Choroba syna ju priviedla k výrobe prírodných produktov. Dnes vlastní kozmetickú značku Ťuli a Ťuli

Ema Stanovská / 1. januára 2019 / Rozhovory

zdroj: Lenka Špaldová
  • Keď jej malý syn za­čal mať aler­gické re­ak­cie, Lenka Špal­dová sa na­učila va­riť vlastné re­cep­túry prí­rod­ných pro­duk­tov
  • Značka Ťuli a Ťuli vy­užíva vý­hradne kva­litné bio su­ro­viny ako je rast­linný olej či včelí vosk zo Slo­ven­ska
  • Ro­dinná firma v Ma­lac­kách dnes vy­rába tak­mer všetky druhy koz­me­tic­kých pro­duk­tov pre deti aj do­spe­lých

Akej pro­fe­sii ste sa ve­no­vali pred­tým, než ste si za­lo­žili vlastnú značku prí­rod­nej koz­me­tiky?

Ja som mo­men­tálne na ro­di­čov­skej do­vo­lenke s dcé­rou Ade­lou. Pra­co­vala som ako špe­ciálny pe­da­góg s ľuďmi s men­tál­nym pos­ti­hnu­tím. Môj muž Janko Pet­ro­vič je z IT od­vet­via, je ma­ji­te­ľom ma­lej firmy na tvorbu web­strá­nok, mar­ke­tingu a on­line vý­roby pe­čia­tok.

Pod­ne­tom na za­lo­že­nie koz­me­tic­kej značky Ťuli a Ťuli boli zdra­votné prob­lémy vášho ma­lého syna. Pre­zraďte nám, o akú cho­robu išlo a s čím ste mu­seli bo­jo­vať, kým ste vy­tvo­rili prvý pro­dukt.

Ma­tej mal tri me­siace a ne­špe­ci­fi­ko­vané aler­gické re­ak­cie. Se­be­orická der­ma­ti­tída – no­vo­ro­de­necká. Mal ná­lezy vo vla­soch, na tvári v ob­lasti líc, za uš­kami a na zá­hy­boch hor­ných a dol­ných kon­ča­tín. Bolo to spo­jené s der­ma­to­res­pi­rač­ným syn­dró­mom, čo zna­mená, že v rôz­nych in­ter­va­loch pri­chá­dzali aler­gické re­ak­cie  – nád­cha, silný ka­šeľ bez pre­c­hlad­nu­tia, alebo cho­roby a ná­sledné zhor­še­nie stavu po­kožky.

Jeho koža bola ex­trémne su­chá a tvo­rili sa mu šu­piny na tele. Ob­lasť líc a vo vla­soch mal silné ná­lezy šu­pi­niek žl­tej farby, ktoré si škria­bal až do krvi. Tri­krát sme skon­čili na po­ho­to­vosti, do­stal silné re­ak­cie na si­rup proti kašľu, va­ječný bie­lok a raz aj ja­blko. Mal tiež prob­lémy s dý­cha­ním, opuchli mu ústa aj oči. To všetko do veku sied­mich me­sia­cov.

Kožná le­kárka nám ale veľmi po­mohla a do­stali sme od nej veľa uži­toč­ných rád a od­po­rú­čaní. Ale pre­dov­šet­kým sme za­čali sle­do­vať, čo nám škodí. Ek­zém je pod­mie­nený štyrmi fak­tormi – de­dič­nosť, strava, ob­le­če­nie a koz­me­tika. Zo stravy sú to najmä pa­ra­dajky, kra­bi­cové džúsy z kon­cen­trátu, cit­rusy a far­bivá v po­tra­vi­nách (hlavne tie po­tra­viny, ktoré sú „vraj“  ur­čené pre deti, ale na za­dnej eti­kete náj­dete che­mické la­bo­ra­tó­rium). Vy­me­niť sme mu­seli aj avi­váž, far­bené ob­le­če­nie, umelé vlákna, do­konca aj po­nožky a pan­ču­chy. Hľa­dala som na trhu, čo sa dalo.

