Cen­trála Apple v Lon­dýne je čas­ťou 17-miliar­do­vého mega pro­jektu

Timotej Vančo / 16. októbra 2016 / Zaujímavosti

Apple pre­súva svoje vede­nie firmy vo Veľ­kej Bri­tá­nii do Bat­ter­sea Power Sta­tion – iko­nic­kej teh­lo­vej sta­nice, ktorú mal Pink Floyd na obale albumu “Ani­mals”.

Tech­no­lo­gický gigant pre­su­nie viac ako 1400 zamest­nan­cov do tejto novej pobočky firmy. Do rekon­štruk­cie budov inves­tuje až 8.8 miliardy dolá­rov a ukon­čená bude až v roku 2021.

Apple sa plá­nuje o svo­jich zamest­nan­cov ukáž­kovo posta­rať, o čom hovo­ria plány aj na výstavbu nových špič­ko­vých apart­má­nov, hote­lov, záh­rady na stre­chách, parky a nové kan­ce­lá­rie. Bude to jedna z najd­rah­ších inves­tí­cií v oblasti rekon­štruk­cie mesta v mest­skej his­tó­rii.

Apple sa pre­su­nie do sta­rej sta­nice, ktorá bola zavretá v roku 1983.

apple-will-move-into-the-stations-former-boiler-rooms-which-weredecommissioned-in-1983wilkinsoneyres-director-sebastien-ricard-tells-business-insider

Foto: businessinsider.com

Podľa posled­ných infor­má­cií, Apple pod­pí­sal zmluvu na obsa­de­nie aspoň 40% voľ­ného pries­toru budovy.

as-the-only-company-signed-on-so-far-apple-will-take-up-40-of-the-power-stations-available-office-space

Foto: businessinsider.com

Apple využije až 500 000 met­rov štvor­co­vých, ako kan­ce­lá­rie pre svo­jich zamest­nan­cov. Kan­ce­lá­rie budú medzi sebou otvo­rené.

masterplan-2

Foto: businessinsider.com

Pri vchode do budovy na nich budú čakať tri veľké pre­sk­lené výťahy, ktoré ľudí vezmú, kam len budú potre­bo­vať.

apples-entrance-will-have-a-large-concrete-atrium-three-glass-elevators-will-take-employees-where-they-need-to-go

Foto: businessinsider.com

Pre krásny výhľad Apple využije jeden z komí­nov býva­lej sta­nice, do kto­rého vsunú sklený výťah, ktorý ľudí vyve­zie až na vrch komína.

fora-view-of-the-entire-city-they-will-also-be-ableto-ride-a-glass-elevator-inside-one-of-the-stations-chimneys-up-to-a-viewing-deck

Foto: businessinsider.com

Čo sa týka iných mož­ností zamest­na­nia ako v Apple, v are­áli bude dostup­ných nie­koľko obcho­dov, ktoré cel­kovo zamest­najú až 2 000 ľudí.

in-addition-to-offices-the-buildingwill-house-shops-a-theater-that-seats-2000-people-and-event-spaces

Foto: businessinsider.com

V are­áli sa bude nachá­dzať až 197 luxus­ných apart­má­nov, 34 víl a 2 bytové domy. Cena apart­má­nov sa vyšpl­hala až na úro­veň 30 mili­ó­nov. Podľa slov pro­jek­tanta, to bolo ako navrho­vať malé mesto.

itwill-also-feature-197-luxury-apartments-34-two-story-villas-and-two-penthouses-the-apartments-will-cost-up-to-30-millionricard-says-the-stations-redesignprocess-was-a-lot-like-designing-a-mini-city

Foto: businessinsider.com

Táto budova je jedna z naj­väč­ších v Lon­dýne. Natá­čali sa v nej filmy ako „The Dark Knight“ alebo „The King’s Spe­ech“.

as-the-largest-brick-building-in-london-the-power-station-is-part-of-the-citys-fabric-he-adds-the-buildingappeared-in-the-dark-knight-and-the-kings-speech

Foto: businessinsider.com

Celý pro­jekt sa usku­toční v hlav­ných 9 fázach.

nine-elmslarger-development-project-which-centers-around-the-power-station-will-happen-in-nine-phases

Foto: businessinsider.com

Prvá fáza je výstavba apart­má­nov a 5-hviez­dič­ko­vého hotela v 2 rôz­nych budo­vách. Táto stavba bude ukon­čená v roku 2018. Rekon­štruk­cia samot­nej sta­nice je až 2. fáza.

the-first-phase-consists-of-apartments-and-a-five-star-hotel-in-two-separate-buildings-that-are-set-to-open-by-2018-the-power-station-restoration-is-the-second-phase

Foto: businessinsider.com

Mnohí archi­tekti dúfajú, že rekon­štruk­cia sta­rej sta­nice, urobí z novej cen­trály Applu ikonu medzi budo­vami.

ricard-hopes-that-the-power-station-restoration-will-do-the-iconic-building-justice

Foto: businessinsider.com

Zdroj článku businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)