Cha­lan si sám pre­ro­bil Jeep, aby v ňom zvlá­dol 2-ročnú výpravu okolo Afriky

Linda Cebrová / 4. septembra 2016 / Tools a produktivita

Dob­ro­druh Dan Grec sa stal v posled­ných rokoch legen­dou celo­sve­to­vej off-road komu­nity. Pred pár rokmi sa roz­ho­dol, že si bude plniť svoje sny. Spo­ločne s jeho Jee­pom Wran­gle­rom sa vydal z naj­se­ver­nej­šieho cípu Aljašky až do naj­juž­nej­šieho bodu v Argen­tíne. Dan však so svo­jím jee­po­vým dob­ro­druž­stvom nemieni pre­stať.

Takto sa chyt­sal na 2-ročnú cestu po pobreží Afriky v špe­ciálne upra­ve­nom Jeepe Wran­gler Rubi­con. Dan nedá na svoj Jeep dopus­tiť. Nové pre­ve­de­nie jeho vozidla mu umož­ňuje robiť čokoľ­vek a kde­koľ­vek chce. Málo kto vie o off-road dob­ro­druž­stve toľko ako Grec. Rodený Aus­trál­čan a soft­vé­rový inži­nier sa chystá prejsť cez viac ako 25 kra­jín a najaz­diť okolo 130 000 kilo­met­rov.

Cft7u26WwAADmsy
Počas svo­jej cesty z Aljašky do Argen­tíny si mladý inži­nier pre­šiel množ­stvom na prvý pohľad nepre­ko­na­teľ­ných trás a dokonca sa naučil aj po špa­niel­sky, aby sa doro­zu­mel s množ­stvom zau­jí­ma­vých ľudí, kto­rých na svo­jej ceste stre­tol.

Ostrie­ľaný vete­rán sa na cest­nej výprave naprieč Afri­kou plá­nuje naučiť fran­cúz­sky. Podľa jeho slov hlavne preto, aby mohol lep­šie vyjed­ná­vať na hra­nič­ných prie­cho­doch, ktoré sú podľa neho vždy veľ­kou výzvou a po prej­dení kaž­dej jed­nej, cíti silné zados­ťu­či­ne­nie.

Dva roky na ceste z Aljašky do Argen­tíny ma naučili viac, ako som si na začiatku vôbec doká­zal pred­sta­viť. Naučilo ma to veľa o obja­vo­vaní kra­jín ale aj živote. Naučil som sa tešiť z obja­vo­va­nia cudzích kra­jín, uče­nia sa nových jazy­kov a spoz­ná­va­nia rôz­nych typov ľudí. Viac ako kde­koľ­vek inde som práve počas mojej cesty zis­til, že chcem obja­vo­vať nové kra­jiny a kon­ti­nenty a chcem to uro­biť na mojom Jeepe.”

o

Je tak­mer isté, že sa bude stre­tá­vať s roz­lič­nými typmi výziev, ako je naprí­klad roz­ma­ni­tosť terénu, poča­sie a tech­nika. Je však pre­sved­čený, že všetko zvládne vyrie­šiť za pochodu. Grec hovorí, že na ceste sa vždy stretne s prob­lé­mami. Avšak ľudí kto­rých stre­táva mu rýchlo pri­po­menú, že aj keď má zlý deň, stále žije svoj životný sen.

jj
Keďže Dano­vým domo­vom mal byť na 2 roky jeho Jeep, posta­ral sa o jeho úpravu. Má v ňom sys­tém na fil­trá­ciu vody, solárne panely, chlad­ničku a stre­chu pris­pô­so­benú na spa­nie.

Tak, ako pri všet­kých ces­tách aj pri tejto má na pred­nej kapote kresbu mapy jeho plá­no­va­nej trasy. Tak, ako bude pre­chá­dzať jed­not­li­vými bodmi bude si prej­denú trasu zna­čiť žltou far­bou, aby zostal moti­vo­vaný a pri­po­mí­nalo mu to roz­sah cesty, ktorú už zdo­lal.

jjj
Podľa Dana, mu práve táto mapa pomohla na mno­hých hra­nič­ných bodoch a cest­ných kon­tro­lách. Stala sa naprí­klad opor­ným bodom pri rôz­nych kon­ver­zá­ciách s poli­caj­nými dôs­toj­níkmi, ktorí mali zo začiatku nejaké pri­po­mienky. No neskôr mu podá­vali ruky s pria­ním šťast­nej cesty.

Neod­lú­či­teľ­nou súčas­ťou výpravy a záro­veň mas­kot expe­dí­cie „The Road Chose Me“ je leňo­chod Sid. Dan vždy vedel, že s leňo­cho­dom by si určite dobre roz­umel. Majú žev­raj rov­naké pred­stavy o rela­xá­cií.

lenoch

Veľa ľudí sa Dana pýta, ako zvláda všetko finan­co­vať. On je však toho názoru, že všetko je len o pri­ori­tách a o tom, ako tvrdo si ochotný pra­co­vať kvôli tomu, aby si dosia­hol svoje sny. Vo svo­jej knihe “Work Less to Live Your Dre­ams” opi­suje, ako je schopný ušet­riť peniaze, pra­co­vať menej a žiť svoj sen.

zdroj:businessinsider.com zdroj fotografií:theroadchoseme.com

Pridať komentár (0)