Celeb­rity v Shark Tanku ho vysmiali, ale Richard Bran­son s ním išiel do biz­nisu!

Martin Bohunický / 26. január 2016 / Tech a inovácie

V roku 2013 sa Jamie Simi­noff zúčast­nil rea­lity show Shark Tank, kde chcel rai­so­vať 700,000 dolá­rov na svoju spo­loč­nosť Door­Bot. Mal za to, že jeho spo­loč­nosť má hod­notu 7 mili­ó­nov dolá­rov.

Jamie vytvo­ril video-zvon­ček, ktorý je napo­jený na tvoj smart­fón, takže môžeš vidieť a hovo­riť s oso­bou za dve­rami cez svoj mobil. Nápad bol zalo­žený na tom, že zlo­deji bežne pred vlá­ma­ním zazvo­nia. S Door­Bo­tom môžeš pred­stie­rať, že si doma a zabrá­niť tak ich lúpež­nému vnik­nu­tiu. Preto je to vlastne cel­kom uži­točný gad­get. Jamie zaro­bil na pre­da­joch prvý milión a v Shark Tanku chcel zís­kať ďal­šie peniaze na roz­voj.

Ale nezau­jal. Jeden po dru­hom ho všetci odmietli, až na Kevina O´Learyho, ktorý dal Jamiemu nie prí­liš lákavú ponuku: ponú­kol mu 700,000 dolá­rov s tým, že si vezme 10% pre­daja, až kým nebude pôžička spla­tená. Potom si bude brať 7% + bude 5% vlast­ní­kom firmy. Jamie odmie­tol a O´Leary mu pove­dal, že odte­raz je pre neho mŕtvy.

Boli sme skla­maní, že sa to nepo­da­rilo. Ale potre­bo­vali sme sa tvá­riť, že sa to nikdy nestalo,” pre­zra­dil Jamie. Koniec kon­cov, to, že ideš na kas­ting ešte nezna­mená, že budeš aj v telke.

No Door­Botu sa darilo. Pred vystú­pe­ním v Shark Tank zaro­bil 250,000 dolá­rov, po ďal­ších dvoch mesia­coch mal už 700,000 dolá­rov, čo bola hod­nota, ktorú od inves­to­rov pýtal. A potom pri­šiel tele­fo­nát od pro­du­cen­tov. “Budeš v telke.” Po odvy­sie­laní epi­zódy sa spus­tilo hotové šia­len­stvo a Jamie pre­dal pro­dukty za päť mili­ó­nov dolá­rov! Ako spo­loč­nosť rástla, Jamie ju pre­me­no­val na Ring — aby pôso­bila seri­óz­nej­šie. Čoskoro mohol pre­dá­vať u tých naj­výz­nam­nej­ších pre­daj­cov v USA, napr. Best Buy či Tar­get. Dnes sa pre­dáva v 93 kra­ji­nách sveta.

Ale to nebolo všetko, na Jamieho sa usmialo šťas­tie ešte raz. Jeden zo zákaz­ní­kov Ringu si nechal doru­čiť pro­dukt na svoju dovo­lenku. Keď si pre­be­ral balí­ček od kuri­éra, zho­dou okol­ností okolo pre­chá­dzal Richard Bran­son. Ten sa dal s chla­pí­kom do reči a pro­dukt ho okam­žite nad­chol. Zohnal si na Jamieho kon­takt a oslo­vil ho s tým, že má záu­jem inves­to­vať. Richard mal taký veľký záu­jem, že už nasle­du­júci deň stál pri Jamieho dve­rách celý jeho tím a deň na to bola dohoda na svete. Po 28 mili­ó­no­vej injek­cií má dnes Ring hod­notu 60 mili­ó­nov dolá­rov.

Keď sa teraz Jamie Simi­noff pozrie na celý vývoj uda­lostí spätne, je ťažké tomu celému vôbec uve­riť. No je to aj skvelý pocit zados­ťu­či­ne­nia, keď ťa pred­tým zhodí banda celeb­rit­ných inves­to­rov. “Bol to vážne skvelý pocit. No musel som sa znova sústre­diť a vrá­tiť sa do práce.”

Zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)