Ces­to­va­nie z teba spraví lep­šieho člo­veka. Ako?

Michaela Líšková / 18. november 2016 / Tools a produktivita

Hovorí sa, že ces­to­va­nie je jediná vec, ktorá ťa obo­hatí, hoci za ňu zapla­tíš. V týchto slo­vách sa skrýva viac pravdy, ako si si možno mys­lel a hneď ti vysvet­lím, prečo je to tak.

Okrem úplne oči­vid­ného faktu, ktorý ti ces­to­va­nie ponúka – úžasné zážitky a neza­bud­nu­teľné spo­mienky, ces­to­va­nie má na teba (ako ľud­skú bytosť) silný vplyv, ktorý si ani neuve­do­mu­ješ. Vlastne je ich hneď nie­koľko. Je čas na tro­chu seba­ref­le­xie, takže si spo­meň na svoje blízke aj ďaleké cesty a sám posúď, do akej miery ces­to­va­nie zatiaľ zme­nilo teba.

Ces­to­va­nie ťa učí hod­notu vytvá­ra­nia nových pria­teľ­ských väzieb

Možno si typ člo­veka, ktorý si nových pria­te­ľov tu doma vytvára len veľmi ťažko. Pria­te­ľov už predsa máš, nových ti netreba, však? Lenže pri ces­to­vaní sa aj táto pova­hová črta schová do kúta, pre­tože ces­to­va­nie je ten naj­lepší spô­sob, ako stret­núť tých naj­zau­jí­ma­vej­ších ľudí. A navyše, takéto zozna­mo­va­nie je veľmi jed­no­du­ché, pre­tože obaja hneď viete, že máte spo­ločnú záľubu, ktorá vás spája, a na kto­rej môžete sta­vať. Netreba snáď ani pri­po­mí­nať, že je určite nespor­nou výho­dou mať pria­te­ľov po celom svete.

Ces­to­va­nie je skve­lým kur­zom geo­gra­fie a orien­tá­cie

Ak tiež pat­ríš medzi tých, ktorí ani neve­dia, kde je juh či sever, strá­caš sa, kde to len ide (neboj sa, nie si v tom sám, tiež mám svoje odžité), ces­to­va­nie môže byť aj v tomto prí­pade dob­rým uči­te­ľom. Nav­šte­vu­ješ nové miesta, na kto­rých si nikdy nebol a ani nevieš, čo by si si pozrel skôr. Čo je lep­šie, ako vedieť nájsť cestu za svo­jím cie­ľom a úplne bez pomoci? Okrem toho, že budeš poznať aj menej známe čín­ske mestá alebo pome­nu­ješ svoj obľú­bený kúsok raja v Kari­biku, budeš sa cel­kovo lep­šie a ľah­šie orien­to­vať aj v mapách, a keď vyj­deš z obchodu na plnej ulici, možno konečne náj­deš ten správny smer cesty.

home-owner-buff com

foto: home-owner-buff.com

Ces­to­va­nie ťa učí trpez­li­vosti

Asi ťa tak nič neo­brní trpez­li­vos­ťou, ako poriadna dávka ces­to­va­nia. V roz­vo­jo­vých kra­ji­nách nie je všetko také zor­ga­ni­zo­vané ako sme na to zvyk­nutí v Európe. Spoj, na ktorý čakáš už dve hodiny, možno dnes ani nepríde. Lokálni sú takí prek­va­pení tvo­jou bie­lou tvá­rou, že sa cítiš ako celeb­rita a trasa, ktorá ti mala trvať 15 minút, sa zrazu pre­tiahla na hodinu a celý tvoj har­mo­no­gram sa posu­nul.
Keď ces­tu­ješ, nič nie je pevne dané, a to ani v úžas­nej a doko­na­lej Ame­rike. Mys­líš si, že máš per­fektný časový plán? Nie, to nemáš. Mno­ho­krát sa stanú veci, ktoré si nepred­ví­dal ani ty. To sa stáva. A aj sa to stane. Spo­čiatku budeš možno zúriť a budeš ner­vózny, časom sa ale naučíš brať veci také, aké sú a nebu­deš sa trá­piť vecami, ktoré nezme­níš. Krok za kro­kom sa budeš oba­ľo­vať trpez­li­vos­ťou a zrazu si uve­do­míš, že si úplne iný člo­vek, ako pred rokom.

