Chlapík si vystrelil z Donalda Trumpa. Ukázal verziu Lega inšpirovanú plánovaným múrom na hranici s Mexikom

Richard Vítkovský / 10. januára 2019 / Zaujímavosti

  • Unu­dený ame­rický chla­pík Chris sa roz­ho­dol na­učiť Pho­tos­hop
  • V tom čase sa pre­pie­rala v mé­diách vý­stavba kon­tro­verz­ného pro­ti­i­mig­rač­ného múru na hra­ni­ciach s Me­xi­kom
  • Na zá­klade toho sa roz­ho­dol vy­tvo­riť ná­vrh obalu in­špi­ro­va­ného touto si­tu­áciou. Vô­bec ne­tu­šil, aký vzbudí jeho vý­tvor zá­u­jem
zdroj: reddit
  • Unu­dený ame­rický chla­pík Chris sa roz­ho­dol na­učiť Pho­tos­hop
  • V tom čase sa pre­pie­rala v mé­diách vý­stavba kon­tro­verz­ného pro­ti­i­mig­rač­ného múru na hra­ni­ciach s Me­xi­kom
  • Na zá­klade toho sa roz­ho­dol vy­tvo­riť ná­vrh obalu in­špi­ro­va­ného touto si­tu­áciou. Vô­bec ne­tu­šil, aký vzbudí jeho vý­tvor zá­u­jem

Ame­rický pre­zi­dent Do­nald Trump ešte pred sa­mot­nými pre­zi­dent­skými voľ­bami v roku 2016 sľu­bo­val svo­jim vo­li­čom, že sa po­stará o vy­bu­do­va­nie múru na hra­nici s Me­xi­kom. Práve z tohto smeru to­tiž pu­tuje na úze­mie Spo­je­ných štá­tov ob­rov­ské množ­stvo pri­sťa­ho­val­cov.

Po zvo­lení za pre­zi­denta sa hrozba po­sta­ve­nia tejto ne­prí­jem­nej pre­kážky zvý­šila. Do­nald Trump sa do­konca vy­jad­ril v tom zmysle, že USA múr po­staví, ale za­platí ho Me­xiko. Pro­jekt ta­ké­hoto ka­libru by vy­šiel podľa nie­kto­rých od­ha­dom na 8 až 12 mi­liárd do­lá­rov.

Na­šla sa však aj sku­pina ľudí, ktorá tvr­dila, že cena by sa mohla po­hy­bo­vať me­dzi 15 až 25 mi­liar­dami do­lá­rov. Do­nald Trump do­konca sľú­bil, že chys­taný me­xický múr vy­lepší so­lár­nymi pa­nelmi, vďaka čomu sa vráti časť ná­kla­dov na jeho vý­stavbu.

Di­va­dielko s touto kon­tro­verz­nou stav­bou upú­talo po­zor­nosť mno­hých ľudí. Me­dzi nimi bol aj 40-ročný muž Chris, ktorý vy­stu­puje na sieti Red­dit pod me­nom Bal­derd­hash. Práve tam pub­li­ko­val zau­jí­mavú po­dobu sta­veb­nice Lego s Do­nal­dom Trum­pom na obale.

Nuda pri­náša naj­zau­jí­ma­vej­šie ná­pady

V tom čase bol to­tiž prá­ce­ne­schopný, a tak sa za­čal učiť Pho­tos­hop, ktorý je do­ko­na­lým ná­stro­jom na úp­ravu fo­to­gra­fií a re­tu­šo­va­nie. In­špi­rá­cia na zau­jí­mavý obal prišla vďaka kon­zu­má­cii me­di­cín­skej ma­ri­hu­any a po­zor­nosti, ktorú mé­diá v tom čase kon­tro­verz­nej stavbe ve­no­vali. Jed­nalo sa tak o akúsi formu zá­bavy. Po tom, čo svoje dielo zve­rej­nil na Red­dite, zo­žal ob­rov­ský úspech. Jeho prís­pe­vok do­pl­nený o vlastný vý­tvor zís­kal viac ako 1400 laj­kov. Po tomto úspe­chu sa roz­ho­dol v zá­bav­nej tvorbe po­kra­čo­vať.

Po tohto týž­dňo­vom vy­stú­pení Trumpa, ktorý upo­zor­ňo­val na to, že na hra­nici s Me­xi­kom pre­bieha hu­ma­ni­tárna kríza a stenu je po­trebné ne­vy­hnutne po­sta­viť sa roz­ho­dol opäť pris­pieť via­ce­rými do­pl­n­ko­vými ná­vrhmi sta­veb­níc. Sa­moz­rejme, aj jeho naj­novší vý­tvor vzbu­dil so­lídnu po­zor­nosť. Chris sa do­konca sna­žil po­slať svoje dielo priamo spo­loč­nosti Lego, aby sa mohli in­špi­ro­vať pri ná­vrhu no­vej sta­veb­nice. Doč­kal sa však za­mie­ta­vej od­po­vede.

zdroj: for­bes.com, wi­ki­pe­dia.org

Pridať komentár (0)