Chceš cestovať po Európe, vzdelávať sa a diskutovať? Staň sa delegátom mládeže

Lenka Sidorová / 6. februára 2019 / Rozhovory

  • Nie je ti jedno, čo sa deje okolo teba?
  • Chceš za­darmo ces­to­vať po Európe, spoz­ná­vať ľudí, zdo­ko­na­liť sa v an­glič­tine, vy­skú­šať si tvorbu po­li­tiky, dis­ku­to­vať a hľa­dať rie­še­nia rôz­nych prob­lé­mov?
  • Staň sa de­le­gá­tom mlá­deže a zís­kaj nové ob­zory
zdroj: Startitup/Unsplash
  • Nie je ti jedno, čo sa deje okolo teba?
  • Chceš za­darmo ces­to­vať po Európe, spoz­ná­vať ľudí, zdo­ko­na­liť sa v an­glič­tine, vy­skú­šať si tvorbu po­li­tiky, dis­ku­to­vať a hľa­dať rie­še­nia rôz­nych prob­lé­mov?
  • Staň sa de­le­gá­tom mlá­deže a zís­kaj nové ob­zory

Mladí ľu­dia sú kvôli veku z po­li­tic­kého ži­vota v pod­state vy­lú­čení. Av­šak to, ako fun­guje sys­tém, sa do­týka kaž­dého z nás. Mnohí mladí ľu­dia by sa k ve­ciam ve­rej­ným radi vy­jad­rili. Ak chceš za­darmo ces­to­vať po Európe, spoz­ná­vať ľudí, zdo­ko­na­liť sa v an­glič­tine, vy­skú­šať si tvorbu po­li­tiky, dis­ku­to­vať a hľa­dať rie­še­nia rôz­nych prob­lé­mov, toto všetko ti po­núka EÚ dia­lóg s mlá­de­žou (v mi­nu­losti sa na­zý­val Štruk­tú­ro­vaný dia­lóg).

Rada mlá­deže Slo­ven­ska (RmS) ak­tu­álne hľadá no­vého de­le­gáta alebo de­le­gátku, ktorý bude hla­som a zá­stup­com mla­dých Slo­vá­kov. O tom, čo robí taký de­le­gát, nám po­roz­prá­val Mi­chal Pati (20), kto­rému ne­dávno uply­nul man­dát.

Byť de­le­gá­tom nie je žiadna práca od rána do ve­čera a do­konca ti ne­uk­rojí veľa ani z voľ­ného času. Mu­síš sa však pra­vi­delne stre­tá­vať s ko­or­di­ná­to­rom, ak­tu­ali­zo­vať si in­for­má­cie o mla­dých ľu­ďoch, zau­jí­mať o spo­lo­čen­ské dia­nie a byť ot­vo­rený dis­ku­sii.

Mi­chal na EÚ dia­lógu s mlá­de­žou dis­ku­to­val rok a pol o naj­rôz­nej­ších té­mach. Jeho hlav­nou úlo­hou bolo pri­pra­viť sa na tri kon­fe­ren­cie, pri­čom le­tenky, uby­to­va­nie a stravu vždy hradí RmS.

„Ja som sa po­merne skoro za­čal zau­jí­mať o to, čo sa deje vo svete i u nás na Slo­ven­sku a vďaka účasti na EÚ dia­lógu som mal mož­nosť vi­dieť, ako sa po­li­tiky na európ­skej úrovni tvo­ria,“ po­ve­dal Mi­chal, ktorý od ma­lička čí­tal no­viny s ot­com.

„Na pr­vom stret­nutí v Tal­linne sme do­stali voľný pries­tor pre naše myš­lienky. Mohli sme si ur­čiť témy, ktoré sú dô­le­žité pre nás, naše oko­lie či mla­dých ľudí v na­šej kra­jine a na zá­klade toho sme vy­tvo­rili sé­riu tém. Ja som na­prí­klad pra­co­val na téme, ako mi­ni­ma­li­zo­vať roz­diely v mož­nos­tiach, ktoré majú mladí ľu­dia na vi­dieku a v mes­tách,“ ho­vorí Mi­chal.

