Byt v historickom centre Bratislavy dýcha noblesou a dokonale kopíruje potreby majiteľov

Archinfo.sk / 8. marca 2019 / Marketing/Sketcher

  • Bý­va­nie v bra­ti­slav­skom Sta­rom meste. Pre­mys­lená dis­po­zí­cia, účelné vy­uži­tie pries­toru, od­ha­lená stropná kon­štruk­cia
  • Ne­oká­zalé rie­še­nie, na­priek tomu silná vý­po­veď
  • Štyri okná, tri izby …
zdroj: Lousy Auber
  • Bý­va­nie v bra­ti­slav­skom Sta­rom meste. Pre­mys­lená dis­po­zí­cia, účelné vy­uži­tie pries­toru, od­ha­lená stropná kon­štruk­cia
  • Ne­oká­zalé rie­še­nie, na­priek tomu silná vý­po­veď
  • Štyri okná, tri izby …
Podľa článku od au­tora Mar­tina Ťažká, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing. arch. Mar­tin sko­ček, Spo­lu­práca: Ing. arch. Pa­vol Dob­šin­ský, Ing. arch. Lu­cia Uhná­ková

Za­da­nie bolo jed­no­značné – do bytu o roz­lohe 80 m2 v his­to­ric­kom cen­tre Bra­ti­slavy vtes­nať po­treby roz­ras­ta­jú­cej sa päť­člen­nej ro­diny. To vo fi­nále pred­sta­vuje po­by­tovú ku­chyňu, obý­vačku s je­dál­ňou, spálňu a det­skú izbu, plus ma­xi­mum úlož­ného pries­toru, čo vzhľa­dom na hl­bokú dis­po­zí­ciu so štvo­r­i­cou jed­no­stranne orien­to­va­ných okien ne­bolo jed­no­du­ché. Ne­dos­ta­tok pod­laž­nej plo­chy však kom­pen­zujú vy­soké stropy; aj ich zá­slu­hou bytu ne­chýba veľ­ko­ry­sosť a nob­lesa, no hlavne do­po­mohli k na­vý­še­niu spo­mí­na­ného úlož­ného pries­toru.

zdroj: Lousy Au­ber

Naj­väč­šie sta­vebné zmeny pre­behli vo vstup­nej časti, me­nila sa po­zí­cia vcho­do­vých dverí a to­alety, od­strá­nilo sa nie­koľko men­ších prie­čok. Vstupná zóna je te­raz ot­vo­rená a pre­po­jená s pries­to­rom ku­chyne. Na ňu ply­nule nad­vä­zuje obý­vačka a z nej sa po stra­nách vstu­puje do spálne a det­skej izby. Všetko pod­lieha jasne de­fi­no­va­nému po­riadku.

Le­it­mo­tí­vom ná­vrhu bolo do­siah­nuť jed­no­znač­nosť, ktorá by na­priek čle­ne­niu na izby pod­po­rila jed­not­nosť bytu ako celku. Preto prvky, ktoré vy­me­dzujú pries­tor, spája spo­ločný ma­te­riál – drevo. Dre­vené sú pod­lahy, nový zá­klop na pô­vod­nom strope a aj na­miesto pev­ných prie­čok sú izby od­de­lené oboj­stran­nými ná­byt­ko­vými ste­nami z du­bo­vého dreva, ktoré zľahka evo­kujú his­to­rické táf­ľo­va­nie. Do takto jasne de­fi­no­va­ného pries­toru sú ná­sledne vkla­dané so­li­téry. Na­prí­klad v ku­chyni dvo­j­ica an­ti­ko­ro­vého os­trova a di­ges­tora, do­pl­nená za­ve­se­nými skrin­kami. Jed­no­du­chá kom­po­zí­cia exakt­ných blo­kov sa opa­kuje aj v kú­peľni. Vaňa spolu s umý­vad­lo­vou do­skou tvorí vý­tvarnú kom­po­zí­ciu, ktorú umoc­ňuje aj tak­mer za­bud­nutý ma­te­riál – te­razzo.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk

Zuš­ľach­tené bolo to, čo tu bolo – očis­tené teh­lové mu­rivo či trá­mové stropy, od­strá­nené ne­vhodné sta­vebné úp­ravy. Pri­na­vrá­tené boli pô­vodné hod­noty, o ktoré byt z ne­ve­do­mosti ob­rali bý­valí ma­ji­te­lia. Byt sa teda no­vým in­te­ri­é­rom po­su­nul na ča­so­vej aj kva­li­ta­tív­nej osi, no re­fe­renčný bod zo­stal ukot­vený v pô­vod­nom tka­nive bý­va­nia v bra­ti­slav­skom Sta­rom Meste aj s jeho špe­ci­fic­kou at­mo­sfé­rou.

zdroj: Lousy Au­ber
zdroj: Lousy Au­ber
zdroj: Lousy Au­ber
zdroj: Lousy Au­ber
zdroj: Lousy Au­ber
zdroj: Lousy Au­ber
zdroj: Lousy Au­ber
zdroj: Lousy Au­ber
zdroj: Lousy Au­ber
zdroj: Lousy Au­ber
zdroj: Lousy Au­ber
zdroj: Lousy Au­ber
zdroj: Lousy Au­ber

 

Zdroj: Ar­chinfo.sk

 

 

viac_podobnych_clankov_na_www_archinfo_sk
Pridať komentár (0)