Býva­lí zamest­nan­ci App­le pri­pra­vu­jú šikov­nú tech­no­ló­giu, kto­rá ochrá­ni tvo­je auto

Timotej Vančo / 1. júla 2016 / Tech a inovácie

Tra­ja býva­lí zamest­nan­ci App­le uká­za­li sve­tu svo­ju novú spo­loč­nosť, kto­rá vyšla von z totál­ne­ho tie­ňa. Volá sa Pearl a vyrá­ba špe­ciál­ne pro­duk­ty na vylep­še­nie aj tvoj­ho auta.

50 zo 70-tich zamest­nan­cov vo fir­me Pearl pra­co­va­lo v minu­los­ti v App­le. Ale namies­to toho, aby sa sústre­di­li na vývoj nové­ho auta (ako to robia v App­le ale­bo aj iných spo­loč­nos­tiach), tak sa Pearl sústre­dí na vytvá­ra­nie a výskum tech­nic­kých vylep­še­ní auta, kto­ré by kaž­dý využil.

Tu môžeš vidieť, ako vyze­rá prvý pro­dukt od Pearl:

Prvý pro­dukt od Pearl je vodo­tes­ná zadná kame­ra a pop­laš­ný sys­tém, kto­rý si nor­mál­ne nain­šta­lu­ješ ako ofi­ciál­ny licen­co­va­ný rám na ŠPZ-ku.

pearl2

Vyze­rá to tak, že nain­šta­lo­va­nie ti zabe­rie iba pár minút a posta­číš si so šro­bo­vá­kom. Je to veľ­mi jed­no­du­ché.pearl3

V Pearl hovo­ria, že jed­no­du­chá inšta­lá­cia ich pro­duk­tu, je jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, kto­rá ich odli­šu­je od kamier iných firiem. Vola­jú to Rear­Vi­si­on.

pearl4

Spod­ný rám obsa­hu­je solár­ne pane­ly, pomo­cou kto­rých sú kame­ry s vyso­kým roz­lí­še­ním napá­ja­né.

pearl5

Hneď ako nain­šta­lu­ješ Rear­Vi­si­on na svo­je auto, auto­ma­tic­ky sa zosynch­ro­ni­zu­je s tvo­jim mobi­lom a začne naň posie­lať video.

pearl6

Pearl tak­tiež pre­dá­va aj mag­ne­tic­ký držiak a rám na tvoj Andro­id ale­bo iPho­ne.

pearl7

Pearl ponú­ka mož­nosť zakú­pe­nia adap­té­ra, kto­rý zapo­jíš do palub­nej dosky auta. Násled­ne pre­po­jí kame­ry s apli­ká­ci­ou v tvo­jom mobi­le.

pearl8

Ten­to adap­tér je tak­tiež zod­po­ved­ný za ana­ly­zo­va­nie video stre­a­mu a dete­ko­va­nie pre­ká­žok v tvo­jej ces­te. Tak­tiež na ne upo­zor­ňu­je hla­so­vý­mi aj vizu­ál­ny­mi hlá­se­nia­mi.

pearl9

Všet­ky tie­to kom­po­nen­ty doko­py pre­tvo­ria tvoj mobil na pre­ma­ka­ný kame­ro­vý sys­tém.

pearl10

Kame­ry ti umož­ňu­jú vybrať si medzi dvo­ma móda­mi zobra­ze­nia obra­zu. Máš na výber nor­mál­ne, ale­bo super-širo­ké zobra­ze­nie.

pearl11

Sys­tém ťa auto­ma­tic­ky upo­zor­ní, ak sa rých­lo pri­bli­žu­ješ k pre­káž­ke.

pearl 12

Taká­to tech­no­ló­gia, ti môže nie­ke­dy aj zachrá­niť život ale­bo, pri­naj­men­šom, lak na aute. Pokiaľ nemáš toto zaria­de­nie, tak pri naj­nov­šom výbe­re auta urči­te rátaj so zakú­pe­ním.

pearl 13

Celý sys­tém od Pearl sto­jí 449,95€ a začne sa odo­sie­lať v sep­tem­bri.

pearl13

Toto je zatiaľ iba prvý pro­dukt, kto­rý Pearl vytvo­ril. Dúfa­me, že budú pokra­čo­vať a netr­pez­li­vo už oča­ká­va­me, čo ex-zamest­nan­ci App­le vymys­lia. Zatiaľ si pozri toto video, kto­ré ti pri­blí­ži fun­kcie celé­ho Rear­Vi­si­on sys­té­mu.

zdroj: businessinsider.com, zdroj foto­gra­fií: Pearl.com

Pridať komentár (0)