Sil­via Púchov­ská – Slo­ven­ka, kto­rej ces­to­va­nie zme­ni­lo život. Teraz pra­cu­je onli­ne a zdr­žu­je sa medzi Bra­ti­sla­vou a Bali

Veronika Horváthová / 24. júna 2017 / Rozhovory

zdroj: archív S. Púchovskej

Dob­ro­druž­stvo je sku­toč­ne nie­čo, čoho sa Sil­via Púchov­ská nebo­jí. Mla­dá Slo­ven­ka, kto­rú vždy láka­li cudzie kra­ji­ny a kul­tú­ry, sa po ško­le zba­li­la a odiš­la najprv do Dán­ska a posled­né šty­ri roky ces­tu­je ako digi­tál­na nomád­ka. Momen­tál­ne si zalo­ži­la vlast­nú con­tent mar­ke­tin­go­vú agen­tú­ru Stu­dio Inbound a tiež pil­ne pra­cu­je na svo­jom blo­gu Unbo­xing tra­vel­ler, kto­rý ti uká­že, ako sa dá pra­co­vať onli­ne a ces­to­vať.

Ahoj, Sil­via, ľudia ťa skôr pozna­jú z tvoj­ho blo­gu Unbo­xing tra­vel­ler. Povedz nám prí­beh, ako diev­ča zo Sni­ny pre­ces­to­va­lo polo­vi­cu sve­ta?

Ahoj Vero­ni­ka. Ja som sa v Sni­ne naro­di­la, ale od mojich pia­tich rokov sme sa s rodič­mi pre­sťa­ho­va­li do Bra­ti­sla­vy. V Bra­ti­sla­ve som štu­do­va­la a skon­či­la som Obchod­nú fakul­tu Eko­no­mic­kej Uni­ver­zi­ty. Počas štú­dia som bola dva­krát v New York City na prog­ra­me Work & Tra­vel. Táto skú­se­nosť ma pre­sved­či­la, že chcem vidieť ten­to svet.

Ako ti napad­lo zalo­žiť si blog?

Pred tým, ako som zača­la aktív­ne ces­to­vať som žila dlho­do­bo v Koda­ni a pra­co­va­la som v pro­duk­to­vom mar­ke­tin­gu. Dala som výpo­veď, aby som strá­vi­la tri mesia­ce v Ber­lí­ne, a potom som sedem mesia­cov ces­to­va­la po Juž­nej Ame­ri­ke ako back­pac­ker. V tej dobe mali moji dán­ski kama­rá­ti rôz­ne onli­ne pro­jek­ty a mne sa páči­la myš­lien­ka zdie­ľať moju ces­tu s rodi­nou a pria­teľ­mi a záro­veň sa naučiť nové onli­ne zruč­nos­ti. Tak som zalo­ži­la blog Unbo­xing Tra­vel­ler, kto­ré­ho hlav­ná myš­lien­ka pôvod­ne bola obja­vo­vať lokál­ne pro­duk­ty a služ­by. Momen­tál­ne sa viac venu­jem život­né­mu štý­lu digi­tál­ne­ho nomád­stva, ale na lokál­ne veci neza­bú­dam.

silvia-puchovska-7

Zdroj fot­ky: archív S. Púchov­skej

Žila si v Koda­ni, mala si stá­lu prá­cu. Pre­čo si sa roz­hod­la opus­tiť túto sta­bi­li­tu a zača­la si pra­co­vať ako fre­e­lan­cer?

Pôvod­ne som priš­la do Dán­ska na stáž cez AIE­SEC. Po roku v Aal­bor­gu som sa pre­sťa­ho­va­la do Koda­ne, zaľú­bi­la som sa a hľa­da­la som prá­cu v mar­ke­tin­gu. To mi vyšlo a tri roky som pra­co­va­la pre Sen­ne­he­i­ser, ale ako roky pri­bú­da­li a skon­čil sa mi vzťah, som si uve­do­mi­la, že mož­no ten život v Koda­ni nebol pre mňa to pra­vé ore­cho­vé. Mala som našet­re­né penia­ze, dohod­la som sa na roč­nej pau­ze v kari­é­re a vyra­zi­la som. Počas toho roku sa mi zme­nil život a ja som zis­ti­la, že s moji­mi zruč­nos­ťa­mi môžem pra­co­vať nie­len sama, ale aj na diaľ­ku.

