CEO Poké­mon Go vysvet­ľu­je, pre­čo je z hry taký obrov­ský feno­mén

Lenka Haringová / 18. júla 2016 / Lifehacking

Už hádam všet­ci vedia, čo je to Poké­mon­Go. Celý svet ovlá­dol mihnu­tím oka a svo­jou popu­la­ri­tou dobý­ja veľ­kých hrá­čov, ako je Twit­ter ale­bo Tin­der. Pre­čo je to tak a ako to celé vznik­lo?

Ľudia čoraz čas­tej­šie vyrá­ža­jú do miest s náde­jou, že náj­du Pika­chu-a do zbier­ky. To je ten nový feno­mén, kto­rý vybu­do­val John Han­ke, CEO Poké­mon Go, spo­loč­nosť Nian­tic: “Hra je sama o sebe uľah­če­ním reál­ne­ho živo­ta, ako aj poho­do­vá app­ka, kto­rá ťa zave­die na rôz­ne mies­ta v tvo­jom oko­lí. V tom je hlav­ný roz­diel od ostat­ných stra­te­gic­kých hier, kde je úlo­hou pre­ko­nať pre­káž­ky a zabiť hlav­né­ho bos­sa.”

Pri vytvá­ra­ní Poké­mon­Go boli sta­no­ve­né 3 cie­le, ako má apli­ká­cia vyze­rať:

Cvi­če­nie: Dote­raz exis­to­va­lo ohrom­né množ­stvo apli­ká­cií, kto­ré napo­má­ha­jú k fit živo­tu, po kto­rých vyskú­ša­ní sa cítiš ako zkra­cho­va­ný olym­pi­onik. Poké­mon Go namies­to toho, aby ťa nútil k cvi­če­niu, moti­vu­je k pohy­bu hľa­da­ním odme­ny, v podo­be novej posta­vič­ky.

Nový pohľad na svet: Hra ťa vyzý­va k obja­vo­va­niu nových miest v tvo­jom oko­lí, zná­me ako Pokés­tops. Myš­lien­ka je to v pod­sta­te dob­rá, priam vyni­ka­jú­ca. Ale stá­le je tam nie­čo, čo nabú­ra­va dote­raj­ší spô­sob ľud­ské­ho kon­tak­tu a fun­go­va­nia.

Pre­lo­miť ľady: Po tom ako kaž­dý opus­tí pohod­lie svoj­ho domo­va a vydá sa hľa­dať, deve­lo­pe­ri veri­li v spoz­ná­va­nie ľudí medzi sebou a nad­via­za­nie nových kon­tak­tov. John Han­ke tvr­dí, že Poké­mon Go dáva dôvod ľuďom, trá­viť spo­lu via­cej času. Pýtam sa, za akým úče­lom? Videl si tie videá ľudí, hľa­da­jú­cich poké­mo­na, pri­čom ich zrak sa neod­tr­hol od tele­fó­nu? Je to naozaj spô­sob spoz­ná­va­nia ľudí?

img_3837

foto: businessinsider.com

Kde sa vlast­ne vzal ten­to nápad?

Goog­le a spo­loč­nosť zastre­šu­jú­ca Poké­mon sa prvý­krát stret­li na deň bláz­nov, v aprí­li 2014. Vte­dy to bola len malá app­ka, kto­rá pou­ží­va­la Goog­le Maps pre hľa­da­nie poké­mo­nov. Vte­dy si to ľudia okam­ži­te zami­lo­va­li a nebo­lo ces­ty späť. John Han­ke, pra­cu­jú­ci pre Nian­tic, spo­loč­nosť vytvá­ra­jú­cu soft­vé­ry, spo­ji­la Nin­ten­do a Poké­mon s úmys­lom vytvo­riť Poké­mon Go. Nin­ten­do súhla­si­lo, pre­to­že ako­si neve­de­li dosti­hnúť éru “smartp­ho­ne” a uva­žo­va­li o Poké­mon­Go ako o spô­so­be zažia­riť

Poké­mon­Go je inšpi­ro­va­ný kla­sic­kou hrou “Poké­mon Red and Blue” z roku 1998. Cie­ľom však bolo vytvo­riť nie­čo zapa­mä­ta­teľ­né pre fanú­ši­kov kla­sic­ké­ho Poké­mo­na, nie­čo, čo bude zahr­ňo­vať zbie­ra­nie postáv a súpe­re­nie. “Apli­ká­cia muse­la byť jed­no­du­chá na pocho­pe­nie a rých­la na navyk­nu­tie ovlá­da­nia . To je ten hlav­ný dôvod úspe­chu!”, tvr­dí Han­ke, ďalej vysvet­ľu­je: “Tak­tiež sme neza­hr­nu­li do hry zná­my vývoj postáv na vyš­šie úrov­ne, aby boli sil­nej­šie, pre­to­že sme sa obá­va­li nepo­cho­pe­nia zo stra­ny nových hrá­čov z gene­rá­cie, kto­rá nevy­ras­ta­la s Poké­mo­nom.”

pokemon1

foto: businessinsider.com

Musí­me uznať, je to hra ako žiad­na iná a stá­la za množ­stvo náma­hy a budo­va­nia pove­do­mia, aby sa dosta­la tam kde je v tých­to dňoch. Bude z toho len chvíľ­ko­vá sen­zá­cia ale­bo dlho­do­bý trend? Od Face­bo­ok-u sa tak­tiež neoča­ká­va­lo, že zotr­vá v našich živo­toch toľ­ké roky a sami môže­me vidieť, kam to Mark dotia­hol.

Zdroj: www.businessinsider.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)