Celý život pracujeme preto, aby sme si mohli užívať tento luxus

Nastasia Andrejkovičová / 9. januára 2019 / Lifehacking

  • Každý z nás túži po sluš­nom zá­robku, ale zá­ro­veň chceme do­sta­tok voľ­ného času
  • Nájsť rov­no­váhu me­dzi oboma cieľmi je nie­kedy ozaj ná­ročná úloha
  • Ak ťa zau­jíma je­den z po­hľa­dov, ako nájsť rov­no­váhu, tak ne­vá­haj a čí­taj
zdroj: unsplash.com
  • Každý z nás túži po sluš­nom zá­robku, ale zá­ro­veň chceme do­sta­tok voľ­ného času
  • Nájsť rov­no­váhu me­dzi oboma cieľmi je nie­kedy ozaj ná­ročná úloha
  • Ak ťa zau­jíma je­den z po­hľa­dov, ako nájsť rov­no­váhu, tak ne­vá­haj a čí­taj

Prečo toľko pra­cu­jeme? Vieme, naj­čas­tej­šia od­po­veď by bola prav­de­po­dobne, že kvôli pe­nia­zom, ale ja sa pý­tam prečo? Je pravda, že ich po­tre­bu­jeme, aby sme po­kryli všetky naše ná­klady na ži­vot – mys­lím tie ozaj ne­vy­hnutné ná­klady na jedlo, ob­le­če­nie alebo bý­va­nie. Ale mimo toho, kvôli čomu pra­cu­jeme?

Stručná, ale jasná od­po­veď = lu­xus. Všetko čo chceme, je mať v ru­kách viac a viac lu­xusu. Pre nie­koho sú to drahé autá, ho­dinky, lode a všetky tie os­tatné úžasné veci, ktoré vi­díme na Ins­ta­grame. Pre iných je to zas ume­nie alebo ces­to­va­nie. Každý z nás má svoju vlastnú de­fi­ní­ciu lu­xusu. To by však ne­malo byť dô­vo­dom toho, prečo celý ži­vot pra­cu­jeme. Tým sku­toč­ným dô­vo­dom by mal byť čas. Áno, práve čas je tým sku­toč­ným me­rad­lom úspe­chu – sku­toč­nou me­nou pod­ni­ka­teľa, úspeš­ného pod­ni­ka­teľa.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: re­ci­tet­his.com

Celý ži­vot pra­cu­jeme len preto, aby sme si kú­pili lu­xusné pred­mety, na­miesto toho, aby sme si uží­vali ten naj­väčší lu­xus, ktorý máme za­darmo, a tým je čas. Mali by sme viac tú­žiť po voľ­nom čase, aby sme mohli ro­biť to, čo chceme, nie to, čo mu­síme. Mali by sme chcieť viac času na to, aby sme ro­bili veci, ktoré sa nám pá­čia, nie veci, ktoré ne­máme radi. Za­budni na kan­ce­lár­sku prácu, na do­máce práce, na ko­se­nie tráv­nika alebo va­re­nie obeda či ve­čere. Ak ne­máš rád tieto čin­nosti, tak pe­niaze na­vyše ti umož­nia tieto po­vin­nosti vy­lú­čiť z tvojho ži­vota, ale len v tom prí­pade, ak si do­ká­žeš vá­žiť svoj voľný čas.

Toto nie je pro­pa­gá­cia le­ni­vosti, to je viera v poc­tivú prácu. Či už fy­zickú alebo tú tvo­rivú, ktorú vy­ko­ná­vame preto, lebo nás baví, máme z nej po­te­še­nie a do­ká­žeme si ju  čin­nosti na­plá­no­vať tak, aby sme mali do­sta­tok času a pe­ňazí na tie veci, ktoré nás ro­bia šťast­nými. Dô­le­ži­tým bo­dom v na­šom ži­vote je ochota vy­ko­ná­vať prácu alebo čin­nosti, ktoré z ce­lého srdca mi­lu­jeme, za­darmo resp. za mi­ni­málnu od­menu. Len tak pre naše vnú­torné po­te­še­nie. Prečo ne­po­môcť pria­te­ľovi, su­sede, ro­dine alebo ko­mu­koľ­vek inému s nie­čim, čo inému po­môže a teba to baví.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: qu­ote­fancy.com

Hlav­nou di­le­mou je slo­boda ver­zus po­sad­nu­tosť ma­te­ria­liz­mom. Na­há­ňať sa za zá­rob­kom veľ­kých pe­ňazí len preto, aby si si kú­pil drahé auto? To je síce pekné, ale ak si uve­do­míš, že o auto je po­trebné sa sta­rať, umý­vať ho, z času na čas ho mu­síš po­vy­sá­vať alebo vy­te­po­vať, niečo opra­viť a takto by som mohla ďa­lej po­kra­čo­vať. Všetko toto sú čin­nosti, ktoré väč­šina z nás prí­liš ne­ob­ľu­buje a zá­ro­veň sú to žrúti času. Áno viem. Te­raz si si po­ve­dal, že všetko toto za teba uro­bia iní, stačí za­pla­tiť – a sme doma. Opäť po­tre­bu­jeme viac pe­ňazí, na kto­rých za­ro­be­nie po­tre­bu­jeme viac času. Ak si to teda zhr­nieme, tak je to o tom, že trá­vime viac času v práci, aby sme si mohli kú­piť lu­xusné auto. Keď ho už máme, tak opäť mu­síme viac pra­co­vať, aby sme si mohli do­vo­liť za­pla­tiť všetku po­trebnú údržbu. A čím drah­šie auto máme, tým drah­šia je jeho údržba… a takto by som mohla po­kra­čo­vať ďa­lej. Vý­sled­kom je to že síce máme naše vy­sní­vané auto, ale zá­ro­veň máme me­nej času na jeho uží­va­nie. Toto na­ozaj chceme ? 😊

Je mi jasné, že me­dzi re­čami a re­a­li­tou je veľký roz­diel, no tu ide v pr­vom rade o prin­cíp. V dobe, kedy je člo­vek bez is­tého ob­nosu pe­ňazí viac me­nej stra­tený, je ta­kýto po­stoj k ži­votu na­ozaj ná­ročný. No prav­dou je fakt, že nie­kedy sa zby­točne na­há­ňame za ne­pot­reb­nými ma­te­riál­nymi ve­cami, ale kvôli po­sad­nu­tosti po ich do­sia­hnutí ne­máme do­sta­tok času na to, aby sme si ich na­plno užili. Preto rad­šej in­ves­tuj viac do svojho voľ­ného času a váž si to, že ho máš. Nech­cem prí­liš mud­ro­vať a dá­vať rady do ži­vota, je to len sub­jek­tívny po­hľad na vec. Ve­rím ale, že chá­peš, ako som to všetko mys­lela.

Pridať komentár (0)