Nebá­la si sa?

Toho, že ces­tu­jem po Latin­skej Ame­ri­ke ale­bo toho, že pra­cu­jem na voľ­nej nohe? :) Vhup­la som do toho pomer­ne naiv­ne a s obrov­skou moti­vá­ci­ou. Dnes viem, že to bolo dôle­ži­té, lebo prvé dva roky pod­ni­ka­nia sú veľ­mi ťaž­ké. Ja som počas toho ešte dosť aktív­ne ces­to­va­la, tak­že som mala veľa rozp­tý­le­ní, prob­lé­my s inter­ne­tom, … Všet­ko je to len o dis­cip­lí­ne a tej správ­nej rov­no­vá­he a áno, keď mám z nie­čo­ho zlý pocit v žalúd­ku, tak do toho rad­šej nej­dem.

silvia-puchovska-11

Zdroj fot­ky: archív S. Púchov­skej

Veľa ľudí opúš­ťa svo­je stá­le zamest­na­nie a žije ako digi­tál­ny nomád. Čo tebe naj­viac vyho­vu­je na tom­to život­nom štý­le?

Dôvo­dom pre­čo posled­né roky žijem ako digi­tál­ny nomád je slo­bo­da toho, odkiaľ pra­cu­jem. Samoz­rej­me s jed­nou pod­mien­kou a to je, že musím mať dob­ré pri­po­je­nie na inter­net. Ja som v srd­ci ces­to­va­teľ, ale okrem toho som zača­la sur­fo­vať, tak­že ak sa chcem tomu­to špor­tu veno­vať viac ako dva týžd­ne do roka, tak musím žiť aj pri oce­áne. Samoz­rej­me, že ma láka­lo aj to, že budem mať svoj vlast­ný pro­jekt, res­pek­tí­ve pod­ni­ka­nie, kto­ré ma uži­ví, tak­že tá ambí­cia tam je.

Si sama sebe pánom, čo je veľ­mi oslo­bo­dzu­jú­ce. No povedz nám, aké sú naj­väč­šie výzvy, kto­rým musíš čeliť?

Na začiat­ku boli pre mňa naj­väč­šie výzvy finanč­né, ale aj psy­chic­ké. Penia­ze som mala našet­re­né, tak­že som mala rezer­vu na prvý rok a žila som pomer­ne níz­ko­ná­kla­do­vo (aj keď som stá­le lie­ta­la za oce­án). Bolo však zvlášt­ne si po rokoch pra­vi­del­né­ho príj­mu od zamest­ná­va­te­ľa zvyk­núť, že príj­my kolí­šu. Ďal­šia výzva bola taká osob­ná: Naozaj sa to dá? Mám na to? V tom mi pomo­hol surf a iní nomá­di, kto­rých som stre­tá­va­la. Vo vzduh­cu bolo veľa inšpi­rá­cie, ale nako­niec je to o tom, že si to člo­vek naozaj odma­ká. Ako nomád­ka mám výzvy viac tech­nic­ké­ho cha­rak­te­ru, a to, aby mi nezly­ha­la tech­ni­ka, aby som mala kva­lit­né pri­po­je­nie a aby som sa neu­trh­la z reťa­ze, keď som na veľ­mi pek­nom a zau­jí­ma­vom mies­te :)

Vede­la by si si pred­sta­viť žiť tak­to kočov­ne celý život?

Viem si pred­sta­viť, že mám dva domy. Jeden v Bra­ti­sla­ve a dru­hý nie­kde pri oce­áne a z tých­to domov som schop­ná pra­co­vať, či ria­diť pod­ni­ka­nie. No a pop­ri tom cho­dím na krát­ke výle­ty, kto­ré sú bra­né skôr ako dovo­len­ky.

silvia-puchovska-4

Zdroj fot­ky: archív S. Púchov­skej

Máš prá­cu, kde musíš stá­le pri­chá­dzať s nový­mi nápad­mi, čo je fakt nie­ke­dy nároč­né. Ako sa ty vyspo­ria­da­vaš s kre­a­tív­nym blo­kom?