Po­tom som za­čala sle­do­vať zlo­že­nie príp­rav­kov, ktoré sme do­stá­vali z le­kárne a ne­pá­čil sa mi ich vplyv na hor­mo­nálny vý­voj die­ťaťa, hlavne jeho dô­sledky, o kto­rých sa pí­salo. Za­čala som hľa­dať prí­rodné cesty po­mo­cou in­ter­netu a rôz­nych kur­zov. Prvé, čo som uva­rila bol bal­zam na pery. Re­cept po­u­ží­vam do­dnes. Je to vlastne prí­rodná va­ze­lína, nie tá z ropy, ale kva­lit­ných rast­lin­ných ole­jov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Foto: Lenka Špal­dová

Ako ste sa na­učili vy­rá­bať tieto pro­dukty? Na zá­klade čoho ste vy­ví­jali vaše vlastné re­cep­túry?

Bola som úplný za­čia­toč­ník, všetko som sa učila. Spra­vila som si ne­jaké kurzy, kde som hľa­dala rie­še­nie. Oča­rilo ma to, je to krásna, čistá a vo­ňavá ro­bota. Skoro všetko mám z in­ter­netu, no re­cep­túry som si ná­sledne upra­vo­vala podľa po­trieb syn­čeka. Vzhľa­dom na to, že ek­zém je po­ru­cha tvorby kož­ného mazu, hľa­dala som oleje, ktoré majú rôzne stupne pre­mas­te­nia, presne na každú časť tela. Dnes mám po­nuku ma­siel a ole­jov na všetko.

Čím sa od­li­šuje váš vý­ro­bok od dra­hej značky?

Rada na­ku­pu­jem kva­litnú prí­rodnú koz­me­tiku, hlavne od slo­ven­ských vý­rob­cov, ale ne­po­rov­ná­vam. My máme to, čo máme a po­u­ží­vame. Exis­tujú však pro­dukty, ktoré ne­mám a ani ne­plá­nu­jem ro­biť, no rada ich kú­pim a pod­po­rím po­dobný pro­jekt. Av­šak to, čo nás značne od­li­šuje je, že sme eko­lo­gic­kejší – ok­rem de­z­odo­ran­tov máme všetky vý­robky ba­lené v skle. Pro­dukty sú vďaka tomu zau­jí­mavé aj zo stránky di­zajnu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Foto: Lenka Špal­dová

Firmu ste za­kla­dali spolu s va­ším par­tne­rom. Ako sa de­líte o po­vin­nosti? Roz­rás­tol sa od tej doby váš tím o no­vých pra­cov­ní­kov?

Po­vin­nosti si s man­že­lom de­líme na­rov­nako. Ja vy­tvá­ram re­cep­túry a va­rím, môj man­žel Janko sa zas stará o mar­ke­ting, tvorbu eti­kiet a di­zajn pro­duk­tov. Má na sta­rosti ob­chodné zá­le­ži­tosti a ja sa za­me­ria­vam na po­ra­den­stvo. Keďže máme už dve deti, za­čal nám po­má­hať aj Jan­kov brat Pali. Je do­ktor fy­zi­kál­nej ché­mie a vy­zná sa v le­gis­la­tíve, a tak, kým som ja ro­dila, on do­tia­hol všetky po­trebné bez­peč­nostné karty a uvá­dza­nie pro­duk­tov.

Je mul­ti­funkčný a ne­na­hra­di­teľný, rov­nako ako my dvaja. Stal sa ob­chod­ným zá­stup­com a stará sa o to, aby bola naša koz­me­tika do­stupná v rôz­nych slo­ven­ských mes­tách. Za­čali sme vďaka tomu spo­lu­pra­co­vať s  bio ka­men­nými pre­daj­ňami, kde si môžu zá­kaz­níci kú­piť naše pro­dukty.

Čo tvorí zá­klad va­šich pro­duk­tov?

