CEO Lin­ke­din Jeff Wei­ner radí, ako sa sta­neš ozaj­st­ným líd­rom!

Lukáš Timko / 6. júla 2015 / Tools a produktivita

Od roku 2009 kedy sa Jeff Wei­ner stal výkon­ným ria­di­te­ľom, pri­vie­dol Lin­ke­dIn k 364 mili­ó­nom regis­tro­va­ných uží­va­te­ľov, 30 poboč­kám po celom svete a hod­notu spo­loč­nosti k 26 miliar­dám dolá­rov. Spô­sob, akým vedie ľudí okolo seba mu vydo­byl dôveru u zakla­da­teľa Reida Hoff­mana, jeho vlast­ného tímu a Lin­ke­dIn inves­to­rov. V roku 2014 ho per­so­nálny por­tál Glass­door meno­val naj­lep­šie hod­no­te­ným CEO.

Začiat­kom tohto roka na kon­fe­ren­cii Wis­dom 2.0 v San Fran­ciscu pri­blí­žil všet­kým, ako on vidí rolu lídra. Rolu mana­žéra vidí ako osobu, ktorá hovorí ostat­ným čo majú robiť, zatiaľ čo líder inšpi­ruje ostat­ných k pre­ko­ná­va­niu oča­ká­vaní.

Toto sú 3 kva­lity veľ­kých líd­rov podľa Jeffa Wei­nera

Majú jasno vo vízii svo­jej spo­loč­nosti

Podľa Wei­nera všetci zamest­nanci Lin­ke­dInu vedia, že spo­loč­nosť sa snaží zvý­šiť pro­duk­ti­vitu a eko­no­mické prí­le­ži­tosti ľudí po celom svete. 

Fred Kof­man, VP Lin­ke­dInu pre roz­voj orga­ni­zá­cie, popí­sal Wei­nera takto:

Väč­šina CEO sedí vpredu na lodi a hovorí svo­jim zamest­nan­com kam majú veslo­vať; Wei­ner však zobe­rie surf, chytí tu naj­väč­šiu vlnu a inšpi­ruje ostat­ných, aby šli za ním. Sur­feri jaz­dia na tej istej vlne, zdie­ľajú rov­nakú víziu, no dávajú viac svojho srdca a osob­nosti do svo­jej práce ako tí ves­lári.“

Sú sta­toční

Musíte mať odvahu, pre­tože “ak máte správnu víziu a ak chcete spra­viť niečo, čo ešte nikto pred­tým nespra­vil, potom stret­nete veľa odmie­ta­vých ľudí, ktorí sa budú cítiť ohro­zení, skep­ti­kov a takých, čo sa vám budú chcieť posta­viť do cesty.”

Aby ste pre­ko­nali tieto výzvy musíte si byť istý, že ste sa vybrali správ­nym sme­rom. Ak však nebu­dete auten­tický a pre­sved­čivý, potom vás nikto nebude nasle­do­vať.

Sú efek­tívni komu­ni­ká­tori

Rola výkon­ného ria­di­teľa si vyža­duje, aby ste si boli neus­tále vedomý toho, ako komu­ni­ku­jete svoju víziu a pre­svied­čate o nej zvy­šok spo­loč­nosti. Čím viac ľudí máte pod sebou, tým viac záleží na tom ako komu­ni­ku­jete svoju víziu, ako držíte telo a ako sa sprá­vate. Pre­tože ľudia okolo si na vás vší­majú každý detail.

Okrem toho musíte vedieť čo sa okolo nich deje a či idú správ­nym sme­rom. Dobrí lídri si dávajú zále­žať na tom, čo sa v ich spo­loč­nosti deje. Je jedno či ste na one-to-one alebo staff mee­tingu alebo máte pre­jav pred tisíc­kou ľudí. Vždy musíte mys­lieť na to, ako ste vní­maný. Ak vedia naviesť ľudí tým správ­nym sme­rom, potom aj vedia všet­kých ľudí okolo seba spo­jiť za jedi­ným cie­ľom.

Podľa Wei­nera, ak líder vie spo­jiť všetky tieto tri kva­lity do svo­jej roly, potom sa jeho práca stane “iba zále­ži­tos­ťou úlohy, ktorú chce napl­niť a obko­le­se­ním sa správ­nymi a talen­to­va­nými ľuďmi.”


zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)