Ces­to­val po svete a sti­hol zalo­žiť mili­ó­novú spo­loč­nosť. Žije sen mno­hých z nás

Lukáš Timko / 29. januára 2016 / Business

V roku 2009 žil ešte Johnny Ward v Aus­trá­lii a pra­co­val pre spo­loč­nosť, ktorá orga­ni­zuje firemné kon­fe­ren­cie. Bola to pra­covná pozí­cia v oblasti pre­daja a spolu s pré­miami bol schopný zaro­biť aj 20,000 dolá­rov za mesiac.

Ward, kto­rého vycho­vala slo­bodná matka v Sever­nom Írsku, nedo­ká­zal uve­riť tomu koľko peňazí zarába. “Pochá­dzam z chu­dob­nej rodiny” hovorí. “Bolo to šia­lené. V det­stve som veľa peňazí nemal a tak som s peniazmi veľmi opatrný.”

Po ukon­čení uni­ver­zity v Anglicku a pred tým ako nastú­pil na spo­mí­nanú pozí­ciu v Aus­trá­lii, pra­co­val Ward ako správca let­ného kempu v US a neskôr učil anglič­tinu v Thaj­sku. Aby však mohol tento výlet usku­toč­niť, musel byť päť týž­dňov pokus­ným krá­li­kom pre rôzne medi­cín­skych testy, aby si zaro­bil niečo cez 2000 dolá­rov.

Hoci jeho miesto v Aus­trá­lii mu zabez­pe­čilo veľmi pekne peniaze, niečo mu predsa len chý­balo. “Cítil som, že ma táto práce úplne nena­pĺňa,” vyjad­ril sa už 31 ročný Ward, “a nebol som slo­bodný, pro­siť o voľno nie je pre mňa — najmä preto, že mi to veľmi nejde s auto­ri­tami”.

Na jeho prvej pozí­cii zotrval iba 6 mesia­cov a keď sa roz­ho­dol odísť, tak mu šéf ponú­kol inú pozí­ciu, s dvoj­ná­sob­ným pla­tom a spon­zor­stvom potreb­ným pre zís­ka­nie Aus­trál­skeho pasu. Ward to síce akcep­to­val no jeho srdce nie. Na novej pozí­cii zotrval iba štyri mesiace.

A tak sa v roku 2010 vybral do Afriky. “V tom čase sa hrali Maj­strov­stvá sveta vo fut­bale a ja som mal vo vrecku toľko peňazí, že som neve­del čo s nimi. Tak som si kúpil jed­no­smerný lís­tok do Zim­babwe.”

No ešte pred­tým ako pri­šiel do Zim­babwe, strá­vil Ward posled­ných pár mesia­cov vytvá­ra­ním web­stránky — blog o ces­to­vaní, ktorý si s toľ­kými peniazmi na svo­jom ban­ko­vom konte mohol ľahko dovo­liť.

Nevy­znám sa do tech­niky” pri­znal sa. “Keď som zabu­dol heslo na Face­book, bola to pohroma. Kon­cept zará­ba­nia peňazí online som abso­lútne nedo­ká­zal pocho­piť. No potom som nara­zil na jednu vec, ktorá ma prí­jemne prek­va­pila.”

Spo­mí­nam si na moje prvé zaro­bené peniaze” pove­dal. “Bolo to asi 80 dolá­rov. Prvý člo­vek, ktorý mi zapla­til za to, aby som umiest­nil jeho reklamu na môj web, mi úplne zme­nil moje zmýš­ľa­nie a mne napadlo ‘To môže byť ono!’”

Pus­til sa do misie, kto­rej cie­ľom bola náv­števa kaž­dej kra­jiny na svete, no a práve skú­se­nosti zís­kané pri písaní jeho ces­to­va­teľ­ského blogu, OneS­te­p4Ward, mu pomohli vytvo­riť online mediálnu spo­loč­nosť — Ste­p4Ward Media, ktorá posky­tuje webové služby, ako sú vytvá­ra­nie obsahu a mana­žo­va­nie SEO. Ward vir­tu­álne spo­lu­pra­cuje s ďal­šími štyrmi ľuďmi a za tri roky odkedy zalo­žil svoju spo­loč­nosť Ste­p4Ward. Tá mu zaro­bila viac ako 1 milión dolá­rov, čo je v prie­mere 1000 dolá­rov za deň.

Prvá vec, ktorú s peniazmi spra­vil bola kúpa dvo­j­iz­bo­vého apart­mánu v Thaj­sku, v hoto­vosti, kde každý rok trávi 3 mesiace pred­tým, než sa opäť vydá na cesty. Momen­tálne už nav­ští­vil viac ako 140 kra­jín.

Nevy­zerá to vôbec ako sku­toč­nosť”, pri­znáva Ward. “Neži­jem bles­ko­vým a már­no­trat­ným živo­tom. S peniazmi som veľmi opatrný. V Anglicku mám osob­ného ban­kára, ktorý mi pomáha moje peniaze inves­to­vať. Kúpil som byt v Lon­dýne a ďalší v Bang­koku a momen­tálne chcem kúpiť ďalší v Lon­dýne.”

Rada od Warda pre všet­kých ľudí, ktorí chcú žiť podob­ným živo­tom:

Mám obavy z tohto veku sociál­nych sietí, ľudia sa strá­cajú vo vytvá­raní inšpi­ra­tív­nych prís­pev­kov a pre­hna­ným zdie­ľa­ním kaž­dej hlú­posti, no jediné čo stačí, je ísť to zažiť na vlast­nej koži!”

Rád čítam o všet­kých tých úžas­ných veciach, no musíte si pove­dať ‘Dosť a teraz to spra­vím ja’. Ľahko sa stra­títe v tomto online svete. Hovo­rím ľuďom, že nepot­re­bu­jete mať 1 milión dolá­rov. Na začiatku zaro­bíte jeden alebo desať alebo päť­de­siat dolá­rov a potom si poviete ‘Wau, ono to je fakt možné!’”

Jeho ďal­šia rada je, aby ste začali s blo­gom. Je jedno ako chcete onli­nom zaro­biť peniaze, vždy začnite s blo­gom. Musí vás byt počuť a musíte si vybu­do­vať auto­ritu. Podľa Warda je blog jed­ným z nevy­hnut­ných kro­kov pre zmenu.

Vždy som chcel byť slo­bodný” pove­dal. “Ten pocit pochá­dza z čias, kedy som bol na mizine. Vtedy som naozaj nebol slo­bodný, pre­tože som nebol slo­bodný finančne. Byť sku­točne slo­bod­ným, zna­mená mať finančnú istotu, ktorá vám dovolí robiť čokoľ­vek.”

Zdroj: businessinsider.com, http://onestep4ward.com/

Pridať komentár (0)