Čaká ťa firemný večierok? Na toto si daj pozor

Lenka Sidorová / 6. decembra 2018 / Lifehacking

Fi­remný ve­čie­rok je dobrá prí­le­ži­tosť i hrozba, treba mať na pa­mäti zá­kladné pra­vidlá

Fi­remný ve­čie­rok je dobrá prí­le­ži­tosť i hrozba, treba mať na pa­mäti zá­kladné pra­vidlá

Kon­com roka firmy zväčša or­ga­ni­zujú ve­čierky či te­am­bu­il­dingy na utu­že­nie vzťa­hov v pra­cov­nom ko­lek­tíve. Ta­káto uda­losť môže byť pre bu­do­va­nie dob­rého tímu veľ­kým prí­no­som ale i môže aj na­pá­chať po­riadnu škodu. Treba sa uvoľ­niť, ale nie prí­liš, treba sa roz­prá­vať o inom ako o práci, ale ne­od­ha­liť prí­liš sú­kro­mia. Člo­vek teda ocitá v akejsi pasci. Keď však vieš, na čo si dá­vať po­zor, môže byť pre teba fi­remný ve­čie­rok úspešný.

Ak ne­ob­ľu­bu­ješ po­dobné ak­cie, je vhodné prísť as­poň na chvíľu. Dáš tak os­tat­ným na­javo, že si sú­čas­ťou tímu a zá­leží ti na nich.

Ako sa teda sprá­vať, aby si sa na druhý deň ne­mu­sel/a han­biť alebo si ne­zni­čil/a ka­ri­éru?

Dress code

Ako sa vhodne ob­liecť, ak ve­čie­rok nemá kon­krétnu tému alebo po­vinný dress code? Slušne ale nie ako na po­ho­vor či do opery.

Dámy sa väč­ši­nou môžu spo­ľa­hnúť aj na štýl ob­le­če­nia, v kto­rom cho­dia do práce. Môžu svoju osob­nosť zvý­raz­niť na­prí­klad fa­reb­nými to­pán­kami, zau­jí­ma­vým šper­kom, či mierne vý­raz­nej­ším make-upom. Po­kojne môžu prísť aj v nie­čom „kraj­šom“ av­šak ne­mali by prí­liš veľa od­ha­ľo­vať. Buď ra­mená, de­kolt alebo nohy.

Páni ni­kdy nič ne­po­ka­zia ko­še­lou. Dobrá voľba je aj sve­ter, ktorý pô­sobí slušne ale nie veľmi for­málne. Keď ne­vieš, v čom prídu os­tatní a nech­ceš ne­vhodne vy­ni­kať, od­po­rú­čajú sa tmavé rifle.

Prí­chod

Ho­vorí sa, že „slušná nav­števa mešká 10 mi­nút“ a párty sa tiež cho­dieva tro­chu ne­skôr, ako je pí­saný za­čia­tok. V tomto prí­pade je však dobré prísť na­čas – dobrý tím to­tiž za­čína spo­ločne.

Dis­ku­sia

Na fi­rem­nom ve­čierku či te­am­bu­il­dingu by sa ko­le­go­via mali lep­šie spoz­nať aj po inej stránke ako tej pra­cov­nej. To zväčša zna­mená po­od­ha­liť aj niečo z osob­ného ži­vota. Daj si však po­zor, aby toho ne­bolo prí­liš veľa a hlavne nič kon­tro­verzné.  Tém, o kto­rých sa dá roz­prá­vať je mnoho, treba len ne­jako za­čať.  Ak pri stole vládne trápne ti­cho, ne­bojte sa ho roz­biť akou­koľ­vek otáz­kou či po­znám­kou. Keďže sa všetci cí­tia rov­nako trápne, budú ti vďačný za ho­ci­jakú snahu o na­vo­de­nie dis­ku­sie.

Al­ko­hol

Každý dobre vie, aké „zviera“ z neho môže spra­viť al­ko­hol. Ne­piť vô­bec nič, však tiež ne­musí byť dobrá voľba. Mô­žeš vy­ze­rať, ako su­chár, alebo bu­deš na inej vlne ako os­tatní. Naj­lep­šie je sta­viť na víno, pop­rí­pade pivo. Uvoľní ťa ale zá­ro­veň ho mô­žeš po­pí­jať s men­šími ná­sled­kami po­čas dl­h­šej doby. Od­po­rú­čajú sa dva tri po­há­riky vína. Ak máš slab­šiu kon­dí­ciu alebo máš chuť na viac po­há­ri­kov, mô­žeš si dať po kaž­dom pre­stávku na pri­brz­de­nie a vy­piť po­hár vody či iného ne­alka.

Jedlo

Ak pat­ríš k veľ­kým jed­lí­kom, daj si po­zor na to, aby si ťa ko­le­go­via ne­za­pa­me­tali, ako toho „paž­ra­vého.“ Ne­mal by si sa trá­piť hla­dom, skús si však na­lo­žiť „nor­málnu“ por­ciu. Ne­ná­syt­nosť to­tiž vše­obecne vní­maná ako ne­ga­tívna vlast­nosť.

Od­chod

Nie je dobré od­chá­dzať prí­liš skoro ale ani „ťa­hať do rána a te­ro­ri­zo­vať ob­sluhu.“ Ak nie si „párty člo­vek“, vy­drž to as­poň ho­dinu – dve a po­tom sa zdvo­rilo ospra­vedlň a roz­lúč. Naj­lep­šie je vy­sti­hnúť chvíľu, keď sa za­čnú do­mov zbe­rať  via­cerí. Sa­moz­rejme, každý ko­lek­tív i ve­čie­rok je iný a teda sám mu­síš vy­cí­tiť, či je ešte zá­bava v pl­nom prúde, alebo „je už dosť ho­dín.“

Pridať komentár (0)