Česká firma vyrobila na 3D tlačiarni prekrásne reproduktory z piesku, inšpiráciou bolo more

Richard Vitkovský / 25. februára 2019 / Tech a inovácie

  • Aj v Čes­kej re­pub­like máme spo­loč­nosti, ktoré sa sna­žia ino­vo­vať a byť v čele
  • Naši zá­padní su­se­dia pred­sta­vili ne­sku­točne krásne re­pro­duk­tory, ktoré nie­len dobre vy­ze­rajú, ale aj vý­borne hrajú
zdroj: deeptime
  • Aj v Čes­kej re­pub­like máme spo­loč­nosti, ktoré sa sna­žia ino­vo­vať a byť v čele
  • Naši zá­padní su­se­dia pred­sta­vili ne­sku­točne krásne re­pro­duk­tory, ktoré nie­len dobre vy­ze­rajú, ale aj vý­borne hrajú

Po­merne ne­známa česká spo­loč­nosť De­ep­time sa roz­hodla vy­trieť zrak sve­to­vým vý­rob­com re­pro­duk­to­rov. Pred­sta­vila to­tiž ne­sku­točný 2.1 zvu­kový sys­tém Ionic Sound. Zo­stava dvoch re­pro­duk­to­rov a sub­wo­ofera vy­zerá ako z iného sveta. Za von­kaj­ším vzhľa­dom však, sa­moz­rejme, ne­za­os­táva ani kva­lita zvuku.

Sys­tém Ionic Sound tvorí dvo­j­ica re­pro­duk­to­rov v tvare sli­ma­čej ulity a sub­wo­ofer ne­ty­pic­kého tvaru. Ne­zvyklý tvar re­pro­duk­to­rov pris­pieva k ob­me­dze­niu vib­rá­cií a lep­šiemu ší­re­niu zvuku. Kva­litný re­pro­duk­tor musí mať kva­litný zvuk. Ok­rem sa­mot­ného tvaru je preto dô­le­žitá aj pev­nosť ce­lého tela re­pro­duk­tora. Bez po­riad­nej pev­nosti ma­te­riálu to­tiž kva­lita zvuku utrpí.

Telo re­pro­duk­toru je do­ko­nale vy­tva­ro­vané práve vďaka 3D tlači. Ne­náj­deš tu preto žiadne spoje. Po­trebná pev­nosť bola do­sia­hnutá vďaka po­u­ži­tiu kre­mi­či­tého piesku a špe­ciál­neho spá­ja­cieho ma­te­riálu. Každý je­den z re­pro­duk­to­rov je osa­dený kva­lit­ným ši­ro­ko­pás­mo­vým me­ni­čom s prie­me­rom 8 cen­ti­met­rov.

Po­dob­ným prin­cí­pom bol vy­tvo­rený aj sa­motný sub­wo­ofer. Ako pri re­pro­duk­to­roch, aj tu sa tvor­co­via in­špi­ro­vali prí­ro­dou. Pred­lo­hou bol v tomto prí­pade ne­ná­padný mor­ský ježko. O po­riadne basy sa po­stará ba­sový re­pro­duk­tor s prie­me­rom 14,5 cen­ti­metra.

V spod­nej časti Thun­ders­tonu, ako tvor­co­via sub­wo­ofer na­zvali sa na­chá­dza tro­j­ica ba­so­vých vý­du­chov, cez ktoré uniká vzduch. Keďže sa jedná o ak­tívnu zo­stavu so za­bu­do­va­ným zo­sil­ňo­va­čom typu D, na re­pro­duk­to­roch náj­deš aj ovlá­da­cie prvky na re­gu­lá­ciu hla­si­tosti a ba­sov. Pri bliž­šom po­hľade uvi­díš aj vstupy pre ďal­šie zdroje zvuku. Mo­derné re­pro­duk­tory dneška sa bez „mod­rého zuba“ ne­za­obídu. Mož­nosť pri­po­jiť sa be­z­drô­tovo pro­stred­níc­tvom tech­no­ló­gie  blu­e­to­oth sa teda dala oča­ká­vať.

Ok­rem toho tu však náj­deš aj kla­sický ana­ló­gový a di­gi­tálny vstup. Zo­stava ne­patrí me­dzi tie naj­väč­šie, a tak je ne­re­álne oča­ká­vať vý­kon v roz­sahu sto­viek wat­tov. Aj na­priek tomu si mô­žeš byť istý, že vý­konu bude do­sta­tok pre prie­merne veľkú miest­nosť. Zo­stava má sku­točný RMS vý­kon 80 wat­tov a krát­ko­dobý špič­kový 160 wat­tov.

Keďže sa jedná o ne­ty­pický sys­tém ur­čený pre ná­roč­ného po­slu­cháča, zod­po­vedá tomu aj cena. Zo­stavu kú­piš za re­kord­ných 3141 eur. Sa­motný pár re­pro­duk­to­rov Spi­rula bez sub­wo­ofera ťa vy­jde na 899 eur. Ak ti cena ne­vadí, mal by si sa po­po­náh­ľať. K dis­po­zí­cii je iba 1 618 ku­sov.

zdroj: de­ep­time.li­mi­ted

Pridať komentár (0)