Kre­a­tív­ny blok je vec, kto­rá sa pod­ľa mňa dá tré­no­vať. Ak mi naozaj nie­čo nej­de, nič ma nena­pa­dá ale­bo nie som spo­koj­ná s výsled­kom, tak to nechám odle­žať. Buď sa idem prejsť, zasur­fo­vať, stret­nem sa s pria­teľ­mi. Vče­ra som naprí­klad poze­ra­la dve hodi­ny Sim­pso­nov­cov, aby som sa odre­a­go­va­la :) Potom je však dôle­ži­té si opäť sad­núť, sústre­diť sa a pokra­čo­vať v prá­ci.

Digi­tál­ne nomád­stvo sa nedá veľ­mi štu­do­vať. Odkiaľ ty čer­páš vedo­mos­ti, kto­ré ti pomá­ha­jú roz­ví­jať tvoj biz­nis?

Ako som spo­mí­na­la na začiat­ku, tak som sa do pod­ni­ka­nia a aj nomád­stva vrh­la tro­chu bez­hla­vo. Veľa som sa nauči­la na vlast­ných chy­bách, ale aj vďa­ka komu­ni­te nomá­dov, kto­rých stre­tá­vam. Posled­ný rok vyhľa­dá­vam mies­ta a ľudí, kto­rí žijú podob­ne ako ja. Záro­veň sle­du­jem via­ce­ro zahra­nič­ných blo­gov, odkiaľ čer­pám infor­má­cie a inšpi­rá­ciu.

silvia-puchovska-1

Zdroj fot­ky: archív S. Púchov­skej

Si veľ­mi váš­ni­vá sur­fer­ka. Čo si sa nauči­la pri sur­fo­va­ní, čo ti pomá­ha aj pri tvo­jom biz­ni­se?

Surf je šport, kto­rý je veľ­mi nároč­ný na dis­cip­lí­nu. Mys­lím, že som sa nauči­la prá­ve to, ako byť dis­cip­li­no­va­ná, keď nie­čo chcem. Surf je aj o veľ­kom rešpek­te k oce­ánu, a pri biz­ni­se sa to trans­for­mu­je do toho, že mám rešpekt ku kaž­dé­mu, kto pod­ni­ká. Ľah­ké to nie je, ale keď chce ísť člo­vek ďalej, tak musí nie­čo vydr­žať. Tak je to aj v oce­áne.

Akú radu by si dala Sil­vii šty­ri roky doza­du, keď sa roz­hod­la vydať na ces­ty a žiť ako digi­tál­ny nomád?

Moja rada samej sebe by bola, že som moh­la byť viac zacie­le­ná na jeden pro­jekt a neza­čí­nať ich naraz via­ce­ro. Na dru­hú stra­nu som bola po “vypus­te­ní” z kan­ce­lá­rie tak roz­lie­ta­ná a kre­a­tív­na, že si to neviem ani pred­sta­viť, ako by som to spra­vi­la ináč.

silvia-puchovska-13

Zdroj fot­ky: archív S. Púchov­skej

Máš neja­ké sny, kto­ré by si si chce­la najb­liž­šie mesia­ce spl­niť?

Moje sny sa teraz točia naj­mä oko­lo prá­ce s kli­ent­mi v Stu­diu Inbound a digi­tál­no-nomád­skych works­ho­pov, kto­ré momen­tál­ne orga­ni­zu­jem. Chcem, aby bola moja prá­ca kva­lit­ne spra­ve­ná a mala som spo­koj­ných účast­ní­kov a kli­en­tov. No a okrem toho samoz­rej­me nemys­lím len prá­cu. Vidím sa, ako sur­fu­jem a sedím na fot­ke na neja­kej opus­te­nej plá­ži na západ­nej Jáve. Na zimu sa vrá­tim opäť na Bali, odkiaľ budem vyrá­žať na výle­ty po Indo­né­zii a mož­no sa koneč­ne pozriem aj do Aus­trá­lie.

A nako­niec nám povedz, kto­ré je tvo­je najob­ľú­be­nej­šie mies­to na sve­te?

Tak to je ťaž­ká otáz­ka! Ja ich mám totiž via­ce­ro. V Bra­ti­sla­ve je to Čunov­ské jaze­ro, v Mexi­ku je to Puer­to Escon­di­do, v El Sal­vá­do­re Pun­ta Man­go a na Bali pláž Bin­gin.

Pridať komentár (0)