Chceš si finančne pri­lep­šiť? Tu je 10 jed­no­du­chých spô­so­bov, ako zaro­biť peniaze

Dominika Kassová / 25. október 2015 / Tools a produktivita

Aj ty si si vždy prial mať v peňa­ženke o niečo viac peňazí? Ó áno. Na tie štý­lové šaty vo výklade alebo parádnu elek­tro­nickú vecičku, na letnú dovo­lenku alebo jed­no­du­cho len pre pokoj na duši, že sa tvoja finančná situ­ácia zlep­šila. Všetci to poznáme. Nasle­du­júci zoznam obsa­huje pár ove­re­ných tipov, ako zaro­biť pár desia­tok, či nie­kedy aj sto­viek eur. Navyše ťa to nebude stáť veľa času.

1. Zre­cyk­luj svoj sta­rých tele­fón

Určite máš doma v šup­líku starú Nokiu alebo Moto­rolu. Ak sa ich roz­hod­neš pre­dať, môžeš za ne dostať pár eur. Nie, žiadny tvoj známy ich od teba určite nekúpi, no exis­tujú spo­loč­nosti ako vykupmobilov.sk, ktoré ich vyku­pujú a zasie­lajú do Ázie, kde ich zre­cyk­lujú. Do pre­daja môžeš zapo­jiť aj čle­nov rodiny.

2. Buď šťa­ho­vá­kom na polo­vičný úvä­zok

Ponúk na sťa­ho­va­cie práce je na Face­bo­oku mnoho, stačí sa pri­dať do sku­piny Sused­ská obživa alebo Bri­gády. Aj keď sa tento džob týka skôr chlap­cov, no na svoje si prídu aj diev­čatá pre­ná­ša­ním ľah­kých vecí či upra­to­va­ním.

3. Recen­zuj hudbu za hono­rár

Všetci nad­šenci dob­rej hudby budú túto prácu milo­vať! Všetko, čo potre­bu­ješ, je vypo­čuť si a ohod­no­tiť pes­ničku nezná­mej kapely, či umelca na Sli­cet­he­pie. Síce to bude chvíľu trvať vybu­do­vať si repu­tá­ciu, no behom desia­tich minút denne si za mesiac môžeš zaro­biť i 50$.

4. Rozná­šaj letáky

Síce to znie, ako nelá­kavá práca, no na Face­bo­oku je mnoho sku­pín, v kto­rých uží­va­te­lia ponú­kajú jed­no­rá­zové bri­gády na rozná­ša­nie letá­kov. Väč­ši­nou ide o tri hodiny rozná­ša­nia pred nákup­nými stre­dis­kami, no zamest­ná­va­teľ platí bri­gád­ni­kom aj 3,50 eur na hodinu, čo nie je na zaho­de­nie.

5. Rozp­re­daj svoj šat­ník

Dámy, toto je per­fektná mož­nosť práve pre vás. Isto aj vy máte v šat­níku oblečko, ktoré ste mali na sebe pove­dzme tak tri­krát a teraz vás mrzí, že ste ho vôbec kúpili. Šaty, ktoré už nemáte chuť nosiť alebo vám nepadnú, môžete pre­dať na inter­nete. So slo­ven­ských strá­nok to môžete skú­siť na bazos.sk alebo mimibazar.sk.

6. Tes­tuj webové stránky za odmenu

Mnoho veľ­kých spo­loč­ností hľadá ľudí, ktorí by im poskytli spätnú väzbu. Samoz­rejme, že im za to nevá­hajú zapla­tiť. Za jeden pod­pis môžeš zaro­biť 0,20$ a za vypl­ne­nie dotaz­níka aj 15$. Ak ovlá­daš tro­chu anglič­tinu, skús to na strán­kach Feed­back Army, Enroll či You Eye.

7. Pre­daj svoje CD-čká, hry či DVD-čká

Možno budeš opäť prek­va­pený, ale dnes sa nájdu zbe­ra­te­lia, či doslova spo­loč­nosti, ktoré lovia tieto vecičky typické pre posledné dve desať­ro­čia. Naprí­klad Music Mag­pie platí od nie­koľ­kých cen­tov po desať dol­lá­rov za staré veci.

8. Daj si zapla­tiť za kama­rát­stvo

Pre­ná­jom pria­teľa je v USA úplne legál­nou služ­bou. Ľudia tam ochotne ponú­kajú svoje pria­teľ­stvo (a nič viac!) od 10$ do 50$. Na stret­nu­tiach potom dvo­j­ice pijú kávu, idú do reštau­rá­cie na večeru, či do kina na dobrý film. K nám tento trend ešte nesti­hol dora­ziť, no nikdy nevieš, kedy natra­fíš na osa­me­lého člo­veka, ktorý ti rád zaplatí na spo­loč­nosť.

9. Pre­dá­vaj vin­tage veci na Etsy

Určite sa v tvo­jej skrini nachá­dzajú retro veci po babke alebo ded­kovi. Na e-shope Etsy sa môžeš stať pre­daj­com a zís­kať nejaké peniaze naviac. My Slo­váci máme totiž sta­ro­ži­tost­nosti, ktoré inde vo svete nenáj­deš. Naprí­klad taká kera­mika s majo­li­kou. Otvor si obchod, nafoť si veci, ktoré chceš pre­dať, naceň ich a čakaj, kedy sa ti ozve prvý kli­ent. Za jednu vec si e-shop účtuje 0,20$ na štyri mesiace.

10. Ponúkni online hodiny

Ak si v nie­čom dobrý, vďaka inter­netu sa môžeš stač lek­to­rom. Nemu­síš mať ani peda­go­gické chop­nosti, sta­čia ti iba tvoje zruč­nosti. Ak naprí­klad hráš na gitare a v tvo­jom meste nie je nikto, kto by mal záu­jem o dou­čo­va­nie, skús učiť cez Skype alebo Face­time.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)