Cen­trá­la App­le v Lon­dý­ne je čas­ťou 17-miliar­do­vé­ho mega pro­jek­tu

Timotej Vančo / 16. októbra 2016 / Zaujímavosti

App­le pre­sú­va svo­je vede­nie fir­my vo Veľ­kej Bri­tá­nii do Bat­ter­sea Power Sta­ti­on – iko­nic­kej teh­lo­vej sta­ni­ce, kto­rú mal Pink Flo­yd na oba­le albu­mu “Ani­mals”.

Tech­no­lo­gic­ký gigant pre­su­nie viac ako 1400 zamest­nan­cov do tej­to novej poboč­ky fir­my. Do rekon­štruk­cie budov inves­tu­je až 8.8 miliar­dy dolá­rov a ukon­če­ná bude až v roku 2021.

App­le sa plá­nu­je o svo­jich zamest­nan­cov ukáž­ko­vo posta­rať, o čom hovo­ria plá­ny aj na výstav­bu nových špič­ko­vých apart­má­nov, hote­lov, záh­ra­dy na stre­chách, par­ky a nové kan­ce­lá­rie. Bude to jed­na z najd­rah­ších inves­tí­cií v oblas­ti rekon­štruk­cie mes­ta v mest­skej his­tó­rii.

App­le sa pre­su­nie do sta­rej sta­ni­ce, kto­rá bola zavre­tá v roku 1983.

apple-will-move-into-the-stations-former-boiler-rooms-which-weredecommissioned-in-1983wilkinsoneyres-director-sebastien-ricard-tells-business-insider

Foto: businessinsider.com

Pod­ľa posled­ných infor­má­cií, App­le pod­pí­sal zmlu­vu na obsa­de­nie aspoň 40% voľ­né­ho pries­to­ru budo­vy.

as-the-only-company-signed-on-so-far-apple-will-take-up-40-of-the-power-stations-available-office-space

Foto: businessinsider.com

App­le využi­je až 500 000 met­rov štvor­co­vých, ako kan­ce­lá­rie pre svo­jich zamest­nan­cov. Kan­ce­lá­rie budú medzi sebou otvo­re­né.

masterplan-2

Foto: businessinsider.com

Pri vcho­de do budo­vy na nich budú čakať tri veľ­ké pre­sk­le­né výťa­hy, kto­ré ľudí vez­mú, kam len budú potre­bo­vať.

apples-entrance-will-have-a-large-concrete-atrium-three-glass-elevators-will-take-employees-where-they-need-to-go

Foto: businessinsider.com

Pre krás­ny výhľad App­le využi­je jeden z komí­nov býva­lej sta­ni­ce, do kto­ré­ho vsu­nú skle­ný výťah, kto­rý ľudí vyve­zie až na vrch komí­na.

fora-view-of-the-entire-city-they-will-also-be-ableto-ride-a-glass-elevator-inside-one-of-the-stations-chimneys-up-to-a-viewing-deck

Foto: businessinsider.com

Čo sa týka iných mož­nos­tí zamest­na­nia ako v App­le, v are­áli bude dostup­ných nie­koľ­ko obcho­dov, kto­ré cel­ko­vo zamest­na­jú až 2 000 ľudí.

in-addition-to-offices-the-buildingwill-house-shops-a-theater-that-seats-2000-people-and-event-spaces

Foto: businessinsider.com

V are­áli sa bude nachá­dzať až 197 luxus­ných apart­má­nov, 34 víl a 2 byto­vé domy. Cena apart­má­nov sa vyšpl­ha­la až na úro­veň 30 mili­ó­nov. Pod­ľa slov pro­jek­tan­ta, to bolo ako navrho­vať malé mes­to.

itwill-also-feature-197-luxury-apartments-34-two-story-villas-and-two-penthouses-the-apartments-will-cost-up-to-30-millionricard-says-the-stations-redesignprocess-was-a-lot-like-designing-a-mini-city

Foto: businessinsider.com

Táto budo­va je jed­na z naj­väč­ších v Lon­dý­ne. Natá­ča­li sa v nej fil­my ako „The Dark Knight“ ale­bo „The King’s Spe­ech“.

as-the-largest-brick-building-in-london-the-power-station-is-part-of-the-citys-fabric-he-adds-the-buildingappeared-in-the-dark-knight-and-the-kings-speech

Foto: businessinsider.com

Celý pro­jekt sa usku­toč­ní v hlav­ných 9 fázach.

nine-elmslarger-development-project-which-centers-around-the-power-station-will-happen-in-nine-phases

Foto: businessinsider.com

Prvá fáza je výstav­ba apart­má­nov a 5-hviez­dič­ko­vé­ho hote­la v 2 rôz­nych budo­vách. Táto stav­ba bude ukon­če­ná v roku 2018. Rekon­štruk­cia samot­nej sta­ni­ce je až 2. fáza.

the-first-phase-consists-of-apartments-and-a-five-star-hotel-in-two-separate-buildings-that-are-set-to-open-by-2018-the-power-station-restoration-is-the-second-phase

Foto: businessinsider.com

Mno­hí archi­tek­ti dúfa­jú, že rekon­štruk­cia sta­rej sta­ni­ce, uro­bí z novej cen­trá­ly App­lu iko­nu medzi budo­va­mi.

ricard-hopes-that-the-power-station-restoration-will-do-the-iconic-building-justice

Foto: businessinsider.com

Zdroj člán­ku businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)