Cha­lan si sám pre­ro­bil Jeep, aby v ňom zvlá­dol 2-roč­nú výpra­vu oko­lo Afri­ky

Linda Cebrová / 4. septembra 2016 / Lifehacking

Dob­ro­druh Dan Grec sa stal v posled­ných rokoch legen­dou celo­sve­to­vej off-road komu­ni­ty. Pred pár rok­mi sa roz­ho­dol, že si bude plniť svo­je sny. Spo­loč­ne s jeho Jee­pom Wran­gle­rom sa vydal z naj­se­ver­nej­šie­ho cípu Aljaš­ky až do naj­juž­nej­šie­ho bodu v Argen­tí­ne. Dan však so svo­jím jee­po­vým dob­ro­druž­stvom nemie­ni pre­stať.

Tak­to sa chyt­sal na 2-roč­nú ces­tu po pobre­ží Afri­ky v špe­ciál­ne upra­ve­nom Jee­pe Wran­gler Rubi­con. Dan nedá na svoj Jeep dopus­tiť. Nové pre­ve­de­nie jeho vozid­la mu umož­ňu­je robiť čokoľ­vek a kde­koľ­vek chce. Málo kto vie o off-road dob­ro­druž­stve toľ­ko ako Grec. Rode­ný Aus­trál­čan a soft­vé­ro­vý inži­nier sa chys­tá prejsť cez viac ako 25 kra­jín a najaz­diť oko­lo 130 000 kilo­met­rov.

Cft7u26WwAADmsy
Počas svo­jej ces­ty z Aljaš­ky do Argen­tí­ny si mla­dý inži­nier pre­šiel množ­stvom na prvý pohľad nepre­ko­na­teľ­ných trás a dokon­ca sa naučil aj po špa­niel­sky, aby sa doro­zu­mel s množ­stvom zau­jí­ma­vých ľudí, kto­rých na svo­jej ces­te stre­tol.

Ostrie­ľa­ný vete­rán sa na cest­nej výpra­ve naprieč Afri­kou plá­nu­je naučiť fran­cúz­sky. Pod­ľa jeho slov hlav­ne pre­to, aby mohol lep­šie vyjed­ná­vať na hra­nič­ných prie­cho­doch, kto­ré sú pod­ľa neho vždy veľ­kou výzvou a po prej­de­ní kaž­dej jed­nej, cíti sil­né zados­ťu­či­ne­nie.

Dva roky na ces­te z Aljaš­ky do Argen­tí­ny ma nauči­li viac, ako som si na začiat­ku vôbec doká­zal pred­sta­viť. Nauči­lo ma to veľa o obja­vo­va­ní kra­jín ale aj živo­te. Naučil som sa tešiť z obja­vo­va­nia cudzích kra­jín, uče­nia sa nových jazy­kov a spoz­ná­va­nia rôz­nych typov ľudí. Viac ako kde­koľ­vek inde som prá­ve počas mojej ces­ty zis­til, že chcem obja­vo­vať nové kra­ji­ny a kon­ti­nen­ty a chcem to uro­biť na mojom Jee­pe.”

o

Je tak­mer isté, že sa bude stre­tá­vať s roz­lič­ný­mi typ­mi výziev, ako je naprí­klad roz­ma­ni­tosť teré­nu, poča­sie a tech­ni­ka. Je však pre­sved­če­ný, že všet­ko zvlád­ne vyrie­šiť za pocho­du. Grec hovo­rí, že na ces­te sa vždy stret­ne s prob­lé­ma­mi. Avšak ľudí kto­rých stre­tá­va mu rých­lo pri­po­me­nú, že aj keď má zlý deň, stá­le žije svoj život­ný sen.

jj
Keď­že Dano­vým domo­vom mal byť na 2 roky jeho Jeep, posta­ral sa o jeho úpra­vu. Má v ňom sys­tém na fil­trá­ciu vody, solár­ne pane­ly, chlad­nič­ku a stre­chu pris­pô­so­be­nú na spa­nie.

Tak, ako pri všet­kých ces­tách aj pri tej­to má na pred­nej kapo­te kres­bu mapy jeho plá­no­va­nej tra­sy. Tak, ako bude pre­chá­dzať jed­not­li­vý­mi bod­mi bude si prej­de­nú tra­su zna­čiť žltou far­bou, aby zostal moti­vo­va­ný a pri­po­mí­na­lo mu to roz­sah ces­ty, kto­rú už zdo­lal.

jjj
Pod­ľa Dana, mu prá­ve táto mapa pomoh­la na mno­hých hra­nič­ných bodoch a cest­ných kon­tro­lách. Sta­la sa naprí­klad opor­ným bodom pri rôz­nych kon­ver­zá­ciách s poli­caj­ný­mi dôs­toj­ník­mi, kto­rí mali zo začiat­ku neja­ké pri­po­mien­ky. No neskôr mu podá­va­li ruky s pria­ním šťast­nej ces­ty.

Neod­lú­či­teľ­nou súčas­ťou výpra­vy a záro­veň mas­kot expe­dí­cie „The Road Cho­se Me“ je leňo­chod Sid. Dan vždy vedel, že s leňo­cho­dom by si urči­te dob­re roz­umel. Majú žev­raj rov­na­ké pred­sta­vy o rela­xá­cií.

lenoch

Veľa ľudí sa Dana pýta, ako zvlá­da všet­ko finan­co­vať. On je však toho názo­ru, že všet­ko je len o pri­ori­tách a o tom, ako tvrdo si ochot­ný pra­co­vať kvô­li tomu, aby si dosia­hol svo­je sny. Vo svo­jej kni­he “Work Less to Live Your Dre­ams” opi­su­je, ako je schop­ný ušet­riť penia­ze, pra­co­vať menej a žiť svoj sen.

zdroj:businessinsider.com zdroj fotografií:theroadchoseme.com

Pridať komentár (0)