Mladí de­le­gáti z ce­lej EÚ dis­ku­to­vali ok­rem iného aj o men­tál­nom zdraví, en­vi­ron­men­tál­nych prob­lé­moch, ob­čian­skej par­ti­ci­pá­cii, de­mok­ra­cii, de­z­in­for­má­ciách či dis­kri­mi­ná­cii.

„Tie kon­fe­ren­cie ne­boli len o dis­ku­sii mla­dých ľudí, ale často na nich vy­stu­po­vali aj vý­znamné osob­nosti, pre­mi­éri, pre­zi­denti da­ných kra­jín a po­dobne. To bolo veľmi prí­jemné a in­špi­ra­tívne,“ uvie­dol Mi­chal, ktorý ok­rem iného spoz­nal veľa ľudí z ce­lého sveta a tak­tiež zis­til, ako fun­guje svet po­li­tiky.

„Nie je ani tak ťažké sa do­hod­núť, ako tie myš­lienky správne na­for­mu­lo­vať, čo sa môže na prvý po­hľad ja­viť tri­viálne. Tam ne­mô­žete pí­sať kon­krétne veci, lebo sa na tom mu­sia zhod­núť všetci a každý môže mať ne­jakú vý­hradu. Je to hra o slo­víčka a treba sa v tom ve­dieť orien­to­vať,“ do­dáva. 

Mladá ge­ne­rá­cia je silná, mení svet k lep­šiemu

„Mys­lím si, že naša ge­ne­rá­cia má veľkú silu niečo zme­niť a je to hlavne vďaka tomu, že máme mož­nosti. Lebo taký pro­jekt ako EÚ dia­lóg s mlá­de­žou nie je inde vo svete. EÚ síce ne­urobí všetko, čo si zmys­líme, ale pýta sa na náš ná­zor, po­čúva a snaží sa to im­ple­men­to­vať,“ po­kra­čuje Mi­chal.

„Po­stoj mla­dých ľudí k ži­vot­nému pro­stre­diu za­čína byť ur­gentný, uve­do­mujú si, že sami mu­sia za­čať niečo ro­biť. Vi­dím to aj na mo­jich spo­lu­žia­koch, sna­žia sa žiť eko­lo­gic­kej­šie, na­ku­pujú bio pro­dukty, bio koz­me­tiku, ne­na­ku­pujú zby­toč­nosti a po­dobne,“ vy­svet­ľuje Mi­chal.

Čo môže pre zmenu uro­biť každý mladý člo­vek?

Podľa Mi­chala je zá­kla­dom zau­jí­mať sa o veci ve­rejné a cel­kom stačí po­die­ľať sa na zve­ľa­ďo­vaní svojho najb­liž­šieho oko­lia. Ne­mu­síme sa hneď sna­žiť zme­niť zá­kony. Stačí sa an­ga­žo­vať vo svo­jej ko­mu­nite, v škole, v su­sed­stve a po­dobne. Na­prí­klad u nás na škole je en­vi­ron­men­tálny klub. Ro­bili sme napr. Fas­hion re­vo­lu­tion week, Deň Zeme a sna­žili sme sa vzde­lá­vať na­šich spo­lu­žia­kov o do­pade mód­neho prie­myslu na ži­votné pro­stre­die. Zá­ro­veň sa vzde­lá­vame aj my sami, lebo si všetky témy najprv mu­síme na­štu­do­vať,“ ho­vorí Mi­chal. 

Pries­tor na dis­ku­siu má každý. Či už cez pro­jekty, ako je EÚ dia­lóg alebo iné on­line ná­stroje. Mož­ností teda máme mnoho, treba ich však po­znať a vy­uží­vať. Ak sa chceš stať no­vým de­le­gá­tom, viac in­for­má­cií náj­deš TU.

Tento člá­nok bol vy­tvo­rený v spo­lu­práci s Ra­dou mlá­deže Slo­ven­ska.

Pridať komentár (0)