Bývalí zamest­nanci Apple pri­pra­vujú šikovnú tech­no­ló­giu, ktorá ochráni tvoje auto

Timotej Vančo / 1. júla 2016 / Tech a inovácie

Traja bývalí zamest­nanci Apple uká­zali svetu svoju novú spo­loč­nosť, ktorá vyšla von z totál­neho tieňa. Volá sa Pearl a vyrába špe­ciálne pro­dukty na vylep­še­nie aj tvojho auta.

50 zo 70-tich zamest­nan­cov vo firme Pearl pra­co­valo v minu­losti v Apple. Ale namiesto toho, aby sa sústre­dili na vývoj nového auta (ako to robia v Apple alebo aj iných spo­loč­nos­tiach), tak sa Pearl sústredí na vytvá­ra­nie a výskum tech­nic­kých vylep­šení auta, ktoré by každý využil.

Tu môžeš vidieť, ako vyzerá prvý pro­dukt od Pearl:

Prvý pro­dukt od Pearl je vodo­tesná zadná kamera a pop­lašný sys­tém, ktorý si nor­málne nain­šta­lu­ješ ako ofi­ciálny licen­co­vaný rám na ŠPZ-ku.

pearl2

Vyzerá to tak, že nain­šta­lo­va­nie ti zabe­rie iba pár minút a posta­číš si so šro­bo­vá­kom. Je to veľmi jed­no­du­ché.pearl3

V Pearl hovo­ria, že jed­no­du­chá inšta­lá­cia ich pro­duktu, je jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, ktorá ich odli­šuje od kamier iných firiem. Volajú to Rear­Vi­sion.

pearl4

Spodný rám obsa­huje solárne panely, pomo­cou kto­rých sú kamery s vyso­kým roz­lí­še­ním napá­jané.

pearl5

Hneď ako nain­šta­lu­ješ Rear­Vi­sion na svoje auto, auto­ma­ticky sa zosynch­ro­ni­zuje s tvo­jim mobi­lom a začne naň posie­lať video.

pearl6

Pearl tak­tiež pre­dáva aj mag­ne­tický držiak a rám na tvoj Android alebo iPhone.

pearl7

Pearl ponúka mož­nosť zakú­pe­nia adap­téra, ktorý zapo­jíš do palub­nej dosky auta. Následne pre­pojí kamery s apli­ká­ciou v tvo­jom mobile.

pearl8

Tento adap­tér je tak­tiež zod­po­vedný za ana­ly­zo­va­nie video stre­amu a dete­ko­va­nie pre­ká­žok v tvo­jej ceste. Tak­tiež na ne upo­zor­ňuje hla­so­vými aj vizu­ál­nymi hlá­se­niami.

pearl9

Všetky tieto kom­po­nenty dokopy pre­tvo­ria tvoj mobil na pre­ma­kaný kame­rový sys­tém.

pearl10

Kamery ti umož­ňujú vybrať si medzi dvoma módami zobra­ze­nia obrazu. Máš na výber nor­málne, alebo super-široké zobra­ze­nie.

pearl11

Sys­tém ťa auto­ma­ticky upo­zorní, ak sa rýchlo pri­bli­žu­ješ k pre­kážke.

pearl 12

Takáto tech­no­ló­gia, ti môže nie­kedy aj zachrá­niť život alebo, pri­naj­men­šom, lak na aute. Pokiaľ nemáš toto zaria­de­nie, tak pri naj­nov­šom výbere auta určite rátaj so zakú­pe­ním.

pearl 13

Celý sys­tém od Pearl stojí 449,95€ a začne sa odo­sie­lať v sep­tem­bri.

pearl13

Toto je zatiaľ iba prvý pro­dukt, ktorý Pearl vytvo­ril. Dúfame, že budú pokra­čo­vať a netr­pez­livo už oča­ká­vame, čo ex-zamest­nanci Apple vymys­lia. Zatiaľ si pozri toto video, ktoré ti pri­blíži fun­kcie celého Rear­Vi­sion sys­tému.

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: Pearl.com

Pridať komentár (0)