Bývalí inži­nieri z Apple zho­to­vili uni­kátnu tech­no­ló­giu do tvojho auta

Ľubica Račeková / 9. január 2017 / Business

Odídenci z Apple nepres­tali tvrdo pra­co­vať a vymys­leli skvelú novinku do áut. 

Tro­j­ica býva­lých inži­nie­rov z Apple si v roku 2014 zalo­žila novú spo­loč­nosť Pearl. Až 50 zo 70 zamest­nan­cov novej firmy začí­nalo v spo­mí­na­nej spo­loč­nosti. Zatiaľ to vyzerá tak, že by sa im mohlo dariť. Ich stra­té­gia nie je v kon­ku­ren­cii ich “mater­skej spo­loč­nosti”, zame­ria­vajú sa totiž na tech­no­ló­gie do auto­mo­bi­lov.

Prvý pro­dukt od Pearlu vyzerá takto:

pearls-rearvision-system-costs-499-you-can-order-one-a-hrefhttpshoppearlautocomtargetnewherea-right-now

businessinsider.com

Hlavná myš­lienka pro­duktu je v tom, aby aj ľudia so star­šími autami mohli jaz­diť bez­peč­nej­šie.

Kamera na ráme je vode­odolná a neve­dia jej ani hor­šie pove­ter­nostné pod­mienky. Je vlo­žená v ráme okolo ŠPZ.

pearls-first-product-is-a-weatherproof-backup-camera-and-alert-system-that-you-install-as-a-typical-license-plate-frame

businessinsider.com

Inšta­lá­cia tejto kamery je úplne jed­no­du­chá. Podľa spo­loč­nosti Pearl to trvá len zopár minút a jediné, čo k tomu treba, je šrou­bo­vák.

it-looks-pretty-easy-to-install-pearl-says-that-it-takes-only-a-screwdriver-and-a-couple-of-minutes

businessinsider.com

V dol­nej časti rámu sú solárne panely, takže dve kamery s vyso­kým roz­lí­še­ním sa dobí­jajú úplne jed­no­du­cho a úplne zadarmo.

the-bottom-of-the-frame-interestingly-enough-has-solar-panels-so-the-two-high-definition-cameras-power-themselves-basically

businessinsider.com

Obraz z kamery sa pre­náša do smartp­honu.

once-its-in-place-it-will-automatically-live-stream-footage-to-your-smartphone

businessinsider.com

Spolu s kame­rou ponúka Pearl aj držiak na tele­fón.

pearl-provides-a-magnetic-mount-for-your-iphone-or-android-smartphone-which-hooks-to-your-vent-or-dash

businessinsider.com

Sys­tém kamery ťa upo­zorní, ak si prí­liš blízko k pre­kážke.

the-system-will-also-alert-you-through-the-obd-adapter-when-youre-getting-too-close-to-an-obstacle-while-backing-up

businessinsider.com

Takto tech­no­ló­gia môže sku­točne zachrá­niť tvoj život.

this-technology-can-save-your-life-and-its-particularly-important-to-consider-if-you-dont-have-this-kind-of-tech-already-and-if-youre-not-looking-to-buy-a-new-car-anytime-soon

businessinsider.com

Kamera stojí 499 dolá­rov a už teraz sa dá objed­nať, na tomto odkaze.

A teraz môžeš pozrieť, ako to celé fun­guje:

Zdroj: businessinsider.comZdroj foto: businessinsider.com

Pridať komentár (0)