des G class, BMW X Series, výborné modely tento rok pred­sta­vila Acura a Lexus. Do úvahy musíme brať určite aj autá od Tesly.

Volvo však zís­kalo toto oce­ne­nie plne zaslú­žene. Kým každý zo spo­mí­na­ných kon­ku­ren­tov ponú­kol v nie­kto­rých oblas­tiach viac, nikto kom­plexne neuká­zal také kva­lity, ako v jed­nom balíku ponú­kol švéd­sky výrobca. Tu je nie­koľko dôvo­dov, prečo je Volvo XC90 oce­nené titu­lom Auto roka 2015 podľa Busi­ness Insi­der.

XC90 je krásny a štý­lový cros­so­ver.

Volvo's new XC90 is a handsomely styled crossover. Although it's a large, three-row SUV, it's far from intimidating. You might even call it sporty.

Šarm XC90 spo­číva v prie­stran­nej kabíne a skve­lým výhľa­dom, spo­je­ným s kla­sic­kou skú­se­nos­ťou z jazdy v bež­nom aute..nuž, to je Volvo.

But that's part of the XC90's charm. It combines the spacious cabin and commanding view of a large off-roader with the friendly, familiar driving experience of ... well, a Volvo. It adds a bit of pep with a turbocharged and supercharged four-cylinder engine, plus the zippy driving dynamics of a smaller vehicle.

XC90 je prvý model, ktorý je nadi­zaj­no­vaný podľa novej dizaj­no­vej téma­tiky Volva. Vyniknú tu pri­tom…In addition to the new platform and engines, the XC90 is the first model to feature Volvo's new design theme, highlighted by ...

… svet­lo­mety v tvare “Tho­rovho kla­diva”.

... the "Thor's Hammer" headlights and ...

Značka Volvo ukrýva prednú kameru.

... a prominent Volvo grille — hiding a forward-looking camera.

Vzadu si určite všim­neš dva výfuky, zadný spoj­lér prí­liš výrazný nie je.

From the rear, the XC's styling is highlighted by a pair of dual exhausts and a subtle rear spoiler.

Zadné svetlá sú návra­tom k prvej gene­rá­cií XC90.

The vertical taillights are a throwback to the first generation XC90.

Cel­kovo je dizajn Volva veľmi čistý a prí­jemný. Je osvie­žu­júce vidieť niečo podobné v dobe, keď výrob­co­via z Európy a Japon­ska úto­čia na zákaz­níka hype­rag­re­sív­nymi líniami.

Overall, the XC90's lines are clean, understated, and pleasing. The XC is a refreshing break from the hyperaggressive, in-your-face styling we've seen recently from its Japanese and European competitors.

Inte­riér je veľmi “teplý” a útulný.

Inside, the Volvo is warm and inviting.

Masívne strešné okno pri­dáva inte­ri­éru vzduš­nosť a pocit veľ­kého pries­toru.

An absolutely massive panoramic roof gives the cabin an open and airy feel — ensuring no one will ever feel short of space.

Stačí potom jediné tla­čítko…

Toggle the switch mounted near the rearview mirror and ...

… a auto je plné čerstvého vzdu­chu.

... open the roof to let in the fresh air and abundant sunshine from the outside world.

V inte­ri­éri pre­vláda chróm, drevo a koža, neprek­vapí mini­ma­lis­tický škan­di­náv­sky dizajn.

Although there's plenty of chrome, lashings of fine leather, and half a Scandinavian forest mounted throughout the cabin, the XC90 doesn't feel gaudy.

Všetky tieto tri mate­riály dodá­vajú v kom­bi­ná­cií inte­ri­éru nádych luxusu.

The leather, wood, and metallic accents work in unison to create a feeling of understated luxury.

Volvo je známe tým, že jeho sedadlá pat­ria k tým naj­po­hodl­nej­ším na trhu a XC90 nie je výnim­kou. Ich vyhrie­va­nie je samoz­rej­mos­ťou, tie predné môžu byť v horú­cich dňoch aj chla­dené.

Volvo has a reputation for making some of the most comfortable seats in the business, and that continues with the XC90. The highly adjustable seats make long road trips a joy and slogging through traffic much less of an ordeal. Plus, they're heated and (in the front) cooled.

LCD obra­zovka je nasta­vi­teľná a veľmi dobre naprog­ra­mo­vaná.

Up front, the driver is treated to a sleek digital-instrument cluster. The layout of the LCD screen is customizable, and the readout is beautifully rendered.

Stredu domi­nuje masívna doty­ková obra­zovka na štýl Tesly. Fun­guje veľmi podobne ako iPad.

The center console is dominated by a massive, Tesla-style vertical touchscreen. To toggle between the various menus on the infotainment system, you can swipe left and right, as on an iPad.

The Bowers & Wil­kins ste­reo znie nesku­točne — čokoľ­vek počú­vaš, 19 repro­duk­to­rov ti pri­praví fas­ci­nu­júci záži­tok.

The Bowers & Wilkins stereo sounds terrific — it's among the best listening experiences we enjoyed in 2015. Everything from smooth jazz to classic rock to thrashy pop-punk sounds dandy flowing through the 19 speakers.

Pre naštar­to­va­nie musíš posu­núť tento gom­bík doprava. Veľmi podobný kon­cept mal aj Saab. Takto to teda robia Švédi..

To bring the Volvo to life, turn the machined-metal, start-engine knob to the right. This is a sly reference, we think, to the old Saab center-mounted ignition switches. Very Swedish! Drive modes include comfort, sport, eco setting, and an off-road option.

Pasa­žieri vzadu majú dosta­tok pries­toru a kom­fortu, k dis­po­zí­cií sú vlastné obra­zovky. Sedadlá sú nasta­vené tak, aby sa dozadu naozaj zmes­tili traja ľudia, nie že ten jeden v strede trpí.

The rear-passenger compartment is roomy and comfortable, with privacy screens. Since this is a Volvo, it comes with a built-in booster seat that can be collapsed to accommodate a fully grown third passenger.

Tretí rad je tra­dične určený skôr pre tých men­ších. Sedadlá zadného aj dru­hého radu sú jed­no­du­cho sklo­pi­teľné.

The third row, however, is best reserved for those who don't require a lot of legroom. Both the second and third row can be quickly and easily folded down to create a vast cargo compartment. And the rear of the vehicle can actually be lowered when loading and unloading stuff.

Tretí rad má k dis­po­zi­cií ele­gantnú doty­kovú obra­zovku, kto­rou môže ovlá­dať kli­ma­ti­zá­ciu.

Passengers in the back can control the XC90's climate with a simple, compact touchscreen.

Aby sme to zhr­nuli, XC90 je výborne zosta­vený a skvele nadi­zaj­no­vaný luxusný cros­so­ver. Náj­deš tu všetky tech­no­ló­gie, ktoré od dob­rého auta oča­ká­vať. Veľmi sa tešíme na to, čo Volvo pri­ne­sie ďalej!

All in all, the XC90 is a solidly built, well-designed luxury crossover, outfitted with all the technology almost anyone could want. As a car, the overall package is compelling. We look forward to seeing what Volvo will do next!

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)