Kva­litné bio su­ro­viny, najmä rast­linné oleje, včelí vosk a prí­rodné si­lice.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Foto: Lenka Špal­dová

Z akých zdro­jov sú in­gre­dien­cie, ktoré pri vý­robe po­u­ží­vate? Má­vate ob­čas prob­lém zís­kať kon­krétne su­ro­viny?

Zdroje máme rôzne, včelí vosk máme vo vý­bor­nej kva­lite z vče­lej farmy zo Slo­ven­ska. Oleje sú z miest, kde sa im naj­lep­šie darí, oli­vový olej je z Grécka, ar­gá­nový zase z Ma­roka. Ne­us­tále hľa­dáme a zlep­šu­jeme kva­litu su­ro­vín, pre­tože nám na nej veľmi zá­leží.

Čo všetko musí malá koz­me­tická značka uro­biť, aby zís­kala ofi­ciálnu cer­ti­fi­ká­ciu a to do­konca v jed­nom z najp­res­tíž­nej­ších ne­zá­vis­lých la­bo­ra­tó­rií (vo Fran­cúz­sku), ako sa to po­da­rilo vám?

Či už je značka malá, alebo veľká, každá musí prejsť rov­na­kým tes­to­va­ním. Naše pro­dukty sme po­slali na tes­to­va­nie a s na­pä­tím sme ča­kali na vý­sledky. Všetky na­po­kon pre­šli s vý­bor­ným hod­no­te­ním. Náš úspech pri­pi­su­jem hlavne kva­lit­ným su­ro­vi­nám a čisto ruč­nej vý­robe. Ne­pou­ží­vame žiadne che­mické prí­davky, ani ropné pro­dukty.

Av­šak dl­hší čas trvalo, kým sme na­šli pries­tor, kde by sme zria­dili našu vý­robňu a umiest­nili sklady na su­ro­viny a ho­tové vý­robky. Po­tre­bo­vali sme po­vo­le­nie mesta Ma­lacky, ha­si­čov, po­li­caj­tov, ako aj úradu zdra­vot­níc­tva v Bra­ti­slave. Trvalo rok, kým sme ich všetky do­stali.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Foto: Lenka Špal­dová

V sú­čas­nosti máte v po­nuke ok­rem det­ských vý­rob­kov aj krémy, bal­zamy na pery, de­z­odo­ranty či šam­póny pre do­spe­lých. Stali ste sa teda uni­ver­zál­nou koz­me­tic­kou znač­kou, alebo sa aj na­ďa­lej špe­cia­li­zu­jete pri­márne na deti a ma­mičky?

Sme pre celú ro­dinu.

O ktoré pro­dukty býva naj­väčší zá­u­jem?

Veľmi ob­ľú­bené sú prí­rodné det­ské oleje Ma­tej Bub­linka po kú­paní, ale aj náš le­van­du­ľový ple­ťový krém alebo bal­zam s vče­lím vos­kom. Ľu­dia si dosť často ku­pujú aj hruš­kový šam­pón a prí­rodné by­lin­kové si­lice.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Foto: Lenka Špal­dová

Vaša koz­me­tiku je možné kú­piť v de­sia­tich slo­ven­ských mes­tách. Uva­žu­jete aj o mož­nosti vy­vá­žať vaše pro­dukty do za­hra­ni­čia?

Áno, pri­pra­vu­jeme sa na český trh a chceme ísť ďa­lej. Ma­lacky, kde je sídli naša vý­robňa, sú kú­sok aj od Ra­kúska a Ma­ďar­ska, tak uvi­díme, kam nás vie­tor za­veje.

Pra­cu­jete ak­tu­álne na re­a­li­zá­cii ne­ja­kých no­vých ná­pa­dov?

Mo­men­tálne nie, naše dve deti a ne­dávne sťa­ho­va­nie nám v po­sled­nej dobe dá­vali za­brať, a tak te­raz vy­lep­šíme to, čo máme a po­sna­žíme sa udr­žať si do­te­raj­šiu kva­litu pri ná­pore zá­kaz­ní­kov. Nové ná­pady sa do­stanú na rad asi až o rok-dva.

Pridať komentár (0)