Ces­to­va­nie ťa učí skrom­nosti

Rád si doma tro­chu vyho­díš z kopýtka, ideš na pivo s kamošmi nie­koľ­ko­krát do týždňa, alebo si možno dopra­ješ (síce pre­dra­ženú, ale) výbornú večeru v tvo­jej obľú­be­nej reštau­rá­cií? Len míňaš, míňaš a ani sám nevieš kde?
Pri ces­to­vaní sa zrazu trans­for­mu­ješ na nie­koho iného a počí­taš každý papier a mincu, ktorú náj­deš v peňa­ženke. Sta­no­vil si si nejaký denný limit na jedlo, na zábavu, na tran­s­port z bodu A do bodu B (samoz­rejme, cez body E, K a Z, aby si toho videl čo naj­viac) a zrazu sa z teba postupne stáva zod­po­ved­nej­šia osoba, ktorá si rozmyslí, kde minie peniaze. Nikto predsa nechce prísť na mizinu na opač­nej strane sveta, a potom skľú­čený volať rodi­čom alebo zná­mym, či ťa môžu zalo­žiť. V zahra­ničí si viac uve­do­mu­ješ hod­notu peňazí a tento fakt ťa postupne for­muje.

onthegotours com

foto: onthegotours.com

Ces­to­va­nie ťa učí požia­dať o pomoc

Hoci ti na Slo­ven­sku môže prísť často nemys­li­teľné, že zasta­víš na ulici cudzieho člo­veka a požia­daš ho o pomoc, pre­tože áno, všetci sa vždy nie­kam ponáh­ľame, alebo nás vždy zasta­via ľudia, ktorí si pýtajú peniaze, takže rad­šej nepo­kú­šame šťas­tie a ďalej blú­dime stra­tení po cudzom meste. V zahra­ničí je tak­mer nemožné, aby ti ľudia nepo­mohli. Možno si sa chcel iba spý­tať, či nie­kto nevie, kde je najb­ližší hotel, lebo by si musel strá­viť noc vonku upro­stred ničoho, a miesto toho skon­číš s plným žalúd­kom výdat­nej večere (za ktorú si navyše nepla­til) v mäk­kej posteli. Žiadny výmy­sel, môjmu bra­tovi sa pri­ho­dilo presne toto. A to je iba jeden z mili­óna prí­kla­dov. Neho­vo­rím, že je to pra­vidlo a urobí to každý. Ale ľudia sa sna­žia pomôcť, najmä keď vidia, že si cudzi­nec. Takže sa nemu­síš báť požia­dať o pomoc. Sám budeš prek­va­pený tým roz­die­lom u nás a v zahra­ničí.

Ces­to­va­nie ťa učí, že si iba malá, mali­linká rybka v obrov­skom oce­áne

Začnem tým, aká si skvelá a uni­kátna bytosť.
A ako sa hovorí, že KAŽDÝ člo­vek je výni­močný. Takže s cel­ko­vou popu­lá­ciou ľud­stva to zna­mená vyše 7 miliárd jedi­neč­ných bytostí, čo je už cel­kom slušné číslo. Každý z týchto ľudí, vrá­tane teba, má rov­naké právo ako ty, sní­vať o tom, čo chce v živote dosiah­nuť. Nie­ktorí to dosiahnu, iní nie. Na ces­tách stret­neš mnoho ľudí, pri kto­rých sa budeš cítiť ako plank­tón. Nie preto, že by ti dávali pocí­tiť, že sú niečo viac, ale preto, že sa s nimi dáš do reči, zis­tíš, že sú ešte mladší, ako ty a už si plnia sny a makajú na svo­jej budúc­nosti, zatiaľ čo ty si si uží­val sladké nič­ne­ro­be­nie. Títo ľudia ťa spo­čiatku možno demo­ti­vujú, neskôr inšpi­rujú, ale ako ich budeš na ces­tách stre­tá­vať čoraz viac, zrazu si uve­do­míš, že pre nie­koho si takouto inšpi­rá­ciou aj ty sám. Hoci si teda iba malá rybka vo veľ­kom oce­áne, ak si pôj­deš za tým, čo je pre teba dôle­žité, jed­ného dňa sa tam určite dosta­neš.

