CEO Poké­mon Go vysvet­ľuje, prečo je z hry taký obrov­ský feno­mén

Lenka Haringová / 18. júla 2016 / Tools a produktivita

Už hádam všetci vedia, čo je to Poké­monGo. Celý svet ovlá­dol mihnu­tím oka a svo­jou popu­la­ri­tou dobýja veľ­kých hrá­čov, ako je Twit­ter alebo Tin­der. Prečo je to tak a ako to celé vzniklo? 

Ľudia čoraz čas­tej­šie vyrá­žajú do miest s náde­jou, že nájdu Pika­chu-a do zbierky. To je ten nový feno­mén, ktorý vybu­do­val John Hanke, CEO Poké­mon Go, spo­loč­nosť Nian­tic: “Hra je sama o sebe uľah­če­ním reál­neho života, ako aj poho­dová appka, ktorá ťa zave­die na rôzne miesta v tvo­jom okolí. V tom je hlavný roz­diel od ostat­ných stra­te­gic­kých hier, kde je úlo­hou pre­ko­nať pre­kážky a zabiť hlav­ného bossa.”

Pri vytvá­raní Poké­monGo boli sta­no­vené 3 ciele, ako má apli­ká­cia vyze­rať:

Cvi­če­nie: Dote­raz exis­to­valo ohromné množ­stvo apli­ká­cií, ktoré napo­má­hajú k fit životu, po kto­rých vyskú­šaní sa cítiš ako zkra­cho­vaný olym­pi­onik. Poké­mon Go namiesto toho, aby ťa nútil k cvi­če­niu, moti­vuje k pohybu hľa­da­ním odmeny, v podobe novej posta­vičky.

Nový pohľad na svet: Hra ťa vyzýva k obja­vo­va­niu nových miest v tvo­jom okolí, známe ako Pokés­tops. Myš­lienka je to v pod­state dobrá, priam vyni­ka­júca. Ale stále je tam niečo, čo nabú­rava dote­rajší spô­sob ľud­ského kon­taktu a fun­go­va­nia.

Pre­lo­miť ľady: Po tom ako každý opustí pohod­lie svojho domova a vydá sa hľa­dať, deve­lo­peri verili v spoz­ná­va­nie ľudí medzi sebou a nad­via­za­nie nových kon­tak­tov. John Hanke tvrdí, že Poké­mon Go dáva dôvod ľuďom, trá­viť spolu via­cej času. Pýtam sa, za akým úče­lom? Videl si tie videá ľudí, hľa­da­jú­cich poké­mona, pri­čom ich zrak sa neod­tr­hol od tele­fónu? Je to naozaj spô­sob spoz­ná­va­nia ľudí?

img_3837

foto: businessinsider.com

Kde sa vlastne vzal tento nápad?

Google a spo­loč­nosť zastre­šu­júca Poké­mon sa prvý­krát stretli na deň bláz­nov, v apríli 2014. Vtedy to bola len malá appka, ktorá pou­ží­vala Google Maps pre hľa­da­nie poké­mo­nov. Vtedy si to ľudia okam­žite zami­lo­vali a nebolo cesty späť. John Hanke, pra­cu­júci pre Nian­tic, spo­loč­nosť vytvá­ra­júcu soft­véry, spo­jila Nin­tendo a Poké­mon s úmys­lom vytvo­riť Poké­mon Go. Nin­tendo súhla­silo, pre­tože akosi neve­deli dosti­hnúť éru “smartp­hone” a uva­žo­vali o Poké­monGo ako o spô­sobe zažia­riť

Poké­monGo je inšpi­ro­vaný kla­sic­kou hrou “Poké­mon Red and Blue” z roku 1998. Cie­ľom však bolo vytvo­riť niečo zapa­mä­ta­teľné pre fanú­ši­kov kla­sic­kého Poké­mona, niečo, čo bude zahr­ňo­vať zbie­ra­nie postáv a súpe­re­nie. “Apli­ká­cia musela byť jed­no­du­chá na pocho­pe­nie a rýchla na navyk­nu­tie ovlá­da­nia . To je ten hlavný dôvod úspe­chu!”, tvrdí Hanke, ďalej vysvet­ľuje: “Tak­tiež sme neza­hr­nuli do hry známy vývoj postáv na vyš­šie úrovne, aby boli sil­nej­šie, pre­tože sme sa obá­vali nepo­cho­pe­nia zo strany nových hrá­čov z gene­rá­cie, ktorá nevy­ras­tala s Poké­mo­nom.”

pokemon1

foto: businessinsider.com

Musíme uznať, je to hra ako žiadna iná a stála za množ­stvo námahy a budo­va­nia pove­do­mia, aby sa dostala tam kde je v týchto dňoch. Bude z toho len chvíľ­ková sen­zá­cia alebo dlho­dobý trend? Od Face­book-u sa tak­tiež neoča­ká­valo, že zotrvá v našich živo­toch toľké roky a sami môžeme vidieť, kam to Mark dotia­hol.

Zdroj: www.businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)