Chcel by si si kúpiť kvalitné potraviny ako za socializmu? Dnes by boli kvôli ich zloženiu nepredajné

Linda Cebrová / 1. decembra 2018 / Food biznis

  • Zrejme každý máme vo svo­jom okolí ka­ma­ráta alebo babku, ktorá ospe­vuje ceny a kva­litu vý­rob­kov za so­cia­lizmu
  • O tom, čo sa v nich mohlo skrý­vať, však ni­kto ne­ho­vorí
zdroj: youtube.com
  • Zrejme každý máme vo svo­jom okolí ka­ma­ráta alebo babku, ktorá ospe­vuje ceny a kva­litu vý­rob­kov za so­cia­lizmu
  • O tom, čo sa v nich mohlo skrý­vať, však ni­kto ne­ho­vorí

Mnohí to po­známe, v su­per­mar­ke­toch na nás často čí­hajú po­fi­dérne pa­ra­dajky bez chuti, vy­pes­to­vané v Špa­niel­sku a do­zreté v skla­doch na Slo­ven­sku. Už sme vás in­for­mo­vali aj o kau­zách tý­ka­jú­cich sa pre­ba­lo­va­nia po­tra­vín, ktoré síce ne­spĺňali štan­dardy kva­lity, no aj tak sa do­stali na pulty ob­cho­dov. A to bez hanby a s ob­ráz­kom slo­ven­skej vlajky.

V tomto mo­mente na­stu­pujú naše ba­bičky s re­čami pl­nými po­chvál a tí, ktorí mali tú česť kú­piť si v ob­chode mlieko za ko­runu. Boli však po­ta­viny v mi­nu­losti na­ozaj kva­lit­nej­šie? Ak sa ba­víme o mož­nosti vý­beru z po­nuky tu­zem­ských ob­cho­dov za ko­mu­nizmu a v sú­čas­nosti, je cel­kom jasné, že ne­máme čo po­rov­ná­vať. Na exo­tické ovo­cie sa stáli ne­ko­nečné rady a ta­kisto iné druhy to­varu sa v prí­pade vý­padku pro­duk­cie v so­cia­lis­tic­kých štá­toch stá­vali ne­do­sia­hnu­teľ­ným lu­xu­som.

Mnoho ľudí ale stále ho­vorí o tom, že „za ko­mu­nis­tov“ boli vý­robky, a pre­dov­šet­kým po­tra­viny, kva­lit­nej­šie, než ako je tomu dnes. Jedná sa však o ná­zor, ktorý je pri­naj­men­šom veľmi sporný. Glo­ri­fi­ká­cia vte­daj­ších vý­rob­kov to­tiž značne sú­visí s nos­tal­giou i s prí­stu­pom k in­for­má­ciám, ktorý je v dneš­nej dobe aj vďaka roz­voju in­ter­netu s mi­nu­los­ťou ne­po­rov­na­teľný.

Kým ke­dysi bolo zvy­kom zne­po­ko­ju­júce in­for­má­cie o ob­sahu škod­li­vín v jedle dr­žať pod po­kriev­kou, v sú­čas­nosti Štátna ve­te­ri­nárna správa a ďal­šie or­ga­ni­zá­cie, ktoré majú na sta­rosti kon­trolu kva­lity, upo­zor­ňujú, ke­dy­koľ­vek sa na trhu vy­skytne po­doz­rivý vý­ro­bok.

Di­vo­kým de­ba­tám o tom, aké jedy jeme dnes a ako sa na trh do­stá­vajú za rov­nakú cenu hor­šie po­tra­viny ako v za­hra­ničí, to síce ne­zab­ráni. Keď sa však na pul­toch ob­javí niečo sku­točne zá­vadné, po­zor­nosti to ne­ujde. Ako tomu ale bolo v mi­nu­losti? Čo všetko sa ľu­ďom mohlo do­stať do tela a s akými ná­sled­kami?

Ben­zen

Pred­tým bol ben­zén po­va­žo­vaný za kon­zer­vant s vy­ni­ka­jú­cimi účin­kami a ako taký bol pri­dá­vaný na­prí­klad do hor­čice. Dnes už sme o niečo múd­rejší a vieme, že to s ním až tak skvelé nie je. Je to to­tiž kar­ci­no­gén pr­vej sku­piny, ako taký spô­so­buje pre­dov­šet­kým ra­ko­vinu pľúc a le­uké­miu.

PCB

Po­lych­ló­ro­vané bi­fe­nyly za­čali byť hojne vy­uží­vané ako adi­tíva vo far­bách a la­koch v trid­sia­tych ro­koch v Ame­rike, od­kiaľ sa vďaka an­ti­ko­róz­nym vlast­nos­tiam rýchlo roz­ší­rili do ce­lého sveta.

O 30 ro­kov ne­skôr sa za­čali ob­ja­vo­vať prvé ná­znaky o ich škod­li­vosti, látky sa to­tiž do­ká­zali do­stať na­prí­klad do or­ga­niz­mov do­bytka. Od­tiaľ sa ďa­lej ší­rili na­prí­klad v mlieku a kon­ta­mi­no­vané sliepky jedy ďa­lej pre­ná­šali pri pro­duk­cii va­jec. Hod­noty PCB však boli za­zna­me­nané aj u rýb. Chro­nické vy­sta­ve­nie sa dáv­kam bi­fe­ny­lov, ktoré boli za so­cia­lizmu prí­tomné v mno­hých po­tra­vi­nách, viedlo k ra­ko­vine pe­čene čii pan­kre­asu.

DDT

Ďalší ob­jav mo­der­nej vedy dvad­sia­teho sto­ro­čia, ktorý sa na­ko­niec ob­rá­til proti ľud­stvu. In­sek­ti­cíd DDT bol ospe­vo­vaný pre jeho účin­nosť ce­lým sve­tom, kým sa zo­pa­ko­val starý známy sce­nár. Látky sa za­čali ukla­dať v pôde a rast­li­nách, od­kiaľ sa do­stali do tela zvie­rat. S mä­som po­tom aj do tela člo­veka. Ušet­rení však ne­zos­tali ani ve­ge­ta­riáni, pre­tože škod­li­viny boli aj v ze­le­nine. A čo látky s náz­vom DDT spô­so­bujú? Ok­rem ra­ko­vi­not­vor­ných účin­kov zni­žujú plod­nosť a na­ru­šujú hor­mo­nálny sys­tém. Jed­no­du­cho nič, čo by sme si do tela chceli dob­ro­volne dá­vať.

Pridať komentár (0)