healthytravelblog com

foto: healthytravelblog.com

Ces­to­va­nie ti roz­ši­ruje hori­zonty

Tiež rád počú­vaš prí­behy ľudí, ktorí ces­tujú a tíško im závi­díš všetky tie úžasné veci, ktoré na svo­jich ces­tách zaží­vajú? Chceš roz­prá­vať svoje vlastné prí­behy? Tak ces­tuj.
Na ces­tách stre­tá­vaš množ­stvo a množ­stvo nových ľudí. Roz­prá­vaš sa s nimi, zabá­vate sa, ces­tu­jete spolu. A ani sám nevieš ako, zrazu tro­chu viac vidíš do poli­tic­kej situ­ácie v Turecku, vieš niečo viac o tom, ako sa žije v Kazachs­tane, sto­jíš na srí­lan­skej pláži, odkiaľ pár rokov dozadu prišla obrov­ská tsu­nami…
Počas ces­to­va­nia na teba z kaž­dej strany pôsobí nesmierne množ­stvo nových infor­má­cií, ktoré nasiak­neš ako špon­gia. Tieto infor­má­cie ťa tiež for­mujú a zrazu si pri­šiel do bodu, kedy roz­prá­vaš rov­nako neuve­ri­teľné a pútavé prí­behy ako tvoji známi.

Ces­to­va­nie ťa učí akcep­to­vať a tole­ro­vať

Keď si doma v bez­pečí a z médií poču­ješ, čo sa deje vo svete okolo teba, si nako­niec rád, že žiješ na našom malom Slo­ven­sku. Pri­svo­jil si si názory o iných kra­ji­nách na základe toho, čo ti ponú­kajú médiá a ostatní ľudia v tvo­jom okolí.
Keď ces­tu­ješ, vidíš ľudí takých, akí sú v sku­toč­nosti. Bez pozlátka, ktoré ti dote­raz médiá ponú­kali. Bez všet­kej tej špiny, ktorú na danú kul­túru hádzali ľudia v tvo­jej blíz­kosti. Utvá­raš si názor na základe vlast­ných skú­se­ností.
Na ces­tách sa naučíš nie len nové veci o novej kul­túre, ale túto kul­túru si začneš vážiť o niečo viac. Roz­diely, ktoré vidíš, sa naučíš akcep­to­vať, tole­ro­vať, s nie­kto­rými sa dokonca možno sto­tož­níš. Pre­tože si uve­do­míš, že tie roz­diely, ktoré nás navo­nok možno roz­de­ľujú, nás z ľud­ského hľa­diska, naopak, spoja.

excelintercambio com

foto: excelintercambio.com

Ces­to­va­nie ti vyvíja chu­ťové bunky

Spo­meň si na všetko to úžasné a neopa­ko­va­teľné jedlo, ktoré si ochut­nal na potul­kách sve­tom. Mnohé z týchto jedál určite nebolo niečo, čo náj­deš v bež­ných slo­ven­ských obcho­doch, a predsa ti zachu­tili. Mali niečo, čo si ťa úplne pod­ma­nilo. Možno ti chu­tia žabie ste­hienka, možno sušené chro­báky na paličke, možno extra pálivá omáčka na suchej ryži. Ces­tu­ješ a záro­veň obja­vu­ješ nové chute. Ochut­náš niečo, čo si pred­tým nevi­del a netu­šil, že taká kom­bi­ná­cia môže vôbec exis­to­vať, nie ešte aby ti aj zachu­tila. Ale z neja­kého dôvodu ti zachutí. A ty chceš skú­šať stále viac a viac. Prav­daže, občas sa aj maj­ster tesár utne a ty ochut­náš niečo, čo chutí presne tak, ako to vyzerá. Treba skú­šať a obja­vo­vať. Tak ako počas svo­jich ciest dospie­vaš ty, tak budú dospie­vať aj tvoje chu­ťové pohá­riky. A na tvo­jich dob­ro­druž­stvách ti určite mno­ho­krát poďa­kujú.

Ces­to­va­nie ťa naučí, že doma je doma

Môžeš bráz­diť moria a oce­ány, letieť na naj­vzdia­le­nejší ostrov, kúpať sa v špi­na­vej rieke, tan­co­vať s domo­rod­cami a zaží­vať neuve­ri­teľné chvíle, po prí­chode z dlhej cesty si mnohí uve­do­mia, že aj keď je svet nesku­točne nád­herné a fas­ci­nu­júce miesto, doma je doma, a to z jed­no­du­chého dôvodu – máš tu rodinu a pria­te­ľov, tých naj­dô­le­ži­tej­ších ľudí v tvo­jom živote. Pokiaľ teda neces­tu­jete spolu, čo asi nie je vždy možné. Aj po dlhom odlú­čení sa mnohí radi vra­cajú domov, ku svo­jim kore­ňom a milo­va­ným oso­bám, lebo tam sú naj­šťast­nejší.

contiki com

foto: contiki.com

Ces­to­va­nie ťa učí, že sme všetci rov­nakí

Keď sme boli menší, mys­leli sme si, že sme všetci nesku­točne odlišní. Že deti v Keni žijú iba v sta­rých cha­tr­čiach, spia na zemi a jedia hlinu. Alebo že Kir­gisko je plné ľudí pre­há­ňa­jú­cich sa hore-dole kra­ji­nou na koňoch v sta­rých šatách.
Potom sme už zrazu starší, začneme ces­to­vať, spoz­ná­vať ľudí a kra­jiny a uve­do­míme si ten zará­ža­júci fakt — že sme všetci rov­nakí. A to dievča, o kto­rom si si mys­lel, že nemá dobré vzde­la­nie, lebo má na hlave burku a pochá­dza z inej kul­túry, ti zrazu povie také veci, o kto­rých sa han­bíš pri­znať, že si ich nikdy nepo­čul. Ten chla­pec z malej kra­jiny, o kto­rej ani nevieš, či má inter­net, má rov­naké názory na dis­ku­to­vanú tému ako ty. Ale ako je to možné?
Keď ces­tu­ješ, uve­do­míš si, že všetky tie obrazy ľudí a kra­jín, ktoré sú nám celý život pre­dos­tie­rané, nemu­sia byť nevy­hnutne pravda. Z ľudí nerobí hlú­pej­ších alebo hor­ších iba samotný fakt, že sa nena­ro­dili v kra­ji­nách prvého sveta. Afrika nie je celá o piesku a zvie­ra­tách. Ázia je domo­vom rov­nako vyspe­lých ľudí ako si ty sám. Aj keď pochá­dzame z iných kra­jín, sme rov­nakí.
Na toto všetko ale musíš prísť ty sám, postupne.

Ces­to­va­nie vytvára neza­bud­nu­teľné spo­mienky

V nepo­sled­nom rade tá krásna časť ces­to­va­nia — neza­bud­nu­teľné, nád­herné miesta, skvelí (a výni­moční) ľudia, zábava a naj­lep­šie spo­mienky, ktoré si ucho­váš až do konca svojho života. Ces­to­va­nie je spô­sob, ako žiť naplno, tešiť sa z malič­kostí aj veľ­kých vecí. Skvelý spô­sob, ako zažiť letný flirt, ale aj nájsť lásku na celý život. Spoz­nať kama­rá­tov z rôz­nych kútov sveta a zažiť neza­bud­nu­teľné chvíle, ktoré ti aj v pochmúr­nych dňoch pri­po­menú, aký vie byť život krásny. Vonku je veľa prí­be­hov, ktoré čakajú iba na to, kedy ich začneš žiť.

aiesec it

foto: aiesec.it

Zdroj: lifehack.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: favim.com/Vanil­lery Gar­den

Pridať